ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

29. октобар 2010.

БРОЈ 21
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Часопис број 21 "Привредног саветника" за четврти квартал је изашао 18. октобра 2010. године и отпремљен је само претплатницима који су у оквиру своје претплате претплаћени на четврти квартал 2010 године.
Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 21 могу преузимати од понедељка 01. новембра 2010.године.

ТЕМЕ БРОЈА 21 СУ:

ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

Усвојена Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500“

У в о д

1. Обавезна производња и промет хлеба од брашна „Т-500“

2. Највиши проценти марже у промету белог хлеба

3. Ремитенда

4. Рокови плаћања испорученог хлеба

5. Надзор над применом Уредбе

Донет је Правилник о начину изјашњавања агенције за приватизацију по основу пренетих акција

Разлози за доношење правилника

Објашњење основних правних института

Донет је Правилник о облику, садржају и истицању знака забране пушења, знака да је пушење дозвољено и начину прикупљања доказа о присуству дуванског дима у простору у којем је пушење забрањено

1. Облик, садржај и истицање знака забране пушења у затвореном радном и јавном простору

2. Облик, садржај и истицање знака забране пушења у возилима јавног превоза (осим таксија)

3. Облик, садржај и истицање знака забране пушења у такси возилима и у угоститељским објектима

4. Облик, садржај и истицање знака да је пушење дозвољено

5. Облик, садржај и истицање знака да је пушење дозвољено у угоститељским објектима

6. Прикупљање потребних доказа о пушењу

7. Образац 1 – Извештај о повреди забране пушења и Образац 2 – Наплата новчане казне на лицу места

Измена Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом – Обрачун накнаде изгубљеног прихода за предузетника на породиљском одсуству

1. Измена Правилника

2. Обрачун накнаде за предузетника

 


ПДВ

Увоз добара у ситему ПДВ

РЕЗИМЕ

У в о д

1. Одредбе прописа о ПДВ које се односе на увоз добара

2. Дефиниције

3. Увоз робе у своје име, а за туђи рачун

4. Обрачун увоза робе у своје име а за туђи рачун

5. Обрачун ПДВ при увозу добара

6. Одбитак претходног пореза при увозу добара

7. Исправка одбитка претходног пореза при увозу добара

8. Пореска ослобођења при увозу добара

9. Најчешће грешке у вези са ПДВ при увозу добара

Извоз добара у систему ПДВ

У в о д

1. Извоз у своје име а за туђи рачун

2. Пореска ослобођења при извозу добара

3. Пореска ослобођења у случају рефакције ПДВ страном држављанину

4. Претежан промет добара у иностранство

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Подношење захтева за паушално опорезивање предузетника у 2011. години – крајњи рок је 30. новембар 2010. године

1. Увод

2. Услови за паушално опорезивање

3. Подношење захтева за паушално опорезивање у 2011. години

4. Критеријуми за утврђивање висине паушалног прихода

5. Елементи за утврђивање висине паушалног прихода

6. Надлежни порески орган дужан је да донесе решење у року од 30 дана од дана подношења захтева

7. Порески орган може у току године укинути право на паушално опорезивање

8. Надлежни порески орган решењем утврђује основицу за плаћање пореза на доходак грађана и осталих јавних прихода у паушалном износу

9. Надлежни порески орган решењем утврђује обавезу плаћања доприноса за социјално осигурање

10. Када паушалац постане обвезник ПДВ, од тога дана губи статус паушалца и обавезан је да води пословне књиге

11. Паушалци губе тај статус ако им приход до краја 2010. године пређе 3.000.000 динара

12. Паушалци су ослобођени обавезе вођења двојног и простог књиговодства

13. Располагање и плаћање средствима са текућег рачуна паушалаца

Блокада у одлучивању друштва с ограниченом одговорношћу и механизми за разрешење настале блокаде

Увод

1. Ситуације када долази до блокаде у одлучивању друштва с ограниченом одговорношћу

2. Могућности за разрешење настале блокаде у одлучивању

3. Одсуство уговорених механизама ради изласка из блокаде и последице за друштво

 

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

Обвезници евидентирања и лица која су ослобођена обавезе евидентирања преко фискалне касе

1. Делатности које су ослобођене обавезе евидентирања на основу Уредбе о облобађањима

2. Студентски и ђачки домови и железнички вагони за спавање

3. Делатност образовања одраслих и остало образовање изузети су од обавезе евидентирања промета преко фискалне касе

4. Забавна и рекреативна делатност ослобођене су обавезе евидентирања промета преко фискалне касе 110

5. Трговина на мало посредством поште или интернета

6. Делатност такси превоза

7. Размена и фискалне касе

8. Закуп непокретности и фискалне касе

9. Евидентирање продаје добара и услуга физичком лицу – обвезнику ПДВ

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Примена уговора о избегавању двоструког опорезивања

Поступак заједничког договарања

Поступак заједничког договарања који започиње на иницијативу пореског обвезника

Поступак заједничког договарања који започињу надлежни органи држава уговорница

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Измене и допуне Закона о буџетском систему

2. Садржај појединачних решења у Закону

3. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Најнижа прописана основица за обрачун социјалних доприноса (од 1. новембра 2010. године до 31. јануара 2011. године)

2. Највиша прописана основица за обрачун социјалних доприноса (од 1. до 30. новембра 2010. године)

3. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

4. Основица на коју се обрачунава и плаћа допринос за обавезно здравствено осигурање за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

5. Још увек није утврђена висина минималне зараде за период јул–децембар 2010. године

6. Очекује се доношење измена и допуна Правилника о обрасцу потврде о резидентности

7. Ступио је на снагу Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Пакистаном

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

1. Смањење оснивачког удела у једночланом друштву с ограниченом одговорношћу

2. Продаја друштва с ограниченом одговорношћу (промет удела у друштву)

3. Евидентирање удела у друштву с ограниченом одговорношћу

4. Дивиденда примљена од зависног друштва не може се у истој години исплатити матичном друштву, али је могућа исплата међудивиденде

5. Порески третман капиталног добитка који остварује правно лице – резидент Велике Британије продајом удела у резидентном правном лицу другом правном лицу – резиденту Републике Србије

6. Губитак права на порески кредит по основу отуђења некретнине

7. Обавеза достављања Девизном инспекторату извештаја о фактурисању услуга

8. Начин исказивања одобреног попуста од иностраног добављача у Књизи контролника

9. Пореска основица у случају исплате зараде која прелази износ највише основице социјалних доприноса

10. Накнада зараде у случају отказа уговора о раду због неостваривања резултата рада

11. Ангажовање пензионера по основу уговора о раду и третман и потребе службеног аутомобила за приватне потребе таквог лица

12. По рачунима кетеринг службе за топли оброк запослених, обвезник има право на одбитак ПДВ, а вредност издатих топлих оброка представља зараду запослених

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

Порез на додату вредност

Акциза

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порез на добит

Порески поступак и пореска администрација

Фискалне касе

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу новембру 2010. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

 

КУРСЕВИ

Специјалистичка обука за пореско саветовање

Пријавни лист

 

На почетак стране!