ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

21. децембар 2010.

БРОЈ 25
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Часопис број 25 "Привредног саветника" за четврти квартал је изашао 21. децембра 2010. године и отпремљен је само претплатницима који су у оквиру своје претплате претплаћени на четврти квартал 2010 године.
Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 25 могу преузимати од петка, 24. децембра 2010.године.

ТЕМЕ БРОЈА 25 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

На предлог „Привредног саветника“ објављена је исправка превода параграфа 23(б) МРС 21 – Ефекти промена девизних курсева

Измене и допуне Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма

1. Контрола плаћања и наплате електронског трансфера новца

2. Откривање и спречавање злоупотреба применом нових технолошких достигнућа и неуобичајене трансакције новца 

3. Сви обвезници дужни су да одреде овлашћено лице за предузимање појединих мера и радњи у складу са Законом

4. Обавеза поседовања лиценце за овлашћено лице

5. Обавеза утврђивања интегритета запослених

6. Измене у вези са пословима и задацима, правима и обавезама Управе за спречавање прања новца 

7. Измене и допуне казнених мера

Измене и допуне Закона о дувану

1. Прецизирање појединих одредаба Закона о дувану

2. Проширење надлежности Управе за дуван

3. Рационализација услова превоза дуванских производа

4. Флексибилнији рокови за достављање података Управи за дуван

5. Услови за продају дуванских производа преко хјумидора

6. Друге измене


 

ПРЕДЛОЗИ ЗАКОНА

Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност

1. Јужно воће опорезиваће се по стопи од 18% (уместо по досадашњој стопи од 8%)

2. Персонални рачунари и компоненте од којих се састоје персонални рачунари опорезиваће се по стопи до 18% (уместо по досадашњој стопи од 8%)

3. Услуге смештаја у хотелима, мотелима, одмаралиштима, домовима и камповима опорезиваће се по стопи од 18% (уместо по досадашњој стопи од 8%)

4. Попис затечених залиха добара за чији је промет извршена измена пореске стопе (уместо стопе 8% примењује се стопа 18%) 

5. Усклађивање промене ПДВ стопе у фискалној каси и књижење повећања малопродајних цена у КЕПУ књизи 

6. Попис затечених залиха робе у промету на велико и књижење у КЕПУ књизи

7. Поступак у случају када је извршена авансна уплата по стопи ПДВ од 8% за испоруке добара извршене по стопи ПДВ од 18% 

Предложене измене Закона о акцизама са применом од 1. јануара 2011. године

1. Индексација динарских износа акцизе

2. Повећање износа акцизе на цигарете од 1. јануара 2011. године

3. Прво усклађивање акциза на цигарете извршиће се у јануару 2012. године

Утврђен је Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

1. Порез на имовину

2. Порез на наслеђе и поклон

3. Порез на пренос апсолутних права

4. Утврђивање и наплата пореза на имовину

Утврђен је Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара

1. Порез на употребу моторних возила

2. Порез на употребу мобилног телефона

3. Порез на употребу пловила

4. Порез на употребу ваздухоплова

5. Усклађивање износа пореза

6. Казнене одредбе

 

РАЧУНОВОДСТВО

Обрачун амортизације за рачуноводствене и пореске сврхе

1. Рачуноводствена амортизација

2. Пореска амортизација

3. Нека питања у вези са обрачуном амортизације

 

ПДВ И АКЦИЗА

Обрачун акцизе за период јануар–децембар 2010. године

1. Увод

2. Прописи о акцизама

3. Настанак обавезе акцизе и обавезе обрачуна акцизе

4. Акциза на производе за које се саставља тромесечни кумулативни обрачун

5. Рокови плаћања акцизе

6. Обвезници акцизе

7. Преглед износа и стопа акциза у 2010. години

8. Основица за обрачун акцизе

9. Вођење евиденције акцизе

10. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

11. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период октобар – децембар 2010. године

12. Ослобођења од плаћања акцизе

13. Рефакција акцизе

14. Повраћај акцизе

15. Обавеза достављања одређених података о акцизним производима

Права из Закона о ПДВ, које је могуће остварити самo до 15. јануара 2010. године

1. Могућност добровољног евидентирања за ПДВ

2. Могућност пољопривредника да се добровољно евидентирају у систем ПДВ

3. Могућност подношења захтева за промену пореског периода из календарског тромесечја у календарски месец 

4. Могућност подношења захтева за брисање из евиденције за ПДВ

Испостављање привремених и коначних ситуација у грађевинској делатности, за које је уговорена „валутна клаузула“

Превозне услуге у систему ПДВ

1. Превозне услуге у земљи

2. Међународни превоз

3. Посредовање у превозу добара

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Крајњи рок за подношење појединачне пореске пријаве за исплате зарада и других примања у 2010. години (Образац ППП) – 31. јануар 2011. године

1. Рок за подношење Обрасца ППП и место подношења обрасца

2. Најважније напомене у вези са попуњавањем обрасца

3. Садржина и начин попуњавања Обрасца ППП

4. Потврда физичким и правним лицима о висини прихода и плаћеном порезу по одбитку

Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара за 2011. годину  

Трошкови пропаганде, рекламе и репрезентације

1. Економска пропаганда и реклама

2. Трошкови репрезентације

3. Порески аспекти трошкова рекламе, пропаганде и репрезентације

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Трансферне цене и обрачун камате „ван дохвата руке“

1. Трансферне цене

2. Корекција расхода камата од повезаних лица „ван дохвата руке“

3. Корекција прихода од камата приликом одобравања бескаматних зајмова између повезаних лица – примена члана 24. Закона о порезу на добит правних лица

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Царинске повластице

У в о д

1. Царинске повластице за страна лица

2. Царинске повластице за физичка лица

3. Царинске повластице за правна и друга лица

4. Царинске повластице у односу на робу која се увози

5. Поступак остваривања права на ослобођење од плаћања увозних дажбина

6. Увоз опреме по основу улога страног лица

Споразум о слободној трговини између Републике Србије и Републике Казахстан  

У в о д

1. Структура Споразума

2. Изузеци од режима слободне трговине

3. Услови за примену Споразума

 

ИЗБЕГАВАЊЕ  ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Примена уговора о избегавању двоструког опорезивања – размена обавештења – 

Уводне напомене

Нови Модел формулације члана 26

Република Србија и уговори о избегавању двоструког опорезивања
(тренутно стање)

Државе са којима је Република Србија закључила Уговор

Државе са којима је уговор потписан и у току је поступак потврђивања

Државе са којима је уговор парафиран

Државе са којима су у току преговори ради закључења уговора

Размена нацрта Уговора и припреме за будуће преговоре

 

ПЛАТНИ ПРОМЕТ

Плаћање готовим новцем

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину

2. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период  јануар–децембар 2010. године 

3. Завршни рачун (финансијски годишњи извештај) за 2010. годину саставља се на исти начин и по истим прописима, као и за 2009. годину

4. У припреми је доношење Правилника о повраћају неутрошених средстава републичког буџета за 2010. годину 

5. Измене и допуне Правилника о условима, начину и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору

6. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Предлог Закона о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника

2. Објављени су правилници за примену Закона о волонтирању

3. Допунски рад у здравственој делатности

4. Ступио је на снагу Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Аустријом

5. Ступио је на снагу Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Катаром

6. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

Министарство финансија Републике Србије

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јануару 2011. године

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

 

На почетак стране!