ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2011.

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

15. октобар 2010.

БРОЈ 20
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Часопис број 20 "Привредног саветника" за четврти квартал је изашао 18. октобра 2010. године и отпремљен је само претплатницима који су у оквиру своје претплате претплаћени на четврти квартал 2010 године.
Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 20 могу преузимати од понедељка 18. октобра 2010.године.

 

ТЕМЕ БРОЈА 20 СУ:

ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

Забрана пушења у затвореном радном и јавном простору и у јавном превозу

Основне одредбе

Забрана пушења у затвореном радном и јавном простору (члан 3. Закона)

Посебна просторија за пушење

Делатности у којима се не може одредити просторија за пушење

Забрана пушења у јавном превозу

Изузеци од забране пушења у затвореном радном и јавном простору

Угоститељски објекти за исхрану и пиће

Угоститељски објекти за смештај

Смештај у посебним установама

Знак забране пушења, односно знак да је пушење дозвољено

Лице задужено за контролу забране пушења

Надзор

Казнене одредбе – прекршаји

Казне за физичка лица

Казне за правно лице и предузетника и одговорно лице у правном лицу

 


Уредбa о поступку и начину продаје акција и удела у власништву акционарског фонда методом јавне аукције

УВОД

ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА

Уводне одредбе (чл. 1–2)

Припрема аукције (чл. 3. до 6)

Пријава за учешће на аукцији (чл. 7. до 13)

Спровођење аукције (чл. 14. до 20)

Прелазне и завршне одредбе (чл. 22. и 23)

 

РАЧУНОВОДСТВО

Рачуноводствени и порески третман софтвера

1. Рачуноводствено евидентирање софтвера

2. Порески третман промета софтвера на унутрашњем тржишту

3. Порески третман софтвера који се набавља из иностранства – увоз софтвера

4. Порески третман продаје софтвера лицу из иностранства – извоз софтвера

5. Вођење Књиге контролника и обавеза извештавања Девизног инспектората о промету софтвера са иностранством

6. Право на порески кредит за улагања у основна средства

7. Евидентирање продаје софтвера и пружања софтверских услуга преко фискалне касе

8. Коришћење и чување рачуноводственог софтвера

Прилог 1 – Мишљења министарства финансија у вези са обрачуном пореза по одбитку на ауторске накнаде за софтвер

Прилог 2 – Мишљења министарства финансија у вези са пореским третманом софтвера из угла ПДВ

 

ПДВ

Утврђивање износа укупног промета добара и услуга

1. Промет добара и услуга који се урачунава у укупан промет

2. Промет добара и услуга, који се не урачунава у укупан промет

3. Утврђивање података о износу укупног промета добара и услуга

Брисање обвезника из евиденције за ПДВ на крају 2010. године

1. Обвезници који су отпочели обављање делатности у текућој години износ укупног промета утврђују сразмерно са периодом обављања делатности

2. Обвезници ПДВ који су се добровољно евидентирали за ПДВ у периоду од 1. до 15. јануара 2010. године, изузимају се од обавезе брисања из евиденције за ПДВ на крају 2010. године

3. Обвезници ПДВ који ће се брисати из евиденције за ПДВ на крају 2010. године због недовољно оствареног промета у 2010. години

4. Обрачун ПДВ и право на претходни порез код обвезника који буду брисани из евиденције за ПДВ на дан 31.12.2010. године а који се поново пријаве у систем ПДВ на почетку 2011. године

5. Закључне напомене

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

 

РАДНИ ОДНОСИ

Законска обавеза да се до краја године искористи први део годишњег одмора за 2010. годину

1. Право на годишњи одмор запослене која је у току 2010. године била на породиљском одсуству, одсуству са рада ради неге детета и одсуству са рада ради посебне неге детета

2. Право на годишњи одмор запосленог који се у току трајања првог дела годишњег одмора разболео и наставио одсуство са рада по основу болести до краја 2010. године

3. Право на годишњи одмор запосленог који у 2010. години нема шест месеци непрекидног рада, или је имао прекид радног односа дужи од 30 радних дана

4. Право на годишњи одмор запосленог на одређено време

5. Примена МРС 19 на неискоришћене годишње одморе који се преносе у наредну 2011. годину

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Уношење и узимање имовине из радње предузетника (члан 37б Закона о порезу на доходак грађана)

1. Узимање или унос имовине од стране предузетника

2. Књижење уноса имовине у радњу од стране власника

3. Узимање имовине од стране власника радње

Aкције у власништву Акционарског фонда статус и продаја акција

 

ПЛАТНИ ПРОМЕТ

Обезбеђење готовог новца за враћање кусура на почетку радног дана код трговинских, угоститељских и других делатности

1. Коришћење дела готовог новца који је наплаћен претходног дана за враћање кусура на почетку следећег радног дана

2. Подизање готовине са текућег рачуна на име „депозита у фискалној каси“

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Избегавање међународног двоструког опoрезивања ауторских накнада за софтвер и осталих плаћања која се односе на софтвер

Увод

Дефинисање израза „ауторске накнаде“

Посебна решења у вези са софтвером

Међународна пракса

Примедбе на решења садржана у Коментару OECD Модела уговора

Питања и одговори у вези са пореским третманом ауторских накнада за софтвер

Накнада за лиценцу за имплементацију софтвера (увод)

Накнада за куповину софтвера

Накнада за лиценцу за софтвер

Нaкнада за имплементацију софтвера

Накнада за лиценцу за имплементацију софтвера (1)

Накнада за надоградњу софтвера

Накнада за одржавање софтвера

Накнада за дистрибуцију копија софтвера

Накнада за дистрибуцију софтвера

Остала софтверска плаћања

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Књижење набавке опреме из средстава амортизације

2. Јавни позив за пријављивање пројеката за НИП

3. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

СУДСКА ПРАКСА

Која правна и одговорна лица могу бити одговорна за кривична дела?

Резиме

Правна лица као носиоци деликтне способности

Правна лица као извршиоци кривичних дела

Правна лица имају своју вољу

Кривица

Искључење одговорности Републике Србије и других државних органа за кривично дело

Појмови правног и одговорног лица у Закону и Кривичном законику Србије

Појам societas europaea

Закључна разматрања

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Камате на доспеле обавезе по основу одређених јавних прихода Града Београда

2. Jачање јавних набавки у Србији

3. Донесен је нови Закон о заштити потрошача

4. Усвојене су измене и допуне Закона о буџетском систему

 

ПРИМЕРИ

Порески и рачуноводствени третман прихода које физичко лице – нерезидент оствари од правног лица – резидента од закупа непокретности –

1. Закључивање уговора о закупу

2. Уплата месечног износа закупнине

3. Уплата рачуна за струју, телефон и сл

4. Уплата рачуна за текуће одржавање и ситне поправке

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

Министарство финансија Републике Србије

Порез на додату вредност

Акциза

Порези на имовину

Порез на добит правних лица

Порески поступак и пореска администрација

Фискалне касе

Социјални доприноси

Избегавање двоструког опорезивања

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

 

На почетак стране!