ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

26. март 2010.

НОВИ БРОЈ 9
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 9 "Привредног саветника" изашао је 26. марта 2010. године и отпремљен је претплатницима.

 

ТЕМЕ БРОЈА 9 СУ:

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

 • Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
 • Новине у вези са обрачуном пореза на приходе од капитала резидентних и нерезидентних физичких лица
 • Физичка лица – обвезници ПДВ постају обвезници пореза на приходе од самосталне делатности (закуподавци, инвеститори и др.)
 • Право на неопорезиве износе накнада трошкова на службеном путу и за долазак и одлазак на посао

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА

 • Донет је Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа
 • Опорезивање капиталних добитака и губитака резидентних правних лица
 • Порез по одбитку на примања нерезидентних правних лица и порез на капиталну добит која се плаћа по решењу

СПОЉНОТРГОВИНСКИ И ЦАРИНСКИ ПРОПИСИ

 • Нови прописи у области спољнотрговинског пословања
 • Нови царински закон

РАЧУНОВОДСТВО

 • Анализа и интерпретација финансијских извештаја

ПДВ

 • Повраћај и прекњижавање више плаћеног ПДВ

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

 • Евидентирање промета преко фискалне касе и регресирање репроматеријала за ратарску и пољопривредну производњу пољопривредним газдинствима

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

 • Организовање и књиговодствена евиденција ђачких екскурзија
 • Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

Од стандардних рубрика "Привредног саветника" у овом броју су:

 • Кратке информације,
 • Мишњења надлежних органа,
 • Роковник и
 • Актуелни подаци.

На почетак стране!