ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

БРОЈ 5
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Нови број 5 "Привредног саветника" изашао је 1. фебруара 2010. године и отпремљен је претплатницима. Претплатници који часописе преузимају у просторијама Привредног саветника, број 5/2010 могу подизати од данас - 3. фебруара 2010. године.

ТЕМЕ БРОЈА 5 СУ:

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

  • Обрачун пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада запослених почев од 1. фебруара 2010. године
  • Усклађени износи накнада трошкова и других примања запослених који немају карактер зараде од 1. фебруара 2010. године
  • Рад са непуним радним временом и умањење пореске основице за запосленог са непуним радним временом
  • Примена Закона о изменама Закона о финансијској подршци породици са децом
  • Годишњи порез на доходак грађана за 2009. годину - Образац ППДГ-5

РАЧУНОВОДСТВО

  • Прописана је могућност разграничења курсних разлика и ефеката валутне клаузуле у финансијским извештајима за 2009. годину
  • Неистинити финансијски извештаји - коме служе
  • Састављање образаца финансијских извештаја за правна лица и предузетнике који су у току године састављали ванредне финансијске извештаје у поступку статусних промена, продаје, стечаја и ликвидације

АКЦИЗЕ

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Од стандардних рубрика "Привредног саветника" у овом броју су:


На почетак стране!