АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА
НА ЈАВНОМ ДЕЛУ САЈТА ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА
У 2020. ГОДИНИ

Напомена: У овом прегледу нису наведене редовне информације које публикујемо на сајту у вези са издањима наших часописа и публикација, као и у вези са актуелним подацима, које се увек могу прегледати са одговарајућих линкова на страницама сајта, већ је дат само преглед осталих значајнијих информације које смо објавили на сајту а за које не постоје стандардни линкови са страница сајта.

30. 12. 2020.
Ограничење радног времена
од 30. децембра 2020. године
до 11. јануара 2021. године

26. 12. 2020.
Ограничење радног времена од
26. до 29. децембра 2020. године

25. 12. 2020.
Од 1. априла 2021. године налози за наплату и плаћање робе према иностранству обавезно морају садржавати број фактуре

25. 12. 2020.
Донета је Уредба о поступку и начину одлагања плаћања дугованог
пореза и доприноса

23. 12. 2020.
Поступак и начин одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса

22. 12. 2020.
Ограничење радног времена од
21. до 25. децембра 2020. године

21. 12. 2020.
Ограничење радног времена
од 18. до 22. децембра 2020.

16. 12. 2020.
Ограничење радног времена у појединим делатностима у периоду
16 - 18 децембар 2020. године

15. 12. 2020.
НОВЕ ОЛАКШИЦЕ ОЛАКШЦЕ КОД ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

15. 12. 2020.
НОВЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ОТПЛАТУ КРЕДИТА

14. 12. 2020.
Реализација субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде – отварање
наменских рачуна

10. 12. 2020.
Референтна каматна стопа
смањена је на 1,00%

09. 12. 2020.
Списак привредних субјеката угоститељске и туристичке привреде који су остварили право на бесповратна средства

08. 12. 2020.
Подношење обједињеног захтева за привремени боравак и дозволу за рад

05. 12. 2020.
Субвенције за подршку раду угоститељске и туристичке привреде

04. 12. 2020.
ОГРАНИЧЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА

02. 12. 2020.
Губитак права на директна давања и фискалне погодности и одлагање плаћања дугованог пореза

30. 11. 2020.
Објављена је просечна зарада за период октобар 2019. – септембар 2020. године на основу које се утврђује најнижа и највиша основица за обрачуна социјалних доприноса
у 2021. години

27. 11. 2020.
Објављен је АНЕКС IV посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности

20. 11. 2020.
Влада Републике Србије усвојила је нове мере за сузбијање
епидемије COVID–19

19. 11. 2020.
ИМЕНОВАН ЈЕ НОВИ УРЕДНИК ЧАСОПИСА „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“
И ЗАПОСЛЕНИ СУ НОВИ САВЕТНИЦИ

19. 11. 2020.
На сајту Министарства финансија објављени су нацрти закона

17. 11. 2020.
Једнократна новчана помоћ свим запосленима из плана мреже здравствених установа

16. 11. 2020.
Објављен је Правилник о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника

15. 11. 2020.
Обавештење Министарства државне управе и локалне самоуправе у вези са спровођењем јавне расправе о
пет нацрта закона у периоду
од 12. новембра до 1. децембра 2020. године

12. 11. 2020.
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу од 1,25 %

26. 10. 2020.
Министарство финансија је објавило Нацрт закона о фискализацији

23. 10. 2020.
Рок за подношење захтева за паушално опорезивање предузетника за 2021. годину истиче 2. новембра 2020. године

16. 10. 2020.
Саопштење Пореске управе у вези са самоиницијативним пријављивањем прихода остварених из иностранства – самоопорезивање физичких лица на Обрасцу ПП ОПО

14. 10. 2020.
Објављен нови превод Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ)

12. 10. 2020.
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу од 1,25

06. 10. 2020.
Квартално извештавање према прописима о дувану

01. 10. 2020.
Обавеза угоститеља који пружају угоститељске услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту да ради евидентирања поднесу пријаву јединици локалне самоуправе

09. 09. 2020.
Подсећамо да се захтеви за рефакцију ПДВ изузетно подносе закључно са 30. септембром 2020. године

02. 09. 2020.
Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је јавни позив за доделу субвенција за подршку раду хотелске индустрије Србије

17. 08. 2020.
Објављена уредба о подстицању запошљавања 10.000 младих „Моја прва плата“

13. 08. 2020.
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу од 1,25%

06. 08. 2020.
Према мишљењу МФИН исправке по примедбама обвезника у погледу остваривања права на директна давања у складу са Уредбом могу се вршити уколико су примедбе достављене до истека рока за уплату директног давања на које
се односи примедба

03. 08. 2020.
Кратак осврт на усвојене економске мере у складу са новим Закључком Владе у погледу додатних директна давања и фискалних погодности у августу и септембру 2020. године

03. 08. 2020.
У „Службеном гласнику РС“,
бр. 104/20 објављен Закључак Владе РС о спровођењу другог пакета економских мера

29. 07. 2020.
Обвезници који ће користити најављене нове мере пореску пријаву на Обрасцу ППП ПД за месец јул, односно за месец јун подносе на редован начин са планираним датумом плаћања
2020. године

28. 07. 2020.
Влада Републике Србије најавила је усвајање нових мера подршке привредним субјектима у приватном сектору кроз коришћење додатних фискалних погодности и директних давања у августу и септембру
2020. године

28. 07. 2020.
Ступио на снагу нови мораторијум отплате кредита и лизинга

24. 07. 2020.
Накнада за заштиту и унапређивање животне средине – најчешћа питања и одговори

14. 07. 2020.
Накнаде за заштиту и унапређивање животне средине омогућена електронским путем на Порталу ЛПА

13. 07. 2020.
Образац 1 - Пријава за накнаду за заштиту и унапређивање
животне средине

09. 07. 2020.
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу од 1,25%

08. 07. 2020.
Донет је Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

06. 07. 2020.
Донети нови подзаконски прописи из области рачуноводства за НБС, банке, друштва за осигурање, даваоце финанисјског лизинга, друштва за управљање пензијским фондовима и пензијеке фондове

03. 07. 2020.
Пример правилника у вези са спречавањем прања новца за правна лица и предузетнике који пружају рачуноводствене услуге је постављен у претплатничком делу

02. 07. 2020.
Олакшан упис у Регистар понуђача

26. 06. 2020.
Донети нови правилници из области рачуноводства

22. 06. 2020.
Захтеви за рефакцију ПДВ изузетно се подносе закључно са 30. септембром 2020. године

19. 06. 2020.
Осврт на ново мишљење МФИН у вези са пореским третманом накнаде запослених по основу доласка и одласка са рада

12. 06. 2020.
Референтна каматна стопа смањена
са 1,50% на 1,25%

10. 06. 2020.
Повраћај директних давања услед престанка права на коришћење пакета мера у складу са Уредбом врши се на рачун 840-0000004023721-33

29. 05. 2020.
Уплата директног давања послодавцима у јуну утврђује се на основу броја запослених из априла и износа основне минималне мартовске зараде од 30.367,04, независно од тога која је пријава поднета до 1. јуна (за април или за мај)

29. 05. 2020.
Уплата директног давања послодавцима у јуну утврђује се на основне минималне мартовске зараде од 30.367,04, независно да ли се запосленима исплаћује нето минимална зарада за мај у износу од 28.986,72 динара

27. 05. 2020.
До када је потребно поднети пореску пријаву на Обрасцу ППП-ПД за потребе добијања директих давања у јуну 2020. године у складу са Уредбом – до 31. маја (недеља) или до 1. јуна (понедељак)?

18. 05. 2020.
Од 15. маја 2020. године нису ограничене цене у трговини средстава за хигијену и папирне галантерије

14. 05. 2020.
Једнократна новчана помоћ пунолетним грађанима – Нови Правилник о начину пријаве и начину уплате и најчешћа питања и одговори

13. 05. 2020.
Подсетник – 15. маја 2020. године је крајњи рок за подношење порескe пријавe за годишњи порез на доходак грађана за 2019. годину
– Образац ППДГ-2Р може се преузети из дела сајта за претплатнике

13. 05. 2020.
Омогућено је електронско подношење пријаве за једнократну новчану помоћ пунолетним грађанима у износу од 100 евра у динарској противвредности у складу са Уредбом

12. 05. 2020.
Од 8. маја 2020. године нису ограничене цене прехрамбених производа у трговини

11. 05. 2020.
Рачуноводствено обухватање директних давања и обрачунатих зарада запосленима за које је одложена доспелост пореза и доприноса у складу са Уредбом

11. 05. 2020.
Неуплаћена директна давања у складу са Уредбом, односно уплата у погрешном износу као последица узимања у обзир података о разврставању ових лица
за погрешну годину

08. 05. 2020.
Који се БОП користи и која се шифра плаћања уноси приликом исплата зарада запосленима са наменског рачуна на који је претходно уплаћен износ директних давања
у складу са Уредбом

08. 05. 2020.
Корисници пакета мера који су на наменске рачуне добили већи износ директног давања од оног на који остварују право у складу са Уредбом немају право коришћења „вишка“

08. 05. 2020.
Сагласност за плаћено одсуство дуже од 45 радних дана након престанка ванредног стања

07. 05. 2020.
Нови рокови за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва, достављања финансијских извештаја, подношења пријава за порез на добит и порез на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности

07. 05. 2020.
Референтна каматна стопа заджана на истом нивоу од 1,50%

07. 05. 2020.
Од 6. маја укинуто ванредно стање

07. 05. 2020.
Усвојен Закон о важењу уредаба донетих за време ванредног стања

04. 05. 2020.
Став МФИН у вези са исплатама зарада за март 2020. године и дивиденде
10. априла 2020. године у погледу права на коришћење фискалних погодоности и директних давања у складу са Уредбом

03. 05. 2020.
Од 4. маја 2020. године дозвољено је пружање угоститељских услуга у затвореним просторима и баштама

02. 05. 2020.
Од 8. маја 2020. године дозвољен је рад трговинских центара и локала у које се улази из затворених простора

02. 05. 2020.
Од 1. маја 2020. године дозвољен је извоз детерџената

30. 04. 2020.
Данас истиче рок за пореске пријаве, наменски рачуни биће отворени за оне који нису то сами урадили

30. 04. 2020.
Нова актуелна питања у вези са применом Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима

27. 04. 2020.
Од 24. априла 2020. године дозвољен је извоз лекова за хуману употребу

26. 04. 2020.
Препорука Кризног штаба
привредним субјектима

25. 04. 2020.
Извршене су допуне Уредбе о фискалним погодностима и
директним давањима

25. 04. 2020.
Донета уредба о начину уплате једнократне новчане помоћи пунолетним држављанима
Републике Србије

25. 04. 2020.
Од 27. априла 2020. године правна лица и предузетници који обављају делатност пружања фризерских и козметичких услуга, педикира, маникира, услуга фитнес клубова и теретана, салона за масажу и сл. могу наставити са обављањем делатности под условом да буду примењене све превентивне мере

25. 04. 2020.
Померен је рок за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица прописан чл. 21ж ст. 3. Закона о порезу на доходак грађана и чл. 45ђ. Ст. 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

24. 04. 2020.
Измењена је Одлука о забрани извоза и измењена је и допуњена уредба о ограничавању малопродајних цена заштитних средстава

21. 04. 2020.
Подсетник – велика правна лица која остварују право на уплату бесповратних новчаних средстава из члана 10. Уредбе дужна су да данас поднесу Образац СЛ

21. 04. 2020.
Од 21. априла 2020. године Закључком Владе омогућен је наставак прекинутог рада у области грађевинарства, одређених услуга, трговине на мало и зеленим пијацама

21. 04. 2020.
Измене и допуне Уредбе о мерама за време ванредног стања којим су ублажене мере забране и ограничења кретања лица

21. 04. 2020.
Анекс Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

18. 04. 2020.
Донета Уредба о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести Covid-19 изазване вирусом Sars-Cоv-2

17. 04. 2020.
Померени рокови за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва, достављања финансијских извештаја, подношења пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности

16. 04. 2020.
Нова актуелна питања и одговори у вези са коришћењем фискалних погодности и директних давања у складу са новом Уредбом (наставак)

15. 04. 2020.
Привредни субјект који је исплатио зараду за март до дана ступања на снагу Уредбе има право на директну помоћ за април, мај и јун уколико до краја априла поднесе Образац ППППД за април у којем као датум плаћања наведе 04. јануар 2021. године

15. 04. 2020.
Прописан је Образац СЛ – Списак лица за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава на основу Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима

15. 04. 2020.
Донете су Уредба о исправама које морају да прате робу у превозу,
нова Одлука о забрани извоза лекова и измењена Одлука о ограничењу цена и маржи

13. 04. 2020.
Актуелна питања и одговори у вези са коришћењем фискалних погодности и директних давања у складу са новом Уредбом

12. 04. 2020.
Осврт на нову Уредбу о фискалним погодностима, директним давањима, посебном ПДВ третману донација и новчаној помоћи у циљу ублажавања економских последица услед болести Covid-19

12. 04. 2020.
Табеларни преглед фискалних погодности и директних давања у складу са новом Уредбом у зависности од економске величине привредног субјекта у приватном сектору

12. 04. 2020.
Обвезник ПДВ нема обавезу обрачуна ПДВ на промет добара, односно услуга без накнаде за здравствене сврхе у складу са новом Уредбом

11. 04. 2020.
Донета је нова Одлука о забрани извоза производа битних за становништво

11. 04. 2020.
Нови прописи о пореским погодностима и економској помоћи привредним субјектима објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 54/20

10. 04. 2020.
Прописани су услови за привремени престанак обављања мењачких послова за време ванредног стања

10. 04. 2020.
Извршена је допуна Уредбе о мерама за време ванредног стања којом су измењене мере забране и ограничења кретања лица

10. 04. 2020.
Референтна каматна стопа смањена
са 1,75% на 1,50%

10. 04. 2020.
На рачуну за испоруку добара на територију АПКМ може се ставити напомена о пореском ослобођењу из члана 24. Закона о ПДВ, или се може рачун издати без те напомене

10. 04. 2020.
Измене Правилника о пореској пријави на Обрасцу ППДГ-1С

08. 04. 2020.
Прописан је нови порески биланс за предузетнике на Обрасцу ПБ 2

07. 04. 2020.
Влада је донела Закључак
у вези са препорукама за коришћење преосталог годишњег одмора
за 2019. годину

06. 04. 2020.
Извршене су измене и допуне Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

06. 04. 2020.
Појашњење Министарства рада у вези са продужетком права породиљама које користе посебну негу детета, које им истиче за време ванредног стања

06. 04. 2020.
Препорука Владе у вези са исплатом накнаде зараде запосленима за време привременог одсуства са рада због заразне болести COVID-19

03. 04. 2020.
За време трајања ванредног стања корисници јавних средстава могу да без сагласности Комисије број лица запослених на одређено време као и лица ангажованих по другим уговорима задрже на нивоу од 15. марта 2020. године

03. 04. 2020.
На сајту Министарства здравља објављени су захтеви за издавање потврде о изолацији

03. 04. 2020.
Министарство финансија дало је на свом сајту Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2019. годину

02. 04. 2020.
Донета је Одлука о ограничењу организовања игара на срећу

02. 04. 2020.
Уводена је забрана обављања делатности које подразумевају близак физички контакт (фризери, педикири, салони за лепоту и масажу, фитнес центри, теретане, итд)

02. 04. 2020.
Увоз етил-алкохола је ослобођен плаћања царине

01. 04. 2020.
Ограничене су и малопродајне цене заштитних рукавица

01. 04. 2020.
Најављене економске мере за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом вируса Ковид-19 и подршку привреди Србије

01. 04. 2020.
Предлог нових прописа којим се продужавају рокови за достављање финансијских извештаја

31. 03. 2020.
Измењено Објашњење Минисарства рада – Накнада зараде у случају самоизолације биће регулисана посебним актом Владе

31. 03. 2020.
Услови и начин остваривања права на новчану накнаду за случај незапосле- ности са освртом на поступање Националне службе за запошљавање за време ванредног стања

30. 03. 2020.
Влада је донела Уредбу о померању рокова за подношење финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање

30. 03. 2020.
Испоруке заштитиних средстава (маски) које врши Републички Фонд
за здравствено осигурање
ослобођене су ПДВ

30. 03. 2020.
Омогућено електронско подношење захтева за породиље које први пут подносе захтев за вештачење здравственог стања детета током трајања ванредног стања

27. 03. 2020.
Упутство Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у вези са издавањем дозвола за кретање током периода забране кретањa

27. 03. 2020.
Рок за достављање података за Национални регистар извора загађивања продужава до 30. априла 2020. године (токови отпада, амбалажа итд.)

27. 03. 2020.
Документација потребна за остваривање накнаде зараде за време трајања породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета доставља се електронским путем

27. 03. 2020.
Сагласност за плаћено одсуство
дуже од 45 радних дана, за време
ванредне ситуације доставља се
електронским путем

27. 03. 2020.
Ново обавештење Министарства привреде у вези са обавезом издавања потврда од стране послодавца за коју је претходно добијена дозвола за кретање у периоду од 17 до 05

26. 03. 2020.
Обавештење Пореске управе о добијању информација о стању на појединачним пореским рачунима пореских обвезника

26. 03. 2020.
За време ванредног стања извештавање о кредитним пословима са иностранством врши се у електронском облику

26. 03. 2020.
Обавештења Агенције за привредне регистре у вези примене рокова у поступцима регистрације и рокова прописаних Законом о привредним друштвима за време ванредног стања

26. 03. 2020.
Објашњење Пореске управе о дефискализацији фискалних каса у току ванредног стања

25. 03. 2020.
Донет је Закључак у вези корисника права по прописима у области социјалне заштите и финансијске подршке породици са децом

25. 03. 2020.
Допуњена је Одлука о привременој забрани извоза

25. 03. 2020.
Објашњење Министарства рада
у вези права и обавеза радника и послодаваца у току ванредног стања

24. 03. 2020.
Донета је Уредба о ограничавању малопродајне цене заштитиних маски

23. 03. 2020.
Најчешћа питања и одговори у вези са применом прописа о раду и обрачуном зарада запослених за време ванредног стања

23. 03. 2020.
Извршене су измене и допуне Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

23. 03. 2020.
Донета је Одлука о ограничењу пружања услуга у области трговине на мало

23. 03. 2020.
Донета је Одлука о мерама код пружања услуга у трговини на мало која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и
продају хране за ношење

23. 03. 2020.
Обавештење о раду Националне службе за запошљавање у периоду ванредног стања

23. 03. 2020.
Од 22. марта 2020. године дозвољен је извоз шећера и детерџената који су припремљени за продају на мало

23. 03. 2020.
Извршена је нова измена и допуна Уредбе о мерама за време ванрeдног стања у вези забране превоза путника

21. 03. 2020.
Извршена је допуна Уредбе о мерама за време ванрeдног стања у вези забране превоза путника

21. 03. 2020.
Одговори на најчешћа питања у вези са применом прописа о фискалним касама за време ванредног стања

21. 03. 2020.
Донета је Уредба о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног
15. марта 2020. године

21. 03. 2020.
Затезна камата на јавне приходе за време ванредног стања смањена је са 11,75% на 1,75%

21. 03. 2020.
Упутство Коморе јавних извршитеља

20. 03. 2020.
Усвојена је Уредба о пореским мерама за време ванредног стања

20. 03. 2020.
Од 21. марта 2020. године дозвољен је извоз пшеничног брашна

20. 03. 2020.
Изменом Закључка Владе од обуставе рада са странкама путем непосредног контакта поред ЈП „Пошта Србије” и појединих шалтера ЈП „Електропривреда Србије” изузети су и Управа царина и поједини шалтери Пореске управе и Управе за трезор

20. 03. 2020.
АПР је обуставио рад са странкама путем непосредног контакта, а пријем захтева обавља се путем поштанских оператора

20. 03. 2020.
Инструкција привредним субјектима у вези са поступком за издавање дозвола за кретање у времену од 20 до 05 часова

19. 03. 2020.
Обавештење Централног регистра обавезног социјалног осигурања

19. 03. 2020.
Влада Републике Србије донела је закључак o обустављању рада са странкама путем непосредног контакта

19. 03. 2020.
Обавештење о подношењу захтева за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања електронским путем

19. 03. 2020.
Измењен начин рада и комуницирања Пореске управе за време
ванредног стања

18. 03. 2020.
Нова одлука о ограничењу цена основних животних намирница и заштитне опреме

18. 03. 2020.
Измене и допуне Одлуке о привремној забрани извоза производа битних за становништво

18. 03. 2020.
Наредба о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

18. 03. 2020.
Влада Републике Србије донела је Закључак о ограничавању окупљања на јавним отвореним и затвореним просторима

18. 03. 2020.
Одлука Народне банке о привременим мерама за очување стабилности финансијског система

18. 03. 2020.
Одлука Народне банке о привременим мерама за даваоце лизинга у циљу очувања стабилности финансијског система

17. 03. 2020.
Донета је уредба о организовању рада послодаваца за време ванредног стања

17. 03. 2020.
Влада донела уредбу о мерама за време ванредног стања

16. 03. 2020.
Рад у случају проглашења ванредног стања услед епидемије

14. 03. 2020.

ОБРАЗАЦ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ППДГ-2Р ЗА УТВРЂИВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ЗА 2019. ГОДИНУ МОЖЕ СЕ ПРЕУЗЕТИ ИЗ ДЕЛА САЈТА ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ

12. 03. 2020.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА СА 2,25% НА 1,75%

26. 02. 2020.

Пореска управа објавила је Упутство за примену теста самосталности. Упутство има 90 страна и може се преузети овде

26. 02. 2020.

ПЕТОСТРУКИ ИЗНОС ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОРЕСКЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ, ИЗНОСИ 411.285 ДИНАРА

13. 02. 2020.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

12. 02. 2020.

У ДЕЛУ САЈТА ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ОБЈАВЉЕНЕ СУ ЦАРИНСКЕ ДАЖБИНЕ И ЦАРИНСКЕ СТОПЕ У 2020. ГОДИНИ

31. 01. 2020.

НОВИ УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА, УМЕСТО ОД 1. ФЕБРУАРА 2020. ГОДИНЕ, ПРИМЕЊУЈУ СЕ
ОД 1. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

30. 01. 2020.

НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА НЕ ПЛАЋАЈУ СЕ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НЕЗАВИСНО ОД ПОРЕСКОГ ТРЕТМАНА ОВЕ НАКНАДЕ ПРЕМА ЧЛ. 18. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

27. 01. 2020.

НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ ПРИМЕЊУЈУ СЕ ЗА ИСПЛАТЕ ПОЧЕВ ОД 1. ФЕБРУАРА 2020. ГОДИНЕ ДО 31. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ

16. 01. 2020.

ОД 31. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ РОБА У МАЛОПРОДАЈИ МОРА БИТИ СНАБДЕВЕНА МАШИНСКИ ЧИТЉИВОМ ОЗНАКОМ
(ОСИМ РОБЕ НАБАВЉЕНЕ ДО 31. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ)

16. 01. 2020.

АПР ШАЉЕ ПРИЈАВУ НА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА ЕЛЕКТРОНСКИ У ЦРОСО

09. 01. 2020.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

09. 01. 2020.

КАЛКУЛАТОР ПАУШАЛНОГ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА

ДВОДНЕВНИ ONLINE СЕМИНАР (ВЕБИНАР)

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ
ЗА 2020. ГОДИНУ

СНИМАК ДВОДНЕВНО ONLINE СЕМИНАРА (ВЕБИНАРА)

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ
ЗА 2020. ГОДИНУ

одржаног 21. и 22. јануарa 2021. године

Детаљније

Први део - Годишњи финансијски извештај
за 2020. год.
Други део - Обрачун пореза на добит
за 2020. год.

Трећи део - Одговори на питања

Привредни саветник организује
за претплатнике бесплатни

ДВОДНЕВНИ ONLINE СЕМИНАР
на тему:

ИЗМЕНЕ У ПОРЕСКИМ ПРОПИСИМА И НОВИНЕ У САСТАВЉАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ЗА 2020. ГОДИНУ

10. и 11. децембар 2020. године
Почетак у 9,00 часова

Детаљније

Привредни саветник организује

ONLINE КУРС
на тему:

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

Од 2. октобра до 5. децембра 2020. године.
Детаљније

Привредни саветник организује

ONLINE КУРС
на тему:

ВОЂЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

Семинар почиње 24.09.2020 у 16,00 часова
Детаљније    

Привредни саветник организује

ONLINE СЕМИНАР
на тему:

ПРИМЕНА НОВИХ ФИСКАЛНИХ ПОГОДНОСТИ И ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ И СЕПТЕМБАР
2020. ГОДИНЕ

Семинар почиње 31.07.2020 у 9,00 часова
Детаљније

Пријава учесника за вебинар, како је претходно и најављено, завршена је 30.07. у 14.00 часова

Привредни саветник организује

ONLINE СЕМИНАР
на тему:

КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

Семинар почиње 23.07.2020 у 9,00 часова
Детаљније     Пријава    Детаљније

Привредни саветник организује :

СЕМИНАР

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА 2020. ГОДИНУ

09. марта 2020. године

Пословна зграда „Привредни саветник“
Бул. краља Александра 86, V спрат, сала 501
у 9,00 часова

Детаљније     Пријава     

Број места је ограничен.
Молимо за благовремену пријаву.

Привредни саветник организује :

СЕМИНАР

САСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКОГ БИЛАНСА И ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ
ЗА 2019. ГОДИНУ

- 21. фебруара 2020. године -
Бул. краља Александра 86, V спрат, сала 501
у 9,00 часова

Због великог интересовања
пријава је обавезна

Детаљније    

Привредни саветник организује :

СЕМИНАР

ОБРАЧУН ПОРЕСКЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ

- 16. јануар 2020. године
ОВАЈ ТЕРМИН ЈЕ ПОПУЊЕН !
- 17. јануара 2020. године
ОВАЈ ТЕРМИН ЈЕ ПОПУЊЕН !

Због великог интересовања,
семинар ће бити одржан и
- 05. фебруара 2020. године
Због великог интересовања
пријава је обавезна

Бул. краља Александра 86, V спрат, сала 501
у 9,00 часова

Детаљније     Пријава

Привредни саветник организује :

САВЕТОВАЊЕ
за претплатнике бесплатно

ИЗМЕНЕ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА, ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ
ЗА 2019. ГОДИНУ

- 27. јан. : Ужице, Зрењанин, Јагодина
- 28. јан. : Чачак, Зајечар
- 28. и 29. јан. : Нови Сад
- 29. јан. : Врњачка Бања
- 29. и 30. јан. : Београд
- 30. јан. : Ниш, Сента
- 31. јан. : Крагујевац, Суботица, Лесковац
- 03. феб. : Панчево, Шабац, Ваљево

Детаљније