ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2011. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

04. мај 2011.

ДВОБРОЈ 10 и 11
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Двоброј 10 и 11 "Привредног саветника" изашао је 28. априла 2011. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 10 и 11 могу преузимати од среде 04. маја 2011. године.

* У прилогу часопису дата је информација "Извршене су измене и допуне Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по стопи од 8%, од 8. маја 2011. године" као уметак.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 10 и 11 СУ:

 

ЗАРАДЕ У ЗЕМЉИ

Зараде запослених у земљи

I. Радни однос

1. Лица која могу да заснују радни однос

2. Лица која не могу да заснују радни однос

II. Утврђивање бруто зараде запослених (структура зараде)

1. Шта чини зараду према Закону о раду и Општем колективном уговору

1.1. Зарада за обављени рад и време проведено на раду

1.2. Зарада по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл.)

1.3. Друга примања запослених која чине зараду

III. Пример обрачуна (утврђивања) зараде запосленог

IV. Прерачун са нето на бруто зараду

Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених

1. Стопе пореза и доприноса на зараде запослених

2. Основице за обрачун пореза и доприноса

3. Обавеза уплате доприноса без исплате зараде

4. Кумулативни обрачун доприноса на зараде и накнаде зарада

5. Обавеза вођења евиденције зараде и накнаде зараде

6. Обавеза достављања запосленима обрачуна зараде и накнаде зараде

7. Уплата и усмеравање пореза и доприноса

8. Пореске пријаве (по одбитку) на зараде и њихово достављање

9. Примери обрачуна пореза и доприноса на зараде запослених у земљи, попуњених пореских пријава и књижења


 

Рад са непуним радним временом и умањење пореске основице за запосленог са непуним радним временом (од 1. фебруара 2011. године)

1. Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених који раде са непуним радним временом

2. Образац И и Образац Обавештење о запосленима који раде са непуним радним временом

Обрачун накнаде зараде за време празника и увећане зараде за рад у дане празника

1. Право на накнаду зараде за дане државних и верских празника

2. Основ за накнаду зараде за дане празника

3. Право на увећану зараду за рад на дане празника

Увећана зарада за запослене за рад на дан празника у јавним предузећима

Увећана зарада за државне службенике и намештенике

За запослене у јавним службама

За запослене у органима територијалне аутономије и органима локалне самоуправе

Минимална зарада

1. Основна бруто минимална зарада

2. Начин прерачуна нето минималне зараде на бруто

3. Минимална зарада према ОКУ

4. Пример исплате минималне зараде за месец март 2011. године у јуну 2011. године

Пореска ослобођења и олакшице приликом запошљавања нових лица и лица са инвалидитетом и губитак ових права

1. Законска регулатива

2. Пореске олакшице и ослобођења од плаћања социјалних доприноса за одређена лица

3. Прописани услови за коришћење олакшица

4. Губитак права на прописане олакшице

5. Обрасци за остваривање права на олакшице

6. Попуњавање образаца и контрола обрачуна олакшица по основу пореза и социјалних доприноса за новозапослена лица

7. Поступак послодавца када изгуби права на пореску олакшицу и олакшице по основу доприноса за социјално осигурање на терет послодавца

8. Табеларни приказ

Плаћање пореза и доприноса на зараде пензионера који поново заснују радни однос

Ослобођења и олакшице за обрачун пореза и доприноса за премије додатног добровољног пензијског осигурања, односно пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

Порески третман према Закону о порезу на добит правних лица

 

ЗАРАДЕ - СПЕЦИФИЧНИ ОБЛИЦИ

Заснивање радног односа са страним држављанима

1. Одобрење за привремени боравак и одобрење за стално настањење

2. Одобрење за рад - радна дозвола

Зараде запослених упућених на рад у иностранство

1. Појам запосленог упућеног на рад у иностранство

2. Обавезе послодавца у вези са упућивањем запослених на рад у иностранство из аспекта Закона о заштити грађана на раду у иностранству

3. Однос националних прописа, Међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања и Међународних уговора о социјалним доприносима

4. Обрачун пореза на зараде запослених упућених на рад у иностранство

5. Обрачун доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство

6. Исплата нето зараде, пореза и доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство

7. Обрасци који се подносе за порезе и доприносе

8. Илустративни примери обрачуна пореза и доприноса на зараде упућених радника

Зараде које остварују упућени радници страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

1. Обрачун пореза на зараде упућених радника страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

2. Обавеза обрачуна социјалних доприноса на зараде упућених радника страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

3. Примери обрачуна пореза и доприноса на зараде упућених радника страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

4. Упућивање запослених у сталну пословну јединицу нерезидентног правног лица (представништво, огранак) у Републици Србији

Зараде које остварују физичкa лица-резиденти од исплатиоца из друге државе

1. Зараде по основу запослења физичког лицарезидента са страним правним лицем, при чему се рад обавља у Србији (инострани исплатилац нема представништво или огранак регистрован на територији Србије)

2. Исплатилацстрано дипломатско и конзуларно представништво или међународна организација

Специфични облици зарада

1. Радни однос за обављање послова ван просторија послодавца

2. Порези и доприноси на зараде кућног помоћног особља

Зараде инвалидних лица у предузећима за професионалну рехабилитацију

 

НАКНАДЕ ЗАРАДА

Накнаде зараде које се исплаћују на терет послодавца

1. Накнада зараде за време државних и верских празника

2. Накнада зараде за време годишњег одмора

3. Накнада зараде за време плаћеног одсуства

4. Накнада зараде за време прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог

5. Обрачун пореза и доприноса на накнаду зараде

6. Утврђивање основа за накнаду (просечна зарада у претходна три месеца)

Право на накнаду зараде за време боловања до 30 и преко 30 дана, обрачун и исплата

1. Боловање до 30 данана терет средстава послодавца

2. Боловање ради одржавања трудноће

3. Боловање преко 30 данана терет средстава обавезног здравственог осигурања

4. Накнада зараде за време боловања инвалида II и III категорије инвалидности

5. Право на накнаду зараде лица које се налази на боловању у случајевима престанка рада послодавца

6. Право на накнаду зараде за време боловања оснивача који нису засновали радни однос са својим предузећем

7. Право на накнаду зараде за време боловања предузетника

8. Право на боловање и на здравствену заштиту лица која обављају привремене и повремене послове

Остале накнаде зарада

1. Накнада за време удаљења запосленог са рада

2. Накнада за плаћено одсуство због прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог

3. Накнада за неплаћено одсуство

4. Накнаде инвалидима рада II и III категорије

Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, обрачун и исплата

1. Право на породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета

2. Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, обрачун и исплата накнаде

3. Не врши се усклађивање обрачунате накнаде зараде за време трајања породиљског одсуства

4. Висина накнаде за време породиљског одсуства у зависности од дужине радног стажа

5. Обрачун, исплата и рефундација накнаде зараде за време породиљског одсуства

6. Породиља и коришћење годишњег одмора

7. Породиља и отказ уговора о раду

8. Обрачун пореза и доприноса на накнаду зараде

9. Обрачун и исплата накнаде код послодавца над којим је покренут стечајни поступак и послодавца који у дужем временском периоду (више од три месеца) не исплаћује зараде

10. Обрачун и исплата накнаде породиљама у основним и средњим школама

11. Накнада зараде породиљи запосленој у здравственој установи

12. Остваривање права на накнаду изгубљеног прихода за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета за лица која самостално обављају делатност

13. Право на родитељски додатак

14. Додатни облици заштите запослених и незапослених породиља на територији града Београда

15. Пример решења о породиљском одсуству

16. Пример решења о одсуству са рада ради неге детета

17. Пример решења о одсуству са рада ради посебне неге детета

 

НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Накнаде трошкова и друга примања запослених

1. Трошкови превоза за долазак и одлазак са рада

2. Накнада трошкова за службено путовање у земљи

3. Накнада трошкова превоза на службеном путовању у земљи

4. Накнада трошкова за службено путовање у иностранство

Списак дневница по страним државама

5. Накнада трошкова службених путовања предузетницима

6. Накнада трошкова службених путовања оснивачимавласницима привредних друштава који нису засновали радни однос у свом привредном друштву

7. Накнада трошкова службеног пута директору који није власник привредног друштва, а није засновао радни однос са послодавцем

8. Накнада трошкова и други расходи физичким лицима која нису у радном односу код исплатиоца

9. Накнада трошкова службених путовања одређеним лицима на која се не плаћа порез на доходак грађана, односно где су признати стварни трошкови

10. Накнада трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену

11. Право на одбитак претходног пореза при накнади трошкова запосленима

12. Казнене одредбе

1. Исплата отпремнине

2. Исплата других примања запосленима у случају смрти члана уже породице и члановима уже породице у случају смрти запосленог или пензионисаног радника

3. Исплата накнаде штете запосленом због повреде на раду или професионалног обољења

4. Солидарна помоћ

5. Јубиларна награда

6. Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића

7. Премије осигурања

8. Зајам за набавку огрева, зимнице и уџбеника

9. Уплатни рачуни

 

ОСНИВАЧИ И ДИРЕКТОРИ

Оснивачи привредног друштва, облици радног ангажовања и обавезе по основу социјалних доприноса

1. Оснивачи привредног друштва који у свом привредном друштву не раде (нису уписани у регистар као заступници и нису засновали радни однос)

2. Оснивачи привредног друштва који у свом привредном друштву раде (уписани су у регистар као заступници), а нису засновали радни однос

3. Оснивачи привредног друштва који су засновали радни однос у свом привредном друштву

4. Оснивачи привредног друштва који у свом привредном друштву раде (уписани су у регистар као заступници али нису засновали радни однос), а истовремено су запослени код другог послодавца (оснивање привредног друштва из радног односа)

5. Оснивач привредног друштва који је у свом привредном друштву у радном односу, а истовремено је оснивач, односно члан другог привредног друштва у којем је радно ангажован или је оснивач радње

6. Оснивачи више привредних друштава, односно оснивачи привредног друштва који су и оснивачи радње, а нису запослени ни у свом привредном друштву, ни код другог послодавца

7. Пензионери као оснивачи, односно чланови привредног друштва

8. Страни држављани као оснивачи, односно чланови привредног друштва

Обрачун пореза и доприноса на накнаду за рад директора са којим је закључен уговор о правима и обавезама (члан 48. Закона о раду)

1. Уговор о међусобним правима и обавезама закључен са директором који није запослен код другог послодавца

2. Уговор о међусобним правима и обавезама закључен са директором који је запослен код другог послодавца

3. Могућност закључења уговора о допунском раду са лицем које је и директор и оснивач истог привредног друштва а које је запослено код другог послодавца (као директор или на другим пословима)

4. Уговор о међусобним правима и обавезама закључен са директором који за свој рад не остварује накнаду за рад и накнаду трошкова који су настали у вези са тим радом

5. Уговор о међусобним правима и обавезама закључен са директором који за свој рад не остварује накнаду за рад, али има право на накнаду трошкова који су настали у вези са тим радом

6. Старосни пензионер као директор који није засновао радни однос

7. Примања директора и чланова управе - нерезидената

 

ПЛАТЕ

Обрачун плате, додатка на плату, накнада плата, накнада трошкова и осталих примања запослених у јавним службама и државним органима

1. Обрачун и исплата плата (зараде) у јавним службама и државним органима

2. Уплатни рачуни и шифре плаћања за исплатиоце који се финансирају из буџета

3. Евиденција и обрачун плате

4. Накнада плате у јавним службама и државним органима

5. Накнада трошкова и друга примања запослених у јавним службама и државним органима

6. Исплата отпремнине запосленима и државном службенику или намештенику и у јавним службама

7. Солидарна помоћ

8. Поклони деци запослених у јавним службама, државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе за Нову годину и Божић

9. Јубиларна награда

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Предузетнициобрачун пореза и доприноса на приходе од самосталних делатности

1. Порез на приходе од самосталне делатности

2. Доприноси за обавезно социјално осигурање

 

РАЧУНОВОДСТВО

Издавање електронских рачуна и друге документације без потписа и печата

1. Издавање рачуноводствених исправа без потписа и печата

2. Електронски потпис и електронски документ

3. Поступак прибављања електронског потписа

4. Пуноважност електронског потписа и документа

5. Израда електронског документа

6. Копија електронског документа

7. Достављање електронских докумената

8. Чување документације, пословних књига и извештаја у електронској форми

9. Право на претходни порез на основу рачуна без потписа и печата

10. Достављање пореских пријава електронским путем

 

ПДВ И АКЦИЗА

Издавање и садржина ПДВ рачуна

1. Обавеза издавања рачуна

2. Облик, рок издавања и садржина рачуна или другог документа који служи као рачун

3. Други рачуни и обрачуни које издаје и саставља обвезник ПДВ за извршен промет добара и услуга

4. Исправка рачуна

Подношење евиденционе пријаве за новооснована правна лица и предузетничке радње

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Обвезник ПДВ, који се на крају године брише из евиденције за ПДВ због недовољно оствареног укупног промета добара и услуга у претходној години није дужан да изврши исправку одбитка претходног пореза за опрему чија је набавна вредност испод 500.000 динара

2. Право на одбитак претходног пореза приликом изградње објекта за вршење делатности обвезника, за који одобрење за изградњу није издато

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

 

ЕКОЛОШКЕ НАКНАДЕ

Прописи о хемикалијама и биоцидним производима, врсте и висина накнада

1. Увод

2. Накнаде по Закону о хемикалијама

3. Накнада по Закону о биоцидним производима

4. Плаћање накнада

Обрачун накнаде за управљање посебним токовима отпада за период јануар–април 2011. године

1. Обвезници накнаде и предмет обрачуна

2. Усклађени су износи накнаде за управљање посебним токовима отпада

3. Обрачун накнаде, рок за плаћање

 

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

Евидентирање промета преко фискалних каса

Увод

1. Фискални документи и евиденције у вези са фискалним касама

2. Евидентирање промета, отклањање грешака при евидентирању промета и ресетовање фискалне касе

3. Означавање пореских стопа, унос адресе, унос артикала, означавање начина плаћања

4. Техничке и функционалне карактеристике фискалне касе

5. Додатна опрема фискалне касе

6. Набавка и фискализација, сервисирање и поправка фискалне касе

7. Контрола евидентирања промета преко фискалне касе, контрола фискалних пломби, фискалне касе и сервисне пломбе фискалне касе 339

8. Казнене одредбе

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

1. Организовање и књиговодствена евиденција ђачких екскурзија

2. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Стављена је ван снаге Одлука о начину обрачуна доприноса за ПИО у поступку утврђивања својства осигураника

2. Легализација (лиценцирање) софтвера

3. Ново повезивање стажа за пензијско и инвалидско осигурање

4. Измене Правилника о утврђивању основице пореза на имовину и Правилника о пореским пријавама за порез на имовину

 

МИШЉЕЊА

ПДВ

Порези на имовину

 

РОКОВНИК

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Напомене уз актуелне податке

Актуелни подаци

 

ПРЕГЛЕДИ

Основице и стопе пореза и доприноса и рачуни за уплату јавних прихода на зараде и накнаде запослених

Новозапослени који су остварили права на олакшице пореза и доприноса

 

На почетак стране!