ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2011. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

5. септембар 2011.

БРОЈ 17
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Број 17 "Привредног саветника" је изашао 31. августа 2011. године и отпремљен је претплатницима у понедељак 5. септембра 2011. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 17 могу преузимати од среде, 7. септембра 2011. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 17 СУ:

 

ПДВ И АКЦИЗА

Примена различитих стопа ПДВ у авансном и коначном рачуну

1. Поступак када се у авансном и коначном рачуну примењују различите стопе ПДВ

2. Поступак када се у моменту пријема аванса промет опорезује по једној стопи, а у моменту испоруке добара по другој стопи

Поправка и замена робе по рекламацији потрошача у ПДВ

1. Обавезе трговаца у погледу заштите потрошача из уговора о продаји робе

2. Замена и поправка робе или производа у систему ПДВ

3. Поступак обрачуна и књижења код сервисера и даваоца гаранције

 


 

НОВИ ПРОПИСИ

Измене и допуне Закона о здравственом осигурању

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Примена прописа о јавним набавкама из угла понуђача

1. Увод

2. Законски оквир

3. Предмет уговора о јавној набавци

4. Наручилац јавне набавке

5. Објављивање огласа о јавној набавци

6. Поступак јавне набавке

7. Комисија и службеник за јавне набавке

8. Припрема и садржина конкурсне документације

9. Приступ конкурсној документацији

10. Услови за учешће у поступку јавне набавке

11. Припрема понуде

12. Подношење понуде

13. Критеријуми за избор најбоље понуде

14. Рокови у поступку доделе уговора о јавним набавкама

15. Отварање понуда и избор најповољније понуде

16. Уговор о јавној набавци

17. Заштита права понуђача

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Смањење основног капитала привредног друштва

1. Уводне напомене

2. Основна правила смањења основног капитала

3. Смањење основног капитала друштва с ограниченом одговорношћу у редовном поступку (по старом Закону)

4. Смањење основног капитала акционарског друштва у редовном поступку

5. Смањење основног капитала у поједностављеном поступку

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Измене и допуне царинске тарифе за 2011. годину

Увод

1. Разлози за доношење прописа

2. Споразум са Републиком Белорусијом

3. Споразум са Руском Федерацијом

4. ЕФТА споразум

5. Комбинована номенклатура ЕУ за 2011. годину

6. Друга усаглашавања номенклатуре

Нови протоколи уз споразуме о слободној трговини са Републиком Белорусијом и Руском федерацијом

Република Белорусија

Руска Федерација

Примена и ступање на снагу

Правила о пореклу робе која се примењују у преференцијалној трговини између Србије и Руске Федерације, Белорусије и Казахстана

 

ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ

Ред урачунавања при плаћању

 

АКТУЕЛНО

Осврт на стратегију Министарства финансија за успешан процес европских интеграција

1. Шири економски оквир за приступање државе кандидата Европској унији из аспекта Министарства финансија

2. Слободно кретање капитала

3. Јавне набавке

4. Државна помоћ

5. Финансијске услуге

6. Пореска политика

7. Царинска унија

Расписан је јавни позив за бесповратно додељивање финансијских средстава од стране Агенције за страна улагања и промоцију извоза

- Крајњи рок за подношење пријава 19. септембар 2011. године -

1. Субвенције појединачним привредним субјектима - привредним друштвима и предузетницима

2. Субвенције удружењима приликом заједничког наступа на међународним тржиштима

3. Разматрање пријава

4. Поступак рефундације средстава

5. Рачуноводствено евидентирање и порески третман

6. Преузимање документације са интернета

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

1. Књижење набавке опреме на финансијски лизинг

2. Књижење угоститељских услуга код корисника буџетских средстава

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Од 1. септембра 2011. године ступа на снагу обавеза достављања уговора о реструктурирању Агенцији за привредне регистре

2. Регистар судских забрана почеће да ради 17. септембра 2011. године

3. Измене и допуне закона о здравственој заштити

4. Случајеви када страни држављани или лица без држављанства могу засновати радни однос без радне дозволе

5. Обавеза оверавања вага и других мерила (који се користе у функцији заштите здравља и опште безбедности, заштите животне средине, контроле и безбедности саобраћаја, промета робе и услуга и провере претходно упакованих производа и боца као мерних посуда)

6. Измене и допуне подзаконских прописа из области прописа о хемикалијама

7. Утврђен је коефицијент за израчунавање закупнина за станове за период јул-децембар 2011. године

8. Донет је Правилник о минималним техничким условима за обављање трговине нафтом и дериватима нафте

9. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

 

ПРИМЕРИ

Одобравање и враћање стамбеног зајма, уз претпоставку репрограма зајма, а услед немогућности редовног враћања зајма од стране запосленог

Одобрење зајма

Обрачун ефеката уговорене валутне клаузуле на крају пословне године

Репрограм стамбеног зајма

Обрачун ефеката уговорене валутне клаузуле 31. октобра 2010. године

Обрачун затезне камате за кашњење у плаћању рата стамбеног зајма

Прекњижавање потраживања за доспелу камату са рачуна 220 на рачун 038 у складу са анексом уговора о стамбеном зајму

Стицање и отуђење сопственог удела

1. Стицање сопственог удела

2. Продаја сопственог удела

 

КУРСЕВИ

Курс привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава према МРС/МСФИ

 

МИШЉЕЊА

Министарство финансија Републике Србије

ПДВ

Акциза

Имовина

Порез на употребу и држање добара

Порез на доходак грађана

Порез на добит правних лица

Порески поступак и пореска администрација

Двоструко опорезивање

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу септембру 2011. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Напомене уз актуелне податке

Актуелни подаци

 

На почетак стране!