ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

22. септембар 2010.

БРОЈ 18
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 18 "Привредног саветника" изашао је 20. септембра 2010. године и отпремљен је претплатницима.
Претплатници који часопис преузимају у Привредном саветнику, број 18 могу преузети од 22.септембра 2010. године.

 

ПРЕГЛЕД ТЕМА БРОЈА 18:


ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

Обавеза послодавца да запослене писаним путем обавести о забрани вршења злостављања и правима и обавезама запосленог и послодавца у вези са забраном злостављања

 

РАЧУНОВОДСТВО

Рачуноводствени аспекти инфлације и курсних разлика

1. Класификација билансних позиција (монетарне и немонетарне ставке)

2. Монетарне ставке у домаћој валути (динарима)

2.1. Инфлаторни губици и добици на монетаним ставкама исказаним у динарима

2.2. Инфлација и курс динара

3. Монетарне ставке исказане у страној валути

4. Немонетарне ставке

4.1. Аванси као специфичне немонетарне ставке

5. Могућност разграничења курсних разлика на дан биланса

6. Уместо закључка

Шкарт у производњи – рачуноводствено евидентирање и пореске обавезе –

1. Производни шкарт који се може продати као отпадни материјал

2. Производни шкарт који се као употребљив ресурс враћа у процес производње и користи као материјал или полупроизвод

3. Производни шкарт који се расходује и уништава као неупотребљив ресурс

4. Пример

Примена МСФИ у Европској Унији – најновији подаци –

Финансијски извештаји предузећа чије се хартије од вредности не котирају на берзи

ПДВ

Новине у вези са подношењем измењене пореске пријаве и измена пореске пријаве пореза на додату вредност

1. Новине у вези са подношењем измењене пореске пријаве

2. Измена пореске пријаве пореза на додату вредност

2.1. Случајеви у којима је порески обвезник дужан да поднесе измењену пореску пријаву

2.2. Рок за подношење измењене пореске пријаве за ПДВ

2.3. Измењена пореска пријава не може да се поднесе у поступку пореске контроле

2.4. Измењена пореска пријава не може да се поднесе електронским путем

2.5. Обрачун камате за неблаговремено плаћени ПДВ

2.6. Случајеви у којима порески обвезник није дужан да поднесе измењену пореску пријаву

2.7. Пропусти и грешке код исказивања накнада за извршен промет добара и услуга

Обрачун ПДВ по основу услуга које врше страна лица

Уводне напомене

1. Порески пуномоћник страног лица – пореског обвезника

2. У којим случајевима се сматра да је страно лице извршило промет услуга у Републици, који подлеже обавези обрачуна ПДВ

2.1. Услуге у вези са непокретностима (члан 12. став 3. тачка 1) Закона о ПДВ)

2.2. Услуге превоза (члан 12. став 3. тачка 2) Закона о ПДВ)

2.3. Одређене услуге које страно лице стварно обавља на територији Републике (члан 12. став 3. тачка 3) Закона о ПДВ)

2.4. Одређене услуге чији прималац обавља делатност у Републици Србији или има пословну јединицу за коју се пружа услуга у Републици Србији, односно има седиште у Републици Србији (члан 12. став 3. тачка 4) Закона о ПДВ)

2.5. Услуге посредовања у промету добара и услуга (члан 12. став 4. Закона о ПДВ)

3. Одређивање дана када је страно лице извршило услугу

4. Обавезе примаоца услуге коју је извршило страно лице, у случају када је истовремено и обвезник ПДВ (евидентиран за ПДВ)

4.1. Обавеза интерног обрачуна ПДВ

4.2. Обавеза евидентирања интерно обрачунатог ПДВ у књизи издатих рачуна

4.3. Право на одбитак претходног пореза

4.4. Евидентирање интерно обрачунатог ПДВ у књизи примљених рачуна за набављена добра и услуге

4.5. Обавеза евидентирања ПДВ у сопственој пореској пријави дужника ПДВ (за ове сврхе обвезник ПДВ не подноси посебну пореску пријаву)

4.6. Књижење ПДВ на основу интерног обрачуна за примљене услуге страног лица

4.7. Примери интерног обрачуна ПДВ код пореског дужника – примаоца услуге страног лица који је регистрован за ПДВ

5. Обавезе пореског дужника – примаоца услуге страног лица који није порески обвезник (није евидентиран за ПДВ)

ПДВ на услуге пружене електронским путем

1. Врсте услуга пружене електронским путем

2. Место промета услуга извршених електронским путем

3. Обрачун ПДВ на услуге извршене електронским путем

Пореска ослобођења у случају продаје добара дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама

Директан начин остваривања пореског ослобођења код носиоца права

Услови за остваривање пореског ослобођења

Обавеза плаћања ПДВ у случају отуђења добара набављених уз пореско ослобођење

Остваривање пореског ослобођења код продаваца

Евиденције код продавца – испоручиоца добара (обрасци КЕПУ и КИР)

Књижење код продавца – испоручиоца добара

Остваривање права на рефакцију плаћеног ПДВ (индиректно пореско ослобођење)

Обавеза евидентирања промета добара и услуга носиоцима права

На примљени аванс за испоруку добара и услуга дипломатским и конзуларним представништвима не обрачунава се ПДВ

Нека питања и одговори у вези са пореским ослобођењима у случају продаје добара дипломатским и конзуларним представништвима

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Обрачун накнаде за управљање посебним токовима отпада за период
јул–септембар 2010. године

1. Евиденција и извештавање

2. Обрачун накнаде за период јул–септембар 2010. године

Решење о плаћању социјалних доприноса (предузетника и власника који нису засновали радни однос у свом привредном друштву)

1. Обвезници и обавезе по основу јавних прихода на приход од самосталне делатности

2. Утврђивање обавезе по основу доприноса за социјално осигурање предузетника

3. Доприноси у специфичним условима радног ангажовања предузетника

3.1. Предузетник који обавља самосталну делатност из радног односа код другог послодавца

3.2. Предузетник који је истовремено и оснивач привредног друштва у којем није радно ангажован

3.3. Предузетник који је истовремено и оснивач, власник привредног друштва у којем је радно ангажован

3.4. Предузетник који самосталну делатност обавља као пензионер

4. Власници привредних друштава који су у свом привредном друштву радно ангажовани (уписани су у регистар као заступници), а нису засновали радни однос

5. Књижење доприноса

6. Књижење доприноса на крају 2010. године

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Споразум о слободној трговини између србије и земаља EFTA

Увод

1. Спољнотрговинска размена EFTA – Србија

2. Садржина EFTA Споразума

2.1. Извоз и увоз индустријских производа

2.2. Извоз и увоз пољопривредних производа

2.3. Извоз и увоз прерађених пољопривредних производа

2.4. Извоз и увоз риба и осталих морских плодова

3. Порекло робе

Нова Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2010. годину

Увод

1. Основни разлози за доношење Нове уредбе за 2010. годину

2. Новине садржане у Новој уредби за 2010. годину

3. Основ за припрему Нове уредбе за 2010. годину и њени саставни делови

4. Ступање на снагу и почетак примене Нове уредбе за 2010. годину

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–септембар 2010. године

2. Могућност спровођења компензација, асигнација и цесија корисника буџетских средстава

3. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

ПРИМЕРИ

Увоз опреме из иностранства на робни кредит

Утврђивање набавне вредности

Порез на додату вредност при увозу добара

Могућност капитализације трошкова позајмљивања

Евидентирање кредитног посла

Обавеза вођења контролника

Подношење документације девизном инспекторату

Обавеза вођења контролника

Евидентирање интерно обрачунатог ПДВ у књизи издатих и примљених рачуна за набављена добра и услуге

За увоз опреме

За инсталацију увезене опреме

Право на порески кредит

Рачуноводствена амортизација

Пореска амортизација

Примери обрачуна затезне камате за неблаговремено плаћене јавне приходе

Примена коефицијената из табела 15. до 15ђ

Примена збирних коефицијената законске камате

 

КУРС ПС

Курс „Привредног саветника“ о вођењу рачуноводства привредних друштава према МРС/МСФИ

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

Министарство финансија Републике Србије

Порез на додату вредност

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порез на добит

Фискалне касе

Избегавање двоструког опорезивања

Остало

Министарство животне средине и просторног планирања Републике Србије

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу октобру 2010. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

 

На почетак стране!