ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2011. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

16. мај 2011.

ДВОБРОЈ 13 и 14
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Двоброј 13 и 14 "Привредног саветника" изашао је 10. јуна 2011. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 13 и 14 могу преузимати од понедељка, 13. јуна 2011. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 13 и 14 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Значај и новине новог Закона о привредним друштвима

Увод

1. Разлози за доношење нове законске регулативе

2. Основне карактеристике Закона о привредним друштвима

3. Најзначајније новине Закона о привредним друштвима

Закон о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава

1. Предмет и циљеви Закона

2. Основна решења из Закона

Закон о заштити корисника финансијских услуга

Увод

Опште одредбе

Банкарске услуге и лизинг

Финансијске погодбе које нуди трговац

Надлежност за вршење надзора

Новчане казне и казнене одредбе

Прелазне и завршне одредбе

Нови Правилник о откупним местима

У в о д

1. Садржина Правилника

2. Општи услови за откупна места

3. Услови које мора да испуњава простор откупног места

4. Обавезе откупљивача у вези са радом на откупним местима

5. Казне за непоштовање прописа који се односе на трговину на откупним местима


 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Остваривање субвенција за запошљавање незапослених лица у приватном сектору у складу са новим прописима (Уредбом и Правилником)

1. Прописани услови за остваривање права на субвенцију (дела) обрачунатог пореза на зараде и доприноса за пензијско инвалидско осигурање

2. Време коришћења субвенције и висина субвенције

3. Начин субвенционисања пореза и доприноса

4. Губитак права на субвенције

5. Пример обрачуна и књижења субвенционисане зараде

6. Обрасци који се достављају приликом исплате зарада

7. Однос олакшица које се остварују по Закону о порезу на доходак грађана и Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање и субвенција по основу Уредбе о подстицању запошљавања

Питања и одговори у вези са изменама прописа о платном промету

Обавеза усклађивања са одредбама Закона о безбедности хране

1. Обавеза уписа у Централни регистар објеката

2. Обавеза увођења HACCP система

 

ПДВ И АКЦИЗА

Обрачун ПДВ у случају адаптације, реконструкције, модернизације и других улагања закупца у пословни простор који је у власништву закуподавца

1. Улагања закупца у закупљени пословни простор, која не подлежу обавези обрачуна ПДВ

2. Улагања закупца у закупљени пословни простор, која подлежу обрачуну ПДВ

2.2. Пореске обавезе у случају адаптације закупљеног простора, када је закуподавац физичко лице а закупац правно лице, односно предузетник

2.3. Закључне напомене у вези са обрачуном ПДВ на услуге закупа и улагања у закупљени пословни простор

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Примена прописа о ПДВ код испоручилаца природног гаса, који у току летњег периода не врше очитавање стања и обрачун потрошње гаса

2. Исправка основице за обрачун ПДВ за износ накнаде који није наплаћен, на основу правоснажног решења о отварању и закључењу стечајног поступка над примаоцем добара

3. Право на претходни порез када обвезник ПДВ врши набавку стана за потребе обављања делатности

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

 

ПРИХОДИ ВАН РАДНОГ ОДНОСА

Приходи од капитала које остварују резидентна и нерезидентна физичка лица у земљи

1. Појам прихода од капитала

2. Камате

3. Дивиденде и удели у добити

4. Примања запослених и чланова управе привредног друштва по основу учешћа у добити

5. Узимање из имовине привредног друштва

6. Примања члана отвореног инвестиционог фонда

Приходи од ауторских права која остварују резиденти

1. Ауторска права, права сродна ауторском праву и права индустријске својине

2. Обрачун пореза и доприноса на ауторске накнаде

3. Процена пореске основице

Порез на приходе физичког лица по основу капиталног добитка

1. Увод

2. Порески обвезник

3. Порез на капитални добитак код продаје стварних права на непокретностима и трајног права коришћења и права градње на грађевинском земљишту

4. Порез на капитални добитак код продаје удела и хартија од вредности

5. Порез на капитални добитак од продаје права интелектуалне својине

6. Порез на капитални добитак од продаје инвестиционих јединица и акумулираних средстава

7. Случајеви када се порез на капитални добитак не утврђује и не опорезује

8. Пребијање капиталних добитака и капиталних губитака

9. Подношење пореске пријаве на Обрасцу ППДГ-3

Приходи физичких лица од издавања у закуп непокретности

Увод

1. Обавезе закуподавца и закупца

2. Обавезе обрачуна пореза на доходак грађана на приходе од непокретности

3. Пореска основица и пореска стопа

4. Паушално опорезивање

5. Временско разграничење прихода

6. Утврђивање пореза на доходак грађана

7. Коефицијент за прерачун са нето на бруто

8. Попуњавање и подношење пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПЈ-4

9. Обавеза закуподавцафизичког лица да поднесе пореску пријаву на Обрасцу ППДГ-2

10. Плаћање пореза на имовину на право дугорочног закупа непокретности

11. Пример обрачуна закупнине и попуњен Образац ПП ОПЈ-4

12. Пример уговора о закупу

Приходи физичких лица од закупа покретних ствари правним лицима и предузетницима

1. Трошкови одржавања и коришћења закупљене ствари

2. Утврђивање пореза

3. Коефицијент за прерачун са нето на бруто

4. Попуњавање и подношење пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПЈ-4

5. Обавеза физичког лица да поднесе пореску пријаву на Обрасцу ППДГ-4

6. Опорезивање прихода од давања у закуп покретних ствари који остварују нерезидентна физичка лица

 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Плаћање пореза и доприноса на приходе по основу уговора о делу

1. Уводопште напомене

2. Обрачун пореза и доприноса

3. Пореске пријаве

4. Пријављивање на осигурање пензионера и незапослених лица

5. Пример обрачуна уговора о делу и попуњени обрасци

Допунски рад

1. Допунски рад у здравству

2. Допунски рад у високом образовању

3. Допунски рад у систему предшколског, основног и средњег образовања и васпитања

4. Обрачун пореза и доприноса по основу уговора о допунском раду

Добици од игара на срећу

1. Ослобођење од пореза на добитке од игара на срећу

2. Обрачун пореза на добитке од игара на срећу

3. Попуњавање пореске пријаве ПП ОПЈ-5 и плаћање пореза на добитке од игара на срећу

4. Остала питања која се односе на добитке од игара на срећу

Приходи спортиста и спортских стручњака

1. Увод

2. Примања спортиста аматера, спортских стручњака и стручњака у спорту који нису запослени код исплатиоца

3. Примања професионалних спортиста и спортских стручњака који су запослени код исплатиоца

Награде представницима друштвеног капитала

1. Привремени заступник капитала

2. Примања привременог заступника капитала

3. Порески третман награде за рад и накнаде трошкова привременог заступника капитала

Плаћање пореза и доприноса на остале приходе грађана

1. Уводопште напомене

2. Лица која остварују остале приходе могу бити и нерезиденти

3. Приходи од осигурања лица

4. Примања чланова управног и надзорног одбора, накнаде посланицима, општинским одборницима, стечајним управницима, судијама поротницима, судским тумачима и судским вештацима

5. Уговори о заступању и посредовању

6. Стручно оспособљавање и усавршавање (волонтерски рад)

7. Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

8. Накнада трошкова службених путовања и других расхода лицима која нису запослена код исплатиоца

9. Стипендије и кредити ученицима и студентима

10. Професионална пракса, производни рад и практична настава ученика и студената

Обрачун пореза на приходе од прикупљања и продаје секундарних сировина, шумских плодова и лековитог биља, узгајања и продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева, односно по основу продаје других добара остварених обављањем привремених или повремених послова

1. Исплата физичком лицу за откупљене секундарне сировине, шумске плодове и лековито биље

2. Опорезивање прихода од продаје добара остварених обављањем привремених или повремених послова

Примања на која се не плаћа порез на доходак грађана

1. Накнада материјалне и нематеријалне штете

2. Примања по основу организоване социјалне и хуманитарне помоћи

3. Солидарна помоћ запосленима из средстава синдиката

4. Затезна камата коју запослени остваре у судском спору из радног односа

5. Издаци за образовање, стручно оспособљавање и усавршавање запослених

6. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја

7. Порески третман уплате премије и доприноса по основу добровољног пензијског осигурања

8. Радна одећа за запослене под одређеним условима не представља друго примање које чини зараду

9. Издаци за рекреацију запослених

10. Обавеза и видови здравствене заштите запослених, који терете трошкове пословања, без плаћања пореза и доприноса

11. Накнада трошкова по основу службених путовања физичким лицима која нису запослена

12. Издаци за репрезентацију

12. Накнада трошкова ученицима и другим лицима за учешће на такмичењу, бесплатно образовање, трошкови стручног усавршавања, учешће на конгресу

14. Куповина предмета сопствене имовине од физичких лица

15. Порез на доходак грађана у случају отписа дуга физичком лицу

16. Остварени попусти у малопродаји и сл

 

НЕРЕЗИДЕНТИ ПРИМЕНА УГОВОРА О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Примања нерезидентних физичких лица

1. Резиденти и нерезиденти Републике Србије

2. Прописи који се примењују приликом опорезивања нерезидената

3. Уставни и правни основ за закључење уговора и однос националних прописа и Међународних уговора

4. Обавеза именовања пореског пуномоћника и регистрације ПИБ-а

5. Обавеза отварања нерезидентног рачуна

6. Порези и доприноси на поједине приходе нерезидентних физичких лица остварених од резидентних правних лица

Порез по одбитку на примања нерезидентних правних лица и порез на капиталну добит која се плаћа по решењу

1. Плаћање пореза по одбитку у складу са Законом

2. Примена уговора о избегавању двоструког опорезивања

3. Обрачун и уплата пореза

4. Порез по решењу на капиталне добитке

Обрачун пореза по одбитку и припадајућих доприноса за остварене приходе од стране физичког лица као пореског обвезника (Образац ПП ОПО)

1. Ситуације када физичка лицарезиденти остварују приходе од резидентног правног лица

2. Ситуације када физичка лицанерезиденти остварују приходе на територији Републике од резидентног правног лица

3. Ситуације када приходе остварују физичка лица резиденти од нерезидентног правног лица

4. Ситуације када физичка лицанерезиденти остварују приходе на територији Републике од нерезидентног правног лица

5. Ситуације када приходе остварују физичка лицарезиденти од стране физичког лицарезидента

6. Услови неопходни за примену Уговора о избегавању двоструког опорезивања

7. Попуњавање Обрасца ПП ОПО

8. Достављање Обрасца ПП ОПО

9. Уплата пореза и доприноса по Обрасцу ПП ОПО

Питања и одговори у вези са избегавањем двоструког опорезивања

1. Стална пословна јединица

2. Опорезивање дивиденди (Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Словенијом)

3. Опорезивање камате коју оствари финансијска институција коју у потпуности или претежно контролише или поседује држава уговорница, њена Влада или Централна банка

4. Опорезивање дохотка од непокретности, опорезивање добити од пословања или опорезивање ауторских накнада ( коришћење природног гаса )

5. Опорезивање осталог дохотка физичких лица ( добитака од игара на срећу )

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

1. Књижење прибављања грађевинских објеката

2. Буџетски корисници и у 2011. години не могу измиривати обавезе путем компензације, цесије и асигнације

3. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Прелиминарна обрада финансијских извештаја за 2010. годину завршена је 29. априла 2011. године

2. Од 20. маја 2011. године доступни су подаци из финансијских извештаја за 2010. годину као и услуге бонитета и скоринга 295

3. Обавештење удружењима која се нису пријавила за усклађивање у законском року

4. Почетак регистрације уговора о финансијском лизингу чији су предмет непокретне ствари

5. Регистар судских забрана почиње са радом 17. септембра 2011. године

6. Подношење пореских пријава за ПДВ електронским путем

7. Предложене измене Закона о акцизама

8. Потврђен je уговор о избегавању двоструког опорезивања са Индонезијом

9. Измене и допуне Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца

 

УПУТСТВО

Упутство за инсталацију програма „Привредни саветник“ и „Регистар прописа“ 2010. - електронско издање

Уводне информације

1. Информације о програму и права корисника

2. Системски захтеви за инсталацију електронског издања

3. Инсталација програма

4. Деинсталација програма

5. Новине у електронском издању 2010 у односу на електронско издање 2008-2009

6. Најчешће грешке које се јављају у поступку инсталације и коришћења електронског издања

 

МИШЉЕЊА

ПДВ

Порези на имовину

Порез на доходак грађана.

Порез на добит правних лица.

Фискалне касе

Избегавање двоструког опорезивања.

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јуну 2011. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Напомене уз актуелне податке

Актуелни подаци

 

ПРЕГЛЕДИ

Преглед 1 - Основице и стопе пореза и доприноса и рачуни за уплату јавних прихода на зараде и накнаде зарада запослених

Преглед 2 - Основице и стопе пореза и доприноса и рачуни за уплату јавних прихода на примања физичких лица

Преглед 3 - Државе са којима је Република Србија (СФРЈ, СРЈ, СЦГ) закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања и који су у примени

Преглед 4 - Стопе за опорезивање дивиденди у уговорима о избегавању двоструког опорезивања које су у примени

Преглед 5 - Стопе за опорезивање камата и ауторских накнада у уговорима о избегавању двоструког опорезивања које су у примени

Преглед 6 - Државе са којима је Република Србија (СФРЈ, СРЈ, СЦГ) закључила билатералне уговоре о социјалном осигурању и који су у примени .

 

На почетак стране!