ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

18. март 2010.

НОВИ БРОЈ 8
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 8 "Привредног саветника" изашао је 18. марта 2010. године и отпремљен је претплатницима. Претплатници који часописе преузимају у просторијама Привредног саветника, број 8/2010 могу подизати од 22. марта 2010. године, од 10 часова.

ТЕМЕ БРОЈА 8 СУ:

РАЧУНОВОДСТВО

 • Могућност исправке финансијског извештаја који је достављен Aгенцији за привредне регистре
 • Повећање основног капитала привредног друштва у поступку приватизације

ПДВ

 • Опорезивање промета нових и половних путничких аутомобила и других

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

 • Измена пореске пријаве пореза на добит предузећа за 2009. годину
 • Измена пореске пријаве пореза на приходе од самосталне делатности ППДГ 1

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

 • Утврђивање и уношење података у матичну евиденцију стажа осигурања за 2009. годину (обрасци М-4, М-4К, М-4/СП И М-4К/СП)
 • Повољни услови за повезивање стажа за пензијско и инвалидско осигурање за поједине привредне субјекте за период од 1. јануара до 31. децембра 2009. године
 • Стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем – бенефициран радни стаж
 • Донет је Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2010. годину

РАДНИ ОДНОСИ

 • Споразумно, односно мирно решавање радних спорова

СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈА

 • Посебни поступак у случају дуготрајне неспособности за плаћање („аутоматски“ стечај)

КАМАТЕ

 • Камата за неплаћене (неблаговремено плаћене) јавне приходе
 • Обрачун затезне камате по дужничко-поверилачким односима

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 • Спровођење НИП-а и поступак јавне набавке

СУДСКА ПРАКСА

 • Улога Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела у сузбијању криминала

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

 • Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–март 2010. године
 • Евидентирање прикупљања и трошења родитељског динара

Од стандардних рубрика "Привредног саветника" у овом броју су:

 • Кратке информације,
 • Мишњења надлежних органа,
 • Актуелни подаци, и
 • Обавештења

На почетак стране!