ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

31. мај 2010.

БРОЈ 12
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 12 "Привредног саветника" изашао је 26 маја 2010. године и отпремљен је претплатницима.
Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника. број 12 могу преузимати од 28. маја 2010. године.

ТЕМЕ БРОЈА 12 СУ:

ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

 • Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом:
  - Ко је обвезник запошљавања особа са инвалидитетом;
  - Обавезан број запослених особа са инвалидитетом;
  - Ко је у смислу Закона, запослено лице;
  - Ко је у смислу Закона, особа са инвалидитетом;
  - Начин утврђивања броја запослених и броја инвалидних лица;
  - Измиривање обавеза запошљавања особа са инвалидитетом путем уплате средстава за финансирање зарада особа са инвалидитетом;
  - Измиривање обавеза запошљавања особа са инвалидитетом извршавањем финансијске обавезе из уговора са предузећем за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или са социјалним предузећем и организацијом;
  - Последице неизвршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом ;
  - Начин праћења измиривања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом ;
  - Доказивање извршења обавезе запошљавања особа са инвалидитетом.

 • Закон о измена и допунама Закона о Агенцији за приватизацију

 • Закон о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације

РАЧУНОВОДСТВО

 • Попусти и снижења продајних цена робе

ПДВ И АКЦИЗА

 • Исказивање података у пореској пријави - обрасцу ПППДВ
 • Опорезивање промета добара и услуга по уговорима о заједничким улагањима за изградњу грађевинских објеката
 • Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

 • Право запослених на годишњи одмор у 2010. години
 • Годишњи одмор запослених у државним органима, органима територијалне аутономије покрајине и локалне самоуправе и јавним службама

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ

 • Начин пријављивања - регистрације пословних јединица (организационих делова) привредног друштва и делова радње - предузетника (резидената Републике Србије)

СПОЉНА ТРГОВИНА, ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ И ЦАРИНЕ

 • Лични и физички пренос средстава плаћања

ПЛАТНИ ПРОМЕТ

 • Нови обрасци овлашћења које дужник даје повериоцу

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

 • Злоупотреба уговора о избегавању двоструког опорезивања - услови за примену бенефицираних стопа пореза по одбитку на дивиденде, камате или ауторске накнаде, са посебним освртом на појам стварног власника прихода
 • Република Србија и уговори о избегавању двоструког опорезивања (тренутно стање)
 • Питања и одговори у вези са применом прописа о избегавању двоструког опорезивања

ТРГОВИНА

 • Декларација - означавање, обележавање и паковање текстилних производа

Од стандардних рубрика "Привредног саветника" у овом броју су:

 • Кратке информације,
 • Инструкције за кориснике буџетских средстава,
 • Мишњења надлежних органа,
 • Роковник за јун и
 • Актуелни подаци.

 

"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК" И "РЕГИСТАР ПРОПИСА"
2008-2009
ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ

Као прилог уз "Привредни саветник" бр. 12/2010 испоручује се CD медиј: "Привредни саветник" и "Регистар прописа" 2008-2009, електронско издање.
CD медиј "Привредни саветник" и "Регистар прописа" испоручује се претплатницима који су били претплаћени током целе 2009. године и наставили су претплату као стални претплатници и у 2010. години.

Претплатници који су имали претплату током целе 2008. и 2009. године и наставили су претплату као стални претплатници и у 2010. годину, добиће CD медиј са којег могу инсталирати електронско издање у којем су сви бројеви "Привредног саветника" и "Регистра прописа" издати у 2008. и 2009. години.

Претплатници који су почели са претплатом на "Привредни саветник" и "Регистар прописа" од почетка 2009. године и наставили су претплату као стални претплатници и у 2010. години као и претплатници који су имали прекид у претплати па су је наставили од почетка 2009. године, добиће CD медиј са којег могу инсталирати електронско издање у којем су сви бројеви "Привредног саветника" и "Регистра прописа" издати у 2009. години

Детаљно упутство за инсталацију програма "Привредни саветник" и "Регистар прописа" 2008-2009 електронско издање, дато је у посебном чланку у овом броју "Привредног саветника", у рубрици: АКТУЕЛНОСТИ.
У чланку су обрађене:
- Информације о програму;
- Новине у електронском издању 2008-2009 у односу на електронско издање 2008;
- Системски захтеви за рачунар на коме се инсталира електронско издање;
- Процедура инсталације и активације програма.

Детаљно упутство за коришћење електронског издања може се прегледати у самом програму, након инсталације на рачунару.

 

На почетак стране!