ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2011. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

16. мај 2011.

БРОЈ 12
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Број 12 "Привредног саветника" изашао је 13. маја 2011. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 12 могу преузимати од понедељка, 16. маја 2011. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 12 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Извршене су измене и допуне Закона о платном промету

1. Полог пазара и динара примљених у готовом по било којем основу, правна лица и предузетници вршиће у року од седам радних дана

1.1. Начин утврђивања рока од седам дана

1.2. Из примљеног пазара и готовог новца по другом основу не могу се вршити никакве исплате и плаћања пре полога код банке

1.3. Лица која обављају мењачке послове уплату готовог новца код банке врше по посебним прописима

2. Измене у начину обавештавања банака о статусним и другим променама правних лица и предузетника

3. Измене у измиривању обавеза асигнацијом, цесијом, приступањем дугу, преузимањем дуга, уступањем дуга и компензацијом

3.1. Правна лица и физичка лица која обављају делатност (чији пословни рачуни нису блокирани) могу међусобне новчане обавезе измиривати, не само асигнацијом и цесијом и компензацијом, него и приступањем дугу, преузимањем дуга и уступањем дуга

3.2. Измиривање међусобних обавеза и исплате зарада, накнада трошкова и других примања запосленима у случају када су пословни рачуни привредних субјеката блокирани ради извршења принудне наплате

3.2.1. Правна лица и физичка лица која обављају делатност чији су рачуни блокирани не могу измиривати међусобне обавезе, не само асигнацијом и цесијом, него и приступањем дугу, преузимањем дуга и уступањем дуга

3.2.2. Правна лица и физичка лица која обављају делатност, чији рачуни су блокирани, не могу измиривати међусобне обавезе пребијањем (компензацијом)

3.2.3. Исплата зарада, накнада одређених трошкова и других примања запосленима у привредним субјектима чији су рачуни блокирани

3.2.4. Блокираним правним лицима и физичким лицима која обављају делатност забрањено је измиривање међусобних обавеза непосредно и преносом хартија од вредности

3.3. Укинута је обавеза евидентирања компензације преко рачуна код банке

4. Измене у принудној наплати са рачуна дужника

5. Измене у начину спровођења принудне наплате на основу меница и овлашћења

6. Измене казнених одредаба

7. Прелазне и завршен одредбе


 

Усвојене су измене и допуне Закона о девизном пословању

У в о д

1. Либерализација девизног пословања

1.1. Брисање рока од 180 дана за унос девиза у земљу

1.2. Престала је обавеза уношења добити у Србију по основу извођења инвестиционих радова у иностранству

1.3. Проширен је број намена за које се плаћање у Републици Србији може вршити у девизама

2. Омогућено је обављање нових врста девизних послова

2.1. Пренос новца у међународном платном промету

2.2. Гаранцијски послови

2.3. Одобравање динарских кредита резидентима од стране међународних институција

3. Прецизирање постојећих законских решења

3.1. Пребијање дуговања и потраживања

3.2. Вођење јединственог регистра девизних рачуна

4. Нове обавезе у погледу извештавања о плаћањима према иностранству

4.1. Извештавање о платном промету са земљама „пореских рајева“

4.2. Извештавање о финансијском ефекту реекспорта када роба не улази у земљу

5. Проширивање надлежности Девизног инспектората

6. Повећање новчаних казни за прекршаје

6.1. Повећање новчаних казни за прекршаје

6.2. Услови за предузимање заштитних мера

6.3. Продужење рока застарелости за покретање прекршајног поступка

Нови Закон о тржишту капитала

1. Уводне напомене

2. Новине у регулисању тржишта капитала

2.1. Јавна понуда и објављивање проспекта

2.2. Садржина, одoбравање и објављивање проспекта

2.3. Упис и уплата хартија од вредности

3. Секундарно трговање хартијама од вредности

4. Обавезе јавних друштава у вези са извештавањем

4.1. Годишњи извештаји

4.2. Полугодишњи извештаји

4.3. Квартални извештаји

4.4. Ревизија финансијских извештаја јавних друштава

4.5. Додатне информације и подаци о значајним учешћима

5. Спречавање злоупотреба на финансијском тржишту

6. Регулисано тржиште и МТП

6.1. Укључење финансијских инструмената у трговање

6.2. Искључење и повлачење финансијских инструмента са тржишта

7. Фонд за заштиту инвеститора

8. Инвестиционо друштво

8.1. Делатност инвестиционог друштва

8.2. Капитал инвестиционог друштва и управљање ризицима

8.3. Рачуни брокерско-дилерског друштва

9. Овлашћене банке

10. Централни регистар

11. Комисија за хартије од вредности

12. Усклађивање тржишних субјеката са новим законом

Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу

1. Уводне напомене

2. Предмет Закона

3. Дефиниција финансијског лизинга

4. Трајање уговора о лизингу

5. Предмет лизинга

6. Уговор о лизингу и уговор о испоруци

6.1. Уговор о лизингу

6.2. Уговор о испоруци

7. Лизинг накнада

8. Сходна примена других прописа на послове лизинга

9. Појам и делатност даваоца лизинга

9.1. Оснивачки и основни капитал даваоца лизинга

9.2. Органи даваоца лизинга

10. Дозвола за обављање послова финансијског лизинга

11. Интерна ревизија

12. Стечај и ликвидација даваоца лизинга

13. Обавеза прибављања предмета лизинга и пренос права својине на предмету лизинга

14. Примена Закона који уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма

15. Казнене одредбе

16. Прелазне и завршне одредбе

Измене и допуне Закона о висини стопе затезне камате и обрачун затезне камате по дужничко-поверилачким односима

1. Измене и допуне Закона о висини стопе затезне камате

1.1. Стопе затезне камате за период од 17. маја 2011. године

1.2. Обрачун затезне камате за месец за који није познат раст потрошачких цена

1.3. Стопе затезне камате у месецима у којима није забележен раст потрошачких цена

1.4. Утврђивање стопе затезне камате у месецима у којима је стопа раста потрошачких цена за 10 и више процентних поена већа од референтне стопе Народне банке Србије

2. Конформни метод обрачуна камате

2.1. Да ли је конформни метод обрачуна затезне камате супротан одредбама Закона о облигационим односима?

3. Основне карактеристике затезне камате

4. Уговарање затезне камате

5. Обрачун затезне камате ако је уговорена камата виша од стопе затезне камате

6. Урачунавање камате и трошкова

7. Период доцње је јединствен

8. Дани доцње који се узимају у обрачун затезне камате

9. Утврђивање висине стопе затезне камате

9.1. Обрачун затезне камате за период до 24. јануара 1994. године

9.2. Стопе затезне камате за период од 24. јануара до 7. априла 1994. године

9.3. Стопе затезне камате за период од 8. априла 1994. до 28. јуна 1996. године

9.4. Стопе затезне камате за период од 29. јуна 1996. године до 2. марта 2001. године

9.5. Стопе затезне камате за период од 3. марта 2001. године до 16. маја 2011. године

10. Примери обрачуна затезне камате на динарска потраживања

10.1. Обрачун затезне камате применом коефицијената за одређени број дана из месечних стопа затезне камате

10.2. Обрачун затезне камате применом збирних конформних коефицијената

11. Обрачун затезне камате на потраживања која гласе у страној валути и на потраживања обезбеђена „валутном клаузулом“

11.1. Пример обрачун затезне камате на дуг који гласи на девизе

12. Затезна камата и ПДВ

Измене и допуне Закона о инвестиционим фондовима

1. Разлози за доношење Закона о инвестиционим фондовима

2. Основни правни институти и решења

Измене и допуне Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима

Закон о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају

Донета је Уредба о подстицању запошљавања (права послодаваца из приватног сектора на субвенције одређеног дела обрачунатог пореза на зараде и доприноса за пензијско инвалидско осигурање)

1. Право на субвенцију пореза и доприноса за пензијско инвалидско осигурање

2. Начин субвенционисања пореза и доприноса

3. Услови за остваривање права на субвенционисање

4. Губитак права на субвенције

 

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Подношење пореске пријаве електронским путемпријава за електронско пословање са Пореском управом

 

СУДСКА ПРАКСА

Престанак или статусна промена правног лица и одговорност за кривично дело

Резиме

Престанак или статусна промена правног лица према Закону о одговорности правних лица за кривична дела

Спајање

Одвајање

Промена правне форме привредног друштва

Посебни основи престанка правних лица

Поступак извршења казне престанка правног лица

Брисање осуђеног правног лица из регистра

Обавештење о упису казне у регистар

Блокада рачуна

Спровођење поступка престанка правног лица

Посебни основи престанка правних лица

Овлашћење јавног тужиоца

Обавештење суда

Закључна разматрања

Лиценца и вршење надзора у обављању послова стечајног управника

Правна природа лиценце за послове стечајног управника

Важност, обнављање и одузимање лиценце, рачунање рокова

Примена одредаба Закона о управним споровима

Стручни надзор

Вршење стручног надзора

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

1. Књижење набавке материјала и опреме из датих аванса

2. Књижење набавке опреме из средстава од примљених донација

2.1. Примљена донација у новцу

2.2. Примљена донација у опреми

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. Добровољно осигурање)

2. Основица на коју се обрачунава и плаћа допринос за обавезно здравствено осигурање за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. Добровољно осигурање)

3. Обавеза угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији Града Београда да ускладе радно време са Одлуком града

4. Увођење ХАСАП система (HACCP)

5. Престанак важења Општег колективног уговора и Одлуке о примени ОКУ на све послодавце на територији Републике

6. Референтна каматна стопа задржана на нивоу од 12,5%

 

МИШЉЕЊА

ПДВ

Порези на имовину

Порез на употребу, држање и ношење добара

Порез на доходак грађана

Порез на добит правних лица

Порески поступак и пореска администрација

Фискалне касе

Рачуноводство

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Напомене уз актуелне податке

Актуелни подаци

 

На почетак стране!