ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

15. април 2010.

НОВИ БРОЈ 10
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 10 "Привредног саветника" изашао је 13. априла 2010. године и отпремљен је претплатницима.
Претплатници који часопис преузимају у Привредном саветнику, број 10 могу преузети од 15.04. 2010. године.

 

ТЕМЕ БРОЈА 10 СУ:

РАЧУНОВОДСТВО:

 • Неопходност доношења домаћих рачуноводствених (финансијских) стандарда
 • Узимање из имовине привредног друштва

ПДВ И АКЦИЗА:

 • Примена прописа о ПДВ у промету добара и услуга са АП Косово и Метохија
 • Обрачун акцизе за период јануар - март 2010. године
 • Актуелности из прописа о ПДВ
 • Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ
 • Обвезник ПДВ који редовно одобрава новчане позајмице другим привредним субјектима уз наплаћивање камате, дужан је да врши поделу претходног пореза и утврђује сразмерни порески одбитак

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ:

 • Примена прописа о заштити животне средине
 • Порез на приходе физичког лица по основу капиталног добитка
 • Капитални добици и губици које остварују нерезидентна лица и отклањање двоструког опорезивања
 • Годишњи порез на доходак грађана за 2009. годину за физичка лица која су запослена у државној администрацији и јавном сектору (Образац ППДГ-5 и ППДГ-5/2009)
 • Обавеза плаћања туристичких накнада прописана Законом о туризму

ЗАРАДЕ И РАДНИ ОДНОСИ

 • Обрачун накнаде зараде за време празника и увећане зараде за рад у дане празника
 • Минимална зарада за период јануар - јун 2010. године
 • Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом почиње да се примењује од 23. маја 2010. године

СПОЉНА ТРГОВИНА ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ И ЦАРИНА

 • Правила о пореклу робе која се примењује у промету са АПКМ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

 • Избегавање двоструког опорезивања ауторских накнада - закупнина за филмове

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

 • Књижење набавке материјала и основних средстава из датих аванса
 • Промет роба путем комисионе продаје код буџетских корисника
 • Уредба о допунама уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
 • Питања и одговори у вези са применом о буџетском рачуноводству

ОД СТАНДАРДНИХ РУБРИКА "ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА" У ОВОМ БРОЈУ СУ:

 • Кратке информације,
 • Мишњења надлежних органа,
 • Актуелни подаци.

 

На почетак стране!