ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

8. март 2010.

НОВИ БРОЈ 7
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 7 "Привредног саветника" изашао је 5. марта 2010. године и отпремљен је претплатницима.

ТЕМЕ БРОЈА 7 СУ:

НОВИ ПРОПИСИ

 • Обрачун и плаћање накнаде за управљање посебним токовима отпада
 • Донета је Уредба о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу или упакован производ и ослобађање од плаћања накнаде, обвезницима плаћања, висини накнаде као и начину обрачунавања и плаћања накнаде

РАЧУНОВОДСТВО

 • Консолидовани финансијски извештаји за 2009. годину
 • Чување и архивирање пословне документације, евиденција, финансијских извештаја и аката
 • Заменљиве обвезнице - финансијско-рачуноводствени и правни аспект издавања заменљивих обвезница и њихова конверзија у акције
 • Јемство као лично средство обезбеђења извршења обавезе
 • Књижење продаје и набавке бонова за бензин
 • Путни налог у друмском саобраћају и документација која мора де се држи у возилу

ПДВ

 • Накнадно стицање права на одбитак претходног пореза у случају промене намене првобитно прибављених добара
 • Актуелности из происа о ПДВ
 • Питања и одговори у вези са применом происа о ПДВ
 • Обавеза достављања писменог обавештења о оствареном укупном промету обвезника који су се у току претходне и текуће године добровољно евидентирали у систем ПДВ

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

 • Повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за 2009. годину и претанак обавезе плаћања ових доприноса по основу уговорене накнаде у 2010. години

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ

 • Актуелности у вези са пословањем предузетника и прелазак са простог на двојно књиговодство
 • Питања и одговори поводом сазивања и одржавања годишње скупштине чланова доо, односно акционара ад

СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈА

 • Најзначајнија новина у Закону о стечају - унапред припремљен план реорганизације (prepack)

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

 • Састављање годишњег финансијског извештаја директних корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и Републичког завода за здравствено осигурање за 2009. годину
 • Донет је Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединице локалне самоуправе
 • Обавеза обрачуна и плаћања ПДВ за промет комуналних услуга за које јавна предузећа примају средства из буџета Републике или локалне самоуправе
 • Измене и допуне Правилника о контном плану за буџетски систем
 • Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

Од стандардних рубрика "Привредног саветника" у овом броју су:

 • Кратке информације,
 • Мишњења надлежних органа, и
 • Актуелни подаци.

На почетак стране!