ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2011. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

2. август 2011.

БРОЈ 16
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Број 16 "Привредног саветника" изашао је 29. јула 2011. године и отпремљен је претплатницима.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 16 могу преузимати од понедељка, 1. августа 2011. године.

ТЕМЕ БРОЈА 16 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Измењена је Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т–500“ – Андрија Јовичић

У в о д

1. Обавезна производња и промет хлеба од брашна „Т–500“

2. Највиши проценти марже у промету белог хлеба

3. Образовање произвођачких цена хлеба

4. Калкулација малопродајне цене хлеба

5. Ремитенда

6. Рокови плаћања испорученог хлеба

7. Надзор над применом Уредбе

 


ПДВ И АКЦИЗА  

Аванси – обрачун ПДВ и рачуноводствена евиденција – др Ратомир Ћировић

Уводне напомене

1. Обавеза ПДВ на авансе по основу промета добара и услуга

1.1. Настанак пореске обавезе за авансне наплате по основу промета добара и услуга

2. Обавеза издавања авансног рачуна и његова садржина

2.1. Авансни рачун се не мора издавати ако је у истом пореском периоду плаћен аванс и извршен промет добара и услуга

2.2. Право на претходни ПДВ који је садржан у авансном рачуну

2.3. Садржина авансног рачуна

2.4. Када авансни рачун истовремено може бити и коначан рачун

2.5. Право на претходни ПДВ у случају када је аванс уплаћен у периоду када обвезник није био у систему ПДВ

2.6. Авансни рачун се не може издати пре извршене новчане уплате

2.7. Авансни рачун се не издаје када се накнада за будућу испоруку добара и услуга врши неновчаним средствима 

2.8. Авансни рачун се не може издати по основу извршене компензације, асигнације, цесије, преузимања дуга и сл.

2.9. Плаћање аванса путем факторинга

2.10. Авансни рачун не садржи датум промета добара и услуга јер се датум промета исказује у „коначном“ рачуну

2.11. Пореско ослобођење по основу примљеног аванса за извоз добара

2.12. За аванс примљен по основу промета добара и услуга који не подлеже ПДВ не постоји обавеза издавања авансног рачуна

2.13. За издате месечне претплатне маркице за градски превоз не постоји обавеза издавања авансног рачуна

2.14. Примљени депозит на име гаранције за редовно измирење уговорних обавезa не представља авансну наплату

2.15. Уплата новчаних позајмица по уговору о зајму не сматра се авансом ако се зајам враћа у новцу 20

2.16. Обрачун ПДВ на авансе примљене од купаца из АП Косово и Метохија

3. Евиденција примљених и датих аванса

3.1. Евиденција аванса када је у истом пореском периоду примљен аванс и извршен промет добара и услуга

3.2. Евиденција аванса када је у различитим пореским периодима примљен аванс и извршен промет добара и услуга

4. Основица ПДВ када је накнада за промет добара и услуга исказана у страној валути

5. Обрачун ПДВ када се накнада у целини плаћа авансом применом „валутне клаузуле“

6. Обрачун ПДВ када се накнада делимично плаћа авансом а делимично после извршеног промета применом „валутне клаузуле“            

7. Исказивање аванса у пореској пријави – Обрасцу ПППДВ

8. Измена пореске пријаве у вези са пдв по авансним рачунима

9. Авансне уплате не подлежу обавези евидентирања преко фискалнe касe

 


Туристичке услуге у систему ПДВ – Споменка Бабић

1. Туристичке агенције које у потпуности примењују члан 35. Закона

1.1. Место вршења јединствене туристичке услуге

1.2. Настанак пореске обавезе и пореска основица

1.3. Право на одбитак претходног пореза

1.4. Обрачун и плаћање ПДВ

1.5. Пореска пријава – Образац ПППДВ

1.6. Садржина рачуна

1.7. Евидентирање промета преко фискалне касе

1.8. Евиденције о ПДВ

1.9. Књижење по систему двојног књиговодства

2. Туристичке агенције које врше услуге сопственим средствима

2.1. Место промета услуга

2.2. Пореска основица

2.3. Пореска стопа

2.4. Право на одбитак претходног пореза

2.5. Обрачун и плаћање ПДВ

2.6. Садржина рачуна и пореске евиденције

3. Туристичке агенције које врше посредовање у туристичким услугама

3.1. Место промета услуга

3.2. Пореска основица и стопа

3.3. Обрачун ПДВ и пореза на приходе од непокретности код туристичких агенција које посредују код изнајмљивања соба путницима по уговору са физичким лицем – закуподавцем

3.4. Пореска пријава – Образац ПППДВ

4. Туристичке агенције које делимично примењују члан 35. Закона

 

 

Порески третман откупа пољопривредних производа – мр Петар Бабић

ПДВ надокнада код откупа пољопривредних производа

1. Пољопривредни производи

2. Пољопривредник

3. Обрачун и плаћање ПДВ надокнаде

4. Признаница и откупни лист
- Признаница
- Исправе које се издају на откупним местима

5. Права на одбитак претходног пореза по основу ПДВ надокнаде

6. Евидентирање ПДВ надокнаде

7. Примања по основу ПДВ надокнаде не подлажу порезу на доходак грађана

 

 

Актуелности из прописа о ПДВ – Вера Бјелица

1. За адаптацију пословног простора, која траје дуже од годину дана, закупац није дужан да издаје периодични рачун за период од годину дана

2. Пренос целокупне имовине физичког лица која му служи за обављање делатности, као улога у новоосновано привредно друштво, не подлеже обавези обрачуна ПДВ

3. Обавеза грађевинских предузећа и других инвеститора стамбених објеката, да изврше исправку одбитка претходног пореза за непродате станове које издају у закуп физичким лицима за потребе становања

 

 

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ – Вера Бјелица, мр Петар Бабић и Филип Чубрић

1. Код појединачно пружене услуге рачун се издаје по завршетку пружања услуге независно од тога што пружање услуге може да траје дуже од 12 месеци

2. Утврђивање сразмерног одбитка претходног пореза приликом давања новчаних позајмица

3. Обрачун ПДВ по стопи од 18% приликом префактурисавања трошкова чишћења просторија које су издате у закуп

4. ПДВ третман везане продаје станова и гаражних места

5. Обвезник нема право на одбитак претходног пореза по основу изнајмљивања путничких аутомобила

6. Право на одбитак претходног пореза приликом пружања услуга рекламе страним лицима

7. ПДВ се не обрачунава на средства која се из буџета уплаћују јавном комуналном предузећу ради изградње објекта 

8. Порески третман накнаде штете на име насталог мањка, услед провалне крађе, који је утврђен на основу акта МУП-а, од другог правног лица одговорног за обезбеђивање објекта у којем је дошло до провалне крађе

9. Порески третман пружања такозваних „PR“ услуга (односа с јавношћу – ен. Public Relations - PR) иностраном купцу 

 

 

РАЧУНОВОДСТВО

Нови кључни Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ) – Драгутин Драгојевић

Резиме

1. Неочекивано доношење нових важних МСФИ у јуну 2011. који се примењују од 2013. године 

2. Нови концепт састављања консолидованих финансијских извештаја МСФИ-10

3. Јачања заједничке контроле у заједничким пословним подухватима МСФИ-11

4. Увођење заједничке контроле у предузећима и фондовима јавног сектора

5. Нова упутства примене методе фер вредности и захтевана објашњења МСФИ-13

6. Глобална криза, страх од банкротства и захтеви за промене регулативе

7. Погрешна примена фер вредности личи на „самопослуживање“ у рачуноводству

8. Кредитна криза и решавање проблема рачуноводствене регулативе

9. Ново међународно контролно тело за праћење правилности примене МСФИ

10. Завршне напомене

11. Коришћена документација и литература

 

 

НАКНАДЕ ЗАРАДА

Право запосленог на годишњи одмор у 2011. години – Ђурђина Бркић

1. Услови за остваривање права на годишњи одмор

2. Дужина годишњег одмора

3. Коришћење годишњег одмора за календарску 2011. годину

4. Коришћење годишњег одмора за лица запослена на одређено време

5. Коришћење годишњег одмора за лица запослена са непуним радним временом

6. Распоред коришћења годишњег одмора

7. Пример решења о коришћењу годишњег одмора

8. Накнада зараде за време коришћења годишњег одмора

9. Накнада штете за неискоришћени  годишњи одмор

10. Регрес за коришћење годишњег одмора

 

 

Инструкција Министарства рада и социјалне политике о спровођењу Закона о финансијској

одршци породици са децом - обрачун накнаде зараде за породиље - Гордана Кесић

Новине и разјашњења садржана у инструкцији

Обрачун накнаде за предузетнике на породиљском одсуству

Начин обрачуна накнаде зараде за запослене на породиљском одсуству у школама

 

Ново повезивање стажа за пио за поједина правна лица за период од 2004. до 2010. године – мр Словенко Бркић

1. Повезивање стажа на терет буџета Републике – тачка 1. Закључка Владе
- Поступак правног лица
- Потребна документација за повезивање стажа
- Поступак надлежних органа и организација

2. Повезивање стажа задуживањем –тачка 2. Закључка
- Поступак привредног субјекта
- Потребна документација за повезивање стажа
- Поступак надлежних органа и организација

Обрасци објављени у овом чланку:
- Захтев за издавање потврде о претходном испуњењу услова за повезивање пензијског стажа у складу са тачком 1. Закључка Владе 05 број: 113-2721/2011-1 од 21. априла 2011. године
- Захтев за регулисање неизмирених обавеза по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у складу са тачком 1. Закључка Владе 05 број: 113-2717/2011-1 од 21. априла 2011. године
- Захтев за издавање потврде о претходном испуњењу услова за повезивање пензијског стажа у складу са тачком 2. Закључка Владе 05 број: 113-2717/2011-1 од 21. априла 2011. године
- Захтев за регулисање неизмирених обавеза по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у складу са тачком 2. Закључка Владе 05 број: 113-2717/2011-1 од 21. априла 2011. године

 

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Наградне игре у роби и услугама – поступак приређивања и пореске обавезе – др Милан Неговановић

1. Доношење одлуке о приређивању наградне игре у роби и услугама

2. Утврђивање правила наградне игре у роби и услугама

3. Прибављање сагласности Министра финансија на правила наградне игре

4. Прибављање сагласности Управе за игре на срећу за приређивање наградне игре

5. Објављивање правила наградне игре у дневном листу

6. Плаћање накнаде за приређивање наградне игре у роби и услугама

7. Извлачење и објављивање добитника у наградној игри

8. Извештај о резултатима наградне игре

9. База података о лицима која су остварила добитак у наградној игри

10. Приређивање наградних игара путем интернета, телефона и на сличан начин

11. Промет добара и услуга по основу наградних игара ослобођен је ПДВ без права на одбитак претходног пореза

12. Порез на доходак грађана на добитке у наградним играма

13. Остала питања

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Заштита права и ништавост уговора о јавној набавци – мр Мирослав Врховшек и др Владимир Козар

1. Предмет уговора о јавној набавци

2. Закључење уговора о јавној набавци

3. Заштита права понуђача и јавног интереса

4. Ништавост уговора о јавној набавци

Закључак

 

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

 

Евидентирање производње код буџетских корисника - Предраг Илић

 

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ (Ђурђина Бркић, Гордана Кесић, Андрија Јовичић, др Ратомир Ћировић и мр Словенко Бркић)

1. Нови износи најпопуларнијих цена и минималних акциза за дуванске прерађевине

2. Нови усклађени износ накнаде која се плаћа за упис у регистар према Закону о дувану

3. Објављен је Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

4. Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању

5. Најнижа прописана основица за обрачун социјалних доприноса (од 1. августа до 31. октобра 2011. године)

6. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. Добровољно осигурање) 

7. Основица на коју се обрачунава и плаћа допринос за обавезно здравствено осигурање за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. Добровољно осигурање)

8. Не врши се ревалоризација потраживања за продате друштвене станове на дан 30. јуна 2011. године

9. Референтна стопа Европске централне банке повећана је на 1,5%

10. Потписан је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Црном Гором

11. Нови Правилник о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор

12. Уредбе за примену прописа о заштити потрошача које се односе на тајм–шеринг

13. Измене у Номенклатури царинске тарифе за 2011. годину

14. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

 

 

  ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

 

Питања и одговори у вези са избегавањем двоструког опорезивања - мр Дејан Дабетић и Филип Чубрић

1. Зараде радника, запослених у државној управи упућених на рад у представниство

2. Исплата накнаде нерезидентима, тј. физичким лицима – резидентима БиХ од стране домаћег исплатиоца по основу уговора о трговинском заступању

3. Када домаће правно лице остварује доходак из иностранства за који Уговором није предвиђено да се може опорезивати у земљи извора (у конкретном случају у Грчкој) већ да право опорезивања припада земљи резидентности (у конкретном случају Србији), домаће правно лице према одредбама Уговора нема право на порески кредит

4. Опорезивање зарада запослених у домаћем правном лицу, упућених на обуку у правно лице у Италији, за време трајања обуке у том правном лицу

5. Опорезивање камате која се исплаћује финансијској институцији коју контролише влада друге државе уговорнице   

 

  КУРСЕВИ

Курс привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава према МРС/МСФИ 

 

 

МИШЉЕЊА

Министарство финансија Републике Србије

ПДВ

Акциза

Порез на доходaк грађана

Порез на добит правних лица

Фискалне касе

Административне таксе

Порез на премије неживотног осигурања

Министарство рада и социјалне политике

 

  РОКОВНИК (Вера Бјелица)

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу августу 2011. године 

 

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ (Ђурђина Бркић)

Напомене уз актуелне податке

Актуелни подаци    

 

На почетак стране!