ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

02. август 2010.

БРОЈ 16
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 16 "Привредног саветника" изашао је 29 јула 2010. године и отпремљен је претплатницима.
Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника. број 16 могу преузимати од понедељка 2. августа 2010.године.

Уз "Привредни саветник" бр. 16 свим претплатницима је испоручен посебан додатак под насловом: Додатак уз "Привредни саветник" бр. 16/2010. У овом додатку, на 128 страна, дате су детаљне информације у вези са обобавезама и обвезницима ревизије фонансијских извештаја за 2010 годину, а обрађене су теме:
- Обвезници ревизије финансијских извештаја за 2010. годину;
- Уговарање ревизије финансијских извештаја за 2010. годину, са списком предузећа за ревизију која су уписана у Регистар Министарства финансија, са стањем на дан 13. јул 2010. године;
- Извештај о ревизији финансијских извештаја;
- Списак обвезника ревизије финансијских извештаја за 2010. годину
Детаљније о садржају овог додатка у другом делу ове странице!

 

ПРЕГЛЕД ТЕМА У "ПРИВРЕДНОМ САВЕТНИКУ" БРОЈА 16:

ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА:

 • Нови закони:
  - Усвојен је Закон о трговини;
  - Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији;
  - Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу.

 • Измене Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде по основу конверзије права коришћења на грађевинском земљишту у право својине.

 • Актуелна питања у вези са обавезом запошљавања особа са инвалидитетом.

 • Правилник о изменама Правилника о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина.

 • Измена и допуна Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом.

РАЧУНОВОДСТВО:

СТЕЧАЈ:

ПДВ:

ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА:


ПРИВРЕДНА ДРУШТВА:


СПОЉНА ТРГОВИНА, ДЕВИЗНО, ЦАРИНЕ:


ЈАВНЕ НАБАВКЕ
:


СУДСКА ПРАКСА
:


КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
:

 1. Контни оквир и обрасци финансијских извештаја за даваоце финансијског лизинга
 2. Рачуни за уплату тзв. „Еколошке таксе“
 3. Измена и допуна правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања
 4. Измењена је уредба о висини трошкова принудне наплате пореза
 5. Донет је правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама
 6. Усвојене су уредбе за примену закона о класификацији делатности
 7. Ревалоризација потраживања за продате друштвене станове на дан 30. јуна 2010. године
 8. Најнижа прописана основица за обрачун социјалних доприноса примењује се од 1. августа 2010. године
 9. Основице осигурања на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. Добровољно осигурање)
 10. Основице осигурања на које се обрачунава и плаћа допринос за обавезно здравствено осигурање за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. Добровољно осигурање)
 11. Извршене су измене и допуне Правилника о пореском идентификационом броју
 12. Донета је Одлука о примени ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија на све послодавце који обављају здравствену делатност, односно одређене послове здравствене делатности
 13. Извршена је допуна Одлуке о утврђивању програма за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију
 14. Усклађени износи посебне накнаде из члана 32. став 3. члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану


ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
:

 1. Буџетски корисници не треба да књиже исплату једнократне помоћи у износу од 5.000 динара
 2. Коришћење пословног простора у својини Републике Србије
 3. Здравствене установе су обавезне да на услуге клиничког испитивања лекова, које врше на својим пацијентима, обрачунају и плате ПДВ
 4. Објављене измене и допуне правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
 5. Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
 6. Материјално-финансијско пословање ученичке задруге
 7. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:

 1. Могућност одобравања новчаних позајмица блокираном привредном субјекту
 2. Обезбеђење готовог новца за враћање кусура на почетку радног дана код трговинских, угоститељских и других радњи
 3. Књижење разлика пореза и доприноса по коначном решењу надлежног органа за прошлу годину код предузетника који води двојно књиговодство
 4. Обавеза састављања ванредних финансијских извештаја у случају статусне промене спајања уз припајање (обавеза се односи и на привредно друштво које престаје са пословањем и на привредно друштво стицаоца које наставља са пословањем)
 5. Неколико питања о породиљском одсуству
 6. Неколико питања о боловању
 7. Обрачун пореза на консултантске (саветодавне) услуге пружене од стране нерезидентних физичких и правних лица домаћем правном лицу
 8. Да ли правно лице може да одобри позајмицу свом оснивачу – физичком лицу
 9. Трансакције са повезаним лицима евидентирају се у оквиру посебних рачуна прописаних правилником о Контном оквиру


МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

РОКОВНИК:

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава према МРС/МСФИ

 

 

ПРЕГЛЕД ТЕМА У ДОДАТКУ УЗ "ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК" БР. 16:

1. ОБВЕЗНИЦИ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2010. ГОДИНУ:

 • Велика и средња правна лица
 • Матична птавна лица која састављају консолидоване финансијске извештаје
 • Мала правна лица која јавном понудом издају хартије од вредности или чијим се хартијама од вредности тргује на организованом тржишту ХОВ
 • Затворена акционарска друштва разврстана у мала правна лица
 • Укинута је обавеза ревизије финансијских извештаја новооснованих правних лица у години оснивања
 • Ревизија финансијских извештаја правних лица у поступку стечаја односно ликвидације
 • Енергетски субјекти који обављају две или више далатности
 • Политичке странке
 • Мала правна лица која учествују у конкурсу за јавне набавке


2. УГОВАРАЊЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2010. ГОДИНУ (крајњи рок 31.12.2010. године)

3. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

 1. Основни елементи ревизорског извештаја
 2. Од чека зависи врста мишљења које ће ревизор дати?
 3. Позитивно мишљење
 4. Позитивно мишљење са скретањем пажње на одређена питања
 5. Мишљење са резервом
 6. Уздржавање од мишљења
 7. Негативно мишљење
 8. Писмо руководсту

4. СПИСАК ОБВЕЗНИКА РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2010. ГОДИНУНа почетак стране!