ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

22. новембар 2010.

ДВОБРОЈ 22 и 23
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Часопис двоброј 22 и 23 "Привредног саветника" за четврти квартал је изашао 17. новембра 2010. године и отпремљен је само претплатницима који су у оквиру своје претплате претплаћени на четврти квартал 2010 године.
Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двброј 22 и 23 могу преузимати од понедељка 22. новембра 2010.године.

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 22 и 23 СУ:

АКТУЕЛНОСТИ

Недопустиве грешке у објављеном преводу МРС/МСФИ

1. Уместо увода

2. Различита тумачења одредаба МРС 21 у вези са класификовањем аванса

3. Где су узроци неспоразума?

4. Писмо из Фондације за Међународне стандарде финансијског извештавања (Фондација МСФИ) 9

Помоћ подручјима захваћеним земљотресом

1. Уплата новчаних средстава за санирање последица елементарне непогоде - земљотреса

2. Давања помоћи правним и физичким лицима у предметима који чине пословну имовину правног лица

3. Набавка добара (куповином или на други начин) ради давања помоћи правним и физичким лицима за санирање последица земљотреса

4. Пружање услуга правним и физичким лицима у отклањању последица разарања услед земљотреса

Нови правилник о поступку и начину издавања и изгледу образаца потврда о резидентности

Увод

Садржина Правилника

Образац ПОР-1:

Образац ПОР-2:

 


ГОДИШЊИ ПОПИС

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембра 2010. године

I. Напомене у вези са годишњим пописом

II. Попис неуплаћеног уписаног капитала

III. Попис нематеријалних улагања - група 01

IV. Попис некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава (основна средства)

V. Попис основног стада

VI. Попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза

VII. Усаглашавање обавеза и потраживања

VIII. Попис залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара

IX. Попис недовршене производње и готових производа

Х. Попис робе и сталних средстава намењених продаји

XI. Попис готовинских еквивалената и готовине

XII. Дугорочна резервисања

XIII. Попис временских разграничења

XIV. Попис ванбилансне активе и ванбилансне пасиве

XV. Извештај о извршеном попису и одлука о усвајању извештаја о попису

XVI. Обрачун акцизе и пдв на разлике утврђене по попису

XVII. Књижење резултата пописа код предузећа - обвезника ПДВ

Застарелост потраживања и обавеза

1. Рокови застарелости према Закону о облигационим односима

2. Застарелост зараде и других примања из радног односа

3. Застарелост потраживања ортака, чланова и акционара према привредном друштву

4. Застарелост меничних потраживања

5. Застарелост према стечајним прописима

6. Књижење обезвређења застарелих потраживања и обавеза

7. Судска пракса и застарелост

Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања

1. Застарелост права на утврђивање пореза и споредних пореских давања по одредбама које су важиле од 8. јула 2007. године до 5. августа 2010. године

2. Застарелост права на наплату пореза и споредних пореских давања по одредбама које су важиле од 8. јула 2007. године до 5. августа 2010. године

3. Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања по одредбама које важе од 6. августа 2010. године

4. ЗППА не уређује рок у којем Пореска управа мора да донесе решење о порезу

5. Застарелост права на повраћај и рефакцију пореза и повраћај споредних пореских давања

6. Прекид и застој застаревања утврђивања и наплате пореза и споредних пореских давања

7. Застарелост покретања и вођења пореско-прекршајног поступка по одредбама које су важиле од 8. јула 2007. године до 5. августа 2010. године

8. Застарелост покретања и вођења прекршајног поступка по одредбама које важе од 6. августа 2010. године

9. Застарелост има значај само ако се порески обвезник на њу позове

10. Застарелост зараде и пореза и доприноса на зараде

Специфичности пописа код предузетника

1. Попис код предузетника који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства

2. Попис код предузетника који пословне књиге воде по систему простог књиговодства

3. Попис код паушално опорезованих предузетника

 

РАЧУНОВОДСТВО

Процењивање по фер вредности

1. Процена некретнина, постројења и опреме по поштеној (фер) вредности

2. Процена нематеријалних улагања по поштеној (фер) вредности

3. Процена инвестиционих некретнина по поштеној (фер) вредности

4. Процена биолошких средстава по поштеној вредности

5. Процена хартија од вредности по поштеној (фер) вредности

6. Процена по фер вредности код малих правних лица и предузетника који се определе да не примењују мрс/мсфи

Обезвређење некретнина, постројења и опреме

1. Правни оквир

2. Обавеза обезвређења некретнина, постројења и опреме

3. Укидање губитка због обезвређења средстава

4. Обелодањивање

5. Порески аспект обезвређења

Обезвређење друге имовине

1. Обезвређење залиха

2. Обезвређење сталне имовине (или групе за отуђење) класификованих као имовина која се држи ради продаје

3. Обезвређење биолошких средстава и залиха у делатности пољопривреде

4. Обезвређење нематеријалних улагања

5. Обезвређење средстава за истраживање и процењивање минералних ресурса

6. Обезвређење средства које је проистекло из уговора о изградњи

7. Обезвређење финансијских средстава

Отпис и исправка вредности потраживања (рачуноводствени и порески аспект)

1. Исправка и отпис потраживања у књиговодству

2. Исправка и отпис потраживања по пореским прописима

Резервисања у складу са МРС 37

1. Признавање резервисања

2. Обавезност резервисања и рачуноводствене политике

3. Резервисања која се признају као расходи у пореском билансу

4. Процена, преиспитивање и употреба резервисања

5. Обавеза дисконтовања

6. Резервисања за трошкове у гарантном року

7. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

8. Резервисања за трошкове реструктурирања

9. Остала резервисања у складу са МРС 37

10. Резервисања за задржане кауције и депозите

11. Надокнаде од других

12. Обелодањивање резервисања

13. Потенцијалне обавезе и потенцијална имовина

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у складу са
мрс 19

1. Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

2. Јубиларне награде

3. Резервисања за неискоришћене дане годишњег одмора

4. Закључна разматрања

Рачуноводство сталних средстава намењених продаји

Увод

1. Када сталну имовину треба класификовати као стална средства намењена продаји?

2. Вредновање сталних средстава намењених продаји

3. Стална средства набављена ради даље продаје

4. Стална средства која су коришћена, а за која је донета одлука о продаји

5. Промена плана продаје

6. Продужетак периода потребног за завршетак продаје

7. Средства пословања које се обуставља

Примена мрс 11 - Уговори о изградњи

1. Уводне напомене

2. Класификација уговора о изградњи према МРС 11

3. Класификација трошкова који настају извршењем уговора о изградњи

4. Признавање прихода и расхода по основу уговора о изградњи

5. Промене процене уговорених прихода и расхода у току трајања уговора о изградњи

6. Обелодањивање података по уговорима о изградњи у финансијским извештајима извођача

7. Пример обелодањивања из уговора о изградњи

8. Закључне напомене

 

ПДВ

Нормативи расхода (кало, растур, квар и лом) на које се не плаћа ПДВ

1. Нормативи за утврђивање расхода који су прописани Уредбом

2. Нормативи расхода које утврђује обвезник општим актом

3. Расход добара услед више силе

4. Расход добара због истека рока трајања производа

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Специфичности годишњег пописа имовине и обавеза код корисника буџетских средстава и организација обавезног социјалног осигурања

2. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству.

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Измена и допуна Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања

2. Рачуни за уплату девизних донација за санирање последица земљотреса

3. Донета је нова Уредба о промету робе са АП Косово и метохија

4. Измењена је референтна каматна стопа Народне банке Србије, а тиме и стопа законске затезне камате

5. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

 

КУРСЕВИ

Специјалистичка обука за пореско саветовање

 

ПРИКАЗ КЊИГЕ

Приказ књиге - Информациони систем предузећа у Еxcel-у

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

Министарство финансија Републике Србије

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!