ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

9. децембар 2010.

БРОЈ 24
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Часопис број 24 "Привредног саветника" за четврти квартал је изашао 3. децембра 2010. године и отпремљен је само претплатницима који су у оквиру своје претплате претплаћени на четврти квартал 2010 године.
Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 24 могу преузимати од понедељка 06. децембра 2010.године.

ТЕМЕ БРОЈА 24 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

 

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о платном промету

1. Полог пазара и примљеног готовог новца по било којем основу, вршиће се у року од седам дана 

2. Измена начина обавештавања банака о статусним и другим променама правних лица и предузетника

3. Измене у измиривању обавеза путем асигнације, цесије и компензације

4. Немогућност исплате зарада и других накнада запослених код блокираних правних лица путем асигнације и цесије 

5. Измене у принудној наплати са рачуна дужника према Предлогу закона


ПДВ

 

Специфичности у примени прописа о ПДВ на крају 2010. године код обвезника ПДВ који су први пут започели обављање делатности у току 2009. године

1. Порески период од 1.01.2011. године ови обвезници утврђују у зависности од оствареног укупног промета добара и услуга у претходних 12 месеци

2. Обавеза достављања Пореској управи писменог обавештења о изменама података из евиденционе пријаве

3. Обвезници ПДВ који у 2010. години остваре укупан промет добара и услуга у износу мањем од 20.000.000 динара, могу на основу захтева поднетог Пореској управи, најкасније до 15. јануара 2011. године, да у 2011. години плаћају ПДВ
месечно

4. Пореска управа ће брисати из евиденције за ПДВ под 1.01.2011. године, обвезнике који у 2010. години остваре укупан промет добара и услуга у износу мањем од 2.000.000 динара

Брисање из евиденције обвезника ПДВ на крају 2010. године

1. Које залихе треба да попишу обвезници који се бришу из евиденције за ПДВ на дан 31.12.2010. године 

2. Које податке треба да садрже пописне листе (обрасци и садржина пописних листа нису прописани) 

3. Порески обвезници који у 2010. години остваре укупан промет већи од 2.000.000, а мањи од 4.000.000 динара, нису дужни да доставе Пореској управи писмено обавештење да ли желе да остану у евиденцији за ПДВ

4. Могућности обвезника ПДВ који у 2010. години остваре укупан промет мањи од 2.000.000 динара, а који располажу доказима о значајнијим инвестиционом улагању, примљеним авансима, припремама за започињање делатности и сл., да остану у евиденцији за ПДВ 14

5. Обавеза исказивања ПДВ по основу пописаних залиха и исправке одбитка претходног пореза у пореској пријави за последњи порески период 2010. године (подношење доказа о утврђеном износу ПДВ по захтеву Пореске управе)

6. Прекњижавање претходног пореза, односно исправке одбитка претходног пореза у набавну вредност залиха, односно основних средстава на дан 31.12.2010. године

7. Обвезници ПДВ који се бришу из евиденције за ПДВ 31.12.2010. године, а који се поново евидентирају за ПДВ до 15.01.2011. године, обрачунавају ПДВ на промет који врше од 1.01.2011. године

8. Обавезе обвезника ПДВ који се 31.12.2010. године бришу из евиденције за ПДВ, а који се поново не евидентирају за ПДВ у периоду од 1.01. до 15.01.2011. године

9. Обвезници који се бришу из евиденције за ПДВ 31.12.2010. године могу да поднесу захтев за повраћај оствареног а неискоришћеног претходног пореза

Књижење пословних промена које се односе на 2010. годину по којима ПДВ доспева у 2011. години

1. Уводне напомене

2. Књижење примљених и датих аванса у 2010. години по којима се ПДВ плаћа у 2011. години

3. Погрешна књижења ПДВ садржаног у датим и примљеним авансима

4. Књижење грађевинских ситуација које се односе на 2010. годину, а обавеза ПДВ по тим ситуацијама настаје у 2011. години 

5. Књижење рачуна који се односе на 2010. годину а право на претходни ПДВ се остварује у 2011. години 

6. Књижење накнадно одобрених попуста купцима на промет извршен у 2010. години

7. Књижење ПДВ по основу мањкова добара по годишњем попису 2010. године

Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2010. године

А. Утврђивање сразмерног одбитка претходног пореза у току године

Б. Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2010. године 47

Рефакција ПДВ страном држављанину

1. Начин и поступак остваривања рефакције ПДВ

2. Обавезе продавца приликом продаје добара

3. Поступак надлежног царинског органа

4. Поступак страног држављанина

5. Обавезе продавца при рефакцији плаћеног ПДВ, начин исказивања у пореској пријави и књижење рефакције ПДВ у књиговодственој евиденцији

 

РАЧУНОВОДСТВО

Огранак страног лица и порез на добит огранка

1. Дефиниција огранка страног правног лица

2. Регистрација огранка страног правног лица код Агенције за привредне регистре и Пореске управе 

3. Пословне књиге и финансијски извештаји огранка страног правног лица

4. Пореске обавезе огранка страног правног лица

5. Обрачун пореза на добит коју оствари огранак страног правног лица

 

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

Евидентирање промета преко фискалних каса – Обвезници евидентирања и лица која су ослобођена

Увод  

1. Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе

2. Лица и делатности за које не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНСИ

Давање поклона за новогодишње и божићне празнике 

1. Давања поклона деци запослених радника

2. Исплате и поклони пензионерима, пословним партнерима и другим лицима која нису у радном односу код послодавца 

3. Организовање новогодишњег програма за децу

4. Давање новогодишњих поклона запосленима у новцу или роби

5. Исплате и давања у новцу или добрима деци без родитељског старања, деци војних инвалида из средстава хуманитарних, социјалних и других организација правних и физичких лица

6. Давања деци запослених у јавним службама, државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе за Нову годину и Божић

Права запослених на зараду по основу процењене добити и нa приходе од капитала по основу остварене добити

1. Право на исплату награде као дела зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху (процењеној добити) послодавца 

2. Право запослених на исплату прихода од капитала на основу остварене добити по годишњем рачуну за 2010. годину 

3. Рачуноводствени третман зарада из добити (учешћа запослених у добити)

Трошкови здравствене заштите запослених (систематски и специјалистички прегледи, трошкови операција, набавке лекова и сл.) и обавезе послодавца по основу пореза и доприноса

1. Обавеза и видови здравствене заштите запослених, који терете трошкове пословања, без плаћања пореза и доприноса

2. Необавезни видови здравствене заштите запосленог за које је прописано пореско ослобођење, под прописаним условима 

3. Закључне напомене

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Евидентирање курсних разлика код буџетских корисника

2. Књижење промета роба у малопродаји код буџетских корисника

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Примена уговора о избегавању двоструког опорезивања

Једнак третман (недискриминација)

Држављанство, као критеријум за забрану неједнаког третмана

Забрана неједнаког третмана сталне пословне јединице

Забрана неједнаког третмана исплата камата, ауторских накнада и других плаћања које предузеће државе уговорнице врши резиденту друге државе уговорнице

Забрана неједнаког третмана предузећа државе уговорнице које поседује резидент друге државе уговорнице

Порези на које се односи забрана неједнаког третмана

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Цена као битан састојак уговора о јавној набавци

Одређивање цене

Структура цене

Исказивање цене

Заштита података о цени

Цена у поступку отварања понуда

Важење понуђене цене

Понуђена цена – критеријум за избор најповољније понуде

Неуобичајено ниска цена

Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Промена уговорене цене

Цена као предмет преговора у преговарачком поступку

 

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Мере активне политике запошљавања за 2011. годину

1. Субвенције за запошљавање

2. Самозапошљавање

3. Додатно образовање и обука

4. Јавни радови

5. Суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања на нивоу територијалне аутономије или јединице локалне самоуправе

6. Друге мере активне политике запошљавања

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Повезивање привредних друштава и положај акционара (чланова) у зависним друштвима

Увод

1. Појам и основне карактеристике повезивања привредних друштава

2. Облици повезивања привредних друштава

3. Повезивање привредних друштава и положај акционара (чланова) у зависним друштвима

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ (Ђурђина Бркић, Милена Менковић)

 1. Новим Законом о шумама уведена је накнада за заштиту, коришћење и унапређивање општекорисних функција шума 

2. Допуна Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 

3. Државни и верски празници

 

ПРИМЕРИ

Примери књижења куповине и продаје акција

1. Уводне напомене

2. Књижење куповине и продаје акција

3. Утврђивање капиталног добитка, односно губитка при продаји акција

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Акциза

Рачуноводство

Порез на добит правних лица

Фискалне касе

Спољнотрговинско и девизно пословање

Јавне набавке

Обавеза запошљавања инвалидних лица

Платни промет

Боловање

Забрана пушења

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

Порез на додату вредност

Рад и радни односи

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу децембру 2010. године 

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

 

На почетак стране!