ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

09. јул 2010.

ДВОБРОЈ 14 и 15
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 14 и 15 "Привредног саветника" изашао је 09 јула 2010. године и отпремљен је претплатницима.
Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника. двоброј 14 и 15 могу преузимати од понедељка 12. јула 2010.године.

Тежишне теме овог двоброја, који је обрађен на преко 400 страна, су: зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и других примања запослених, привремени и побвремени послови, ауторска права, приходи физичких лица од непокретности, приходи од капитала, оснивачи и директори, остали приходи грађана, приходи на које се не плаћа порез на доходак грађана, плате у јавним службама и државним органима, примања нерезидентних лица и избегавање двоструког опорезивања, и друге теме.

ПРЕГЛЕД ТЕМА ДВОБРОЈА 14 И 15:

ПРЕДЛОЗИ ЗАКОНА:

 • Предложене измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији;
 • Шта садржи Предлог Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА:

 • Примена прописа о екологији;
 • Уредба о поступку и начину на који законити ималац акција акционарског фонда даје налог брокеру за прву продају акција.

ЗАРАДЕ:

 • Зараде запослених у земљи;
 • Плаћање пореза и доприноса на зараде пензионера који поново заснују радни однос;
 • Ослобођења и олакшице за обрачун пореза и доприноса за премије додатног добровољног пензијског осигурања, односно пензијски допринос у добровољни пензијски фнонд;
 • Зараде запослених упућених на рад у иностранство;
 • Специфични облици зарада.

НАКНАДЕ ЗАРАДЕ:

НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ:

ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ:

АУТОРСКА ПРАВА:

ПРИХОДИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ОД НЕПОКРЕТНОСТИ:

ПРИХОДИ ОД КАПИТАЛА:

ОСНИВАЧИ И ДИРЕКТОРИ:

ОСТАЛИ И ДРУГИ ПРИХОДИ ГРАЂАНА:

ПРИХОДИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПЛАЋА ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА:

ПЛАТЕ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА:

ПРИМАЊА НЕРЕЗИДЕНТНИХ ЛИЦА И ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА:

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:

 1. Састављање тромесечног - периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар - јун 2010. године
 2. Књижење попуста и снижења цена при продаји робе у малопродаји код биџетских корисника
 3. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству.

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

 1. Извршење обавезе запошљавања особа са инвалидитетом у пракси
 2. Усвојен је нови Правилник о критеријумима за одређивање великих пореских обвазника и о врстама јавних прихода за које је надлежан центар за велике пореске обвезнике
 3. Усклађивање цензуса за дечији додатака, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља
 4. Овера здравствених књижица за запослене врши се за период од 01. јануара до 31. децембра
 5. Картица здравственог осигурања
 6. Ступио је на снагу Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Ирском
 7. Ступио је на снагу Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Малтом.

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

РОКОВНИК:

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

ПРЕГЛЕДИ:

Преглед 1: Основице и стопе пореза и доприноса и рачуни за уплату јавних прихода на зараде и накнаде зарада запослених

Преглед 2: Основице и стопе пореза и доприноса и рачуни за уплату јавних прихода на примања физичких лица

Преглед 3: Државе са којим је Република Србија (СФРЈ, СРЈ, СЦГ) закључиле уговор о избргавању двоструког опорезивања и који су у примени

Преглед 4: Стопе за опорезивање дивиденди у уговорима о избегавању двоструког опорезивања које су у примени

Преглед 5: Стопе за опорезивање камата и ауторских накнада у уговорима о избегавању двоструког опорезивања које су у примени

Преглед 6: Државе са којима је Република Србија (СФРЈ, СРЈ, СЦГ) закључила билатералне уговоре о социјалном осигурању и који су у примени.

 

На почетак стране!