ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2011. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

11. јул 2011.

БРОЈ 15
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Број 15 "Привредног саветника" изашао је 8. јула 2011. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 15 могу преузимати од уторка, 12. јула 2011. године.

 

 

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 15 СУ:

 

 

НОВИ ПРОПИСИ

Донет је Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

1. Изузимања из дохотка за опорезивање

2. Примена индекса потрошачких цена, уместо стопе раста цена на мало

3. Ограничавање могућности коришћења олакшице код плаћања пореза на зараде по више правних основа

4. Трансферне цене – обрачун камата ван дохвата руке

5. Ослобађање пољопривредника од обавезе плаћања пореза на катастарски приход за 2012. годину

6. Остале измене и допуне Закона

Предложен је Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

1. Утврђивање основице доприноса за свештенике и верске службенике

2. Основица доприноса за предузетника који користи одсуство због породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета а делатност наставља да обавља преко овлашћеног пословође

3. Примена индекса потрошачких цена, уместо стопе раста цена на мало

4. Ограничавање могућности коришћења олакшице код плаћања доприноса на зараде по више правних основа

5. Правнотехничко усаглашавање са другим прописима

Донет је Правилник о класификацији трговинских формата

1. Трговински формати у којима се обавља трговина на мало

2. Трговински формати у којима се обавља трговина на велико

3. Пословно име 

 


 

ПЛАТНИ ПРОМЕТ

Меница као инструмент плаћања, обезбеђења плаћања и као кредитни инструмент

1. Врста меница и лица која се појављују на меници – трасирана и сопствена меница

1.1. Трасирана меница

1.2. Сопствена (соло) меница

2. Меничне радње

2.1. Менично јемство – авал

2.2. Индосирање менице

3. Плаћање камате на меничну суму

4. Доспеће менице

5. Поступак реализације менице

5.1. Подношење менице на наплату банци дужника

5.2. Потребна документација за реализацију менице

5.3. Извршење менице са рачуна дужника и поступак банке када нема средстава за извршење менице

5.4. Реализација менице са рачуна авалисте правног лица

6. Посебни случајеви извршења меница

6.1. Извршење менице када је рачун дужника код банке угашен

6.2. Извршење менице када је банци која је у меници назначена као место плаћања одузета дозвола за рад

6.3. Извршење менице када је менична сума одређена у страном новцу

6.4. Извршење менице када је поверилац физичко лице

6.5. Извршење менице када је поверилац нерезидент

7. Основне функције менице – примери књижења –

8. Есконт менице

8.1. Префактурисање трошкова есконта менице купцу робе

9. Блокираним привредним субјектима забрањено је измиривање обавеза индосирањем меница

10. Регистрација меница код Народне банке Србије

11. Практични примери издатих меница и налога за наплату

11.1. Сопствена меница и налог за наплату сопствене менице

11.2. Сопствена индосирана меница и налог за наплату сопствене индосиране менице

11.3. Сопствена авалирана меница и налог за наплату од банке авалисте и налог за наплату од дужника

11.4. Трасирана меница и налог за наплату трасиране менице

 

ПДВ И АКЦИЗА

Пословање мењачница у складу са новим прописима и прописима о ПДВ

1. Увод

2. Новине у Закону о девизном пословању које се односе на мењачке послове

3. Новине у подзаконским прописима

4. Специфичност мењачких послова

5. Курсеви који се примењују за обављање мењачких послова

6. Уговор о обављању мењачких послова

7. Контрола мењачких послова

8. Провизија коју могу наплаћивати овлашћени мењачи

9. Обављање мењачких послова

9.1. Откуп ефективе и чекова од физичких лица и продаја ефективе физичким лицима

9.2. Обавеза мењача да прода ефективу банци у висини купљене ефективе од банке

9.3. Обавезе мењача да банци прода најмање 80% укупног нето откупа ефективе оствареног у тој недељи

9.4. Остале обавезе мењача при обављању мењачких послова

10. Благајничко пословање мењачница

10.1. Утврђивање благајничког максимума за динаре

11. Вођење пословних књига мењачница

12. Прописана документација за мењачнице

13. Приход од мењачких послова

14. Коришћење софтвера за обављање мењачких послова

15. Књижења пословних промена код мењачница

16. Вођење пословних књига код мењача предузетника

17. Мењачнице у систему ПДВ

17.1. Евидентирање мењачница у систем ПДВ

17.2. Подела претходног пореза и сразмеран порески одбитак код мењачница

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

Обрачун акцизе за период јануар–јун 2011. године

1. Увод

2. Прописи о акцизама

3. Настанак обавезе акцизе и обавезе обрачуна акцизе

4. Акциза на производе за које се саставља тромесечни кумулативни обрачун

5. Рокови плаћања акцизе

6. Обвезници акцизе

7. Преглед износа и стопа акциза у 2011. години

8. Основица за обрачун акцизе

9. Вођење евиденције акцизе

10. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

11. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период јануар – јун 2011. године

12. Ослобођења од плаћања акцизе

13. Рефакција акцизе

14. Повраћај акцизе

15. Обавеза достављања одређених података о акцизним производима

 

РАДНИ ОДНОСИ

Отказ уговора о раду по основу вишка запослених

1. Утврђивање вишка запослених у складу са Законом

2. Утврђивање вишка запослених у складу са Одлуком

3. Право на накнаду и остала права код Националне службе

Привремени и повремени послови

1. Основна обележја привремених и повремених послова

2. Обавезе које се плаћају на накнаде за обављање привремених и повремених послова

3. Преглед стопа пореза и доприноса зависно од статуса лица које обавља послове

4. Примери обрачуна пореза и доприноса

5. Пример уговора о привременим и повременим пословима

Донета нова стратегија запошљавања

1. Влада је на седници одржаној 19. маја 2011. године, донела Националну стратегију запошљавања за период 2011–2020. године (у даљем тексту: Стратегија)

2. Општи циљ Стратегије – повећање запослености у Републици Србији

3. Спровођењем циљева утврђених Стратегијом, предвиђени су и очекивани резултати

4. Општи циљ Стратегије запошљавања, односно очекивано повећање запослености у односу на показатеље у земљама ЕУ

5. Начин спровођења Стратегије

 

РАЧУНОВОДСТВО

Достављање усвојених финансијских извештаја oбвезника ревизије за 2010. годину

Шта обвезници ревизије треба да доставе Агенцији за привредне регистре?

Отворена акционарска друштва

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Повећање основног капитала из средстава друштва с ограниченом одговорношћу

1. Уводне напомене

2. Начини повећања капитала према садашњем и новом Закону

3. Претварање нераспоређене добити у основни капитал друштва с ограниченом одговорношћу

4. Пример књижења расподеле и претварања дела добити у основни капитал

5. Евидентирање дивиденде и повећања удела код правног лица власника капитала

6. Претварање нераспоређене добити у основни капитал путем откупа и понишења сопствених удела

7. Пример књижења употребе резерви за откуп сопствених удела и поништења сопствених удела на терет резерви

8. Претварање расположивих резерви у основни капитал

9. Пример књижења претварања резерви у основни капитал

10. Закључна разматрања

 

ГРАЂЕВИНАРСТВО

Грађење и легализација – измене и допуне Закона

Појмови

Локацијска дозвола

Урбана комасација

Грађевинска дозвола

Бесправна градња

Легализација објекта

Прелазне и завршне одредбе

 

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Банкарска гаранција као услужни банкарски посао и накнада штете

Резиме

1. Појам и правна природа банкарске гаранције

2. Правни односи поводом издавања гаранције

3. Последице неиспуњења обавезе прибављања банкарске гаранције за добро извршење посла код уговора о грађењу

4. Банкарска гаранција као инструмент обезбеђења у поступку јавне набавке

5. Полагање банкарске гаранције у поступку уновчења имовине стечајног дужника

6. Правне последице недостављања банкарске гаранције у поступку приватизације

7. Полагање банкарске гаранције у царинском поступку

Закључак

 

СПЕЦИФИЧНОСТИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

1. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–јун 2011. године

2. Материјално-финансијско пословање ученичке задруге

3. Републички завод за здравствено осигурање може асигнацијом измиривати обавезе здравствених установа према добављачима и добављача према произвођачима лекова

4. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питања и одговори у вези са избегавањем двоструког опорезивања

1. Приликом исплате камате амбасади друге државе уговорнице није неопходно да амбасада исплатиоцу прихода презентује потврду о резидентности

2. Карактер плаћања нерезиденту по основу лизинга транспондера, уговора о ромингу и уговора о лиценци за спектар

3. Накнада коју резидентни обвезник плаћа нерезидентном обвезнику, по основу уступања права приказивања телевизијских преноса спортских такмичења има карактер ауторске накнаде

Опорезивање капиталног добитка (злоупотреба уговора о избегавању двоструког опорезивања)

1. Холдинг компаније (капитални добици који се остварују продајом акција од стране домаће холдинг компаније у иностранству – Литванија)

2. Промена резидентности и опорезивање капиталног добитка

Питања и одговори у вези са применом прописа

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Достављање ПДВ пријава електронским путем

2. Правна лица и предузетници који на откупним местима откупљују пољопривредне производе као материјал, а не за даљу продају нису дужна да воде Књигу евиденције на Обрасцу КЕПУ

3. Донет је Правилник о садржини обрасца за једнострани раскид уговора на даљину и уговора који се закључују изван пословних просторија

4. Донет је Закон о изменама и допунама Закона о административним таксама

 

МИШЉЕЊА

ПДВ

Акциза

Имовина

Порез на добит правних лица

Фискалне касе

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јулу 2011. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Напомене уз актуелне податке

Актуелни подаци

 

 

ТЕМЕ ДОДАТКА УЗ "ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК" БР. 15 СУ:

 

1. ОБВЕЗНИЦИ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ

Велика и средња правна лица

Матична правна лица која састављају консолидоване финансијске извештаје

Матична правна лица која састављају консолидоване финансијске извештаје

Мала правна лица која јавном понудом издају хартије од вредности или чијим се хартијама од вредности тргује на организованом тржишту ХОВ.

Укинута је обавеза ревизије финансијских извештаја новооснованих правних лица у години оснивања

Ревизија финансијских извештаја правних лица у поступку стечаја, односно ликвидације. 7

Енергетски субјекти који обављају две или више делатности

Политичке странке

Мала правна лица која учествују у конкурсу за јавну набавку

 

2. УГОВАРАЊЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

 Увод

Ко доноси одлуку о избору предузећа за ревизију

Уговор о ревизији финансијских извештаја треба закључити до 31.12.2011. године

Узастопност вршења ревизије код истог правног лица

Цена ревизорских услуга

Писмо о ангажовању

Изаберите искључиво предузеће за ревизију које има дозволу за рад

Пружање других стручних услуга од стране предузећа за ревизију

Када одређено предузеће за ревизију не може да обавља ревизију?

Присуствовање попису залиха од стране ревизора

Права и обавезе овлашћеног ревизора

Консултовање са ревизором око избора и промене рачуноводствених политика и рачуноводствених процена

 

3. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Основни елементи ревизорског извештаја

Од чега зависи врста мишљења које ће ревизор издати?

Позитивно мишљење

Позитивно мишљење са скретањем пажње на одређена питања

Мишљење са резервом

Уздржавање од мишљења

Негативно мишљење

Писмо руководству

 

4. СПИСАК ОБВЕЗНИКА РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ
– на основу података из годишњих финансијских извештаја за 2010. годину –

Списак привредних друштава и задруга која су се према подацима из финансијских извештаја за 2010. годину разврстала у велика правна лица

Списак привредних друштава и задруга која су се према подацима из финансијских извештаја за 2010. годину разврстала у средња правна лица

Списак других правних лица која су се према подацима из финансијских извештаја за 2010. годину разврстала у велика правна лица

Списак других правних лица која су се према подацима из финансијских извештаја за 2010. годину разврстала у средња правна лица

Списак банaка и других финансијских организација из финансијских извештаја за 2010. годину

Списак друштава за осигурање из финансијских извештаја за 2010. годину

Списак берзи и брокерско-дилерских друштава из финансијских извештаја за 2010. годину

Списак давалаца финансијског лизинга из финансијских извештаја за 2010. годину

Списак друштава за управљање добровољним пензионим фондовима из финансијских извештаја за 2010. годину

Списак друштава за управљање инвестиционим фондовима из финансијских извештаја за 2010. годину

 

 

На почетак стране!