ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

7. мај 2010.

НОВИ БРОЈ 11
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 11 "Привредног саветника" изашао је 5. маја 2010. године и отпремљен је претплатницима.

ТЕМЕ БРОЈА 11 СУ:

РАЧУНОВОДСТВО

 • Исправка рачуноводствених грешака из претходног периода - након обраде и регистрације финансијског извештаја код Агенције за привредне регистре
 • Трговање хартијама од вредности
 • Рачуноводствено извештавање у складу са новим МРС1 - презентација финансијског извештаја

ПДВ

 • Пословање мењачница и специфичности обрачуна ПДВ код мењачница - обвезника ПДВ
 • Исправка одбитка претходног пореза у случају улога грађевинских објеката и опреме за вршење делатности у капитал другог привредног друштва
 • У којим случајевима је обвезник ПДВ дужан да изврши исправку - смањење одбитка претходног пореза
 • Евидентирање и брисање из евиденције ПДВ физичких лица која остварују приходе по основу самосталног обављања промета добара и услуга
 • Актуелности из прописа о ПДВ
 • Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

 • Пореска пријава ради утврђивања ниже аконтације пореза на приходе од самосталне делатности
 • Привремени престанак обављања делатности предузетника - привремено затварање радње

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

 • Нови образац пореске пријаве ПДПО

ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

 • Отказ уговора о раду по основу вишка запослених

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

 • Примена принципа равноправности акционара - од настанка до престанка друштва
 • Уредба о изменама и допунама Уредбе о критеријумима и поступку за утврђиванје висине накнаде по основу конверзије права за лица која имају права на конверзију уз накнаду

СПОЉНА ТРГОВИНА, ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ И ЦАРИНЕ

 • Новине у области царинских контингената

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 • Евиденција о јавним набавкама

Од стандардних рубрика "Привредног саветника" у овом броју су:

 • Инструкције за кориснике буџетских средстава,
 • Питања и одговори,
 • Мишњења надлежних органа,
 • Роковник за мај, и
 • Актуелни подаци.

На почетак стране!