АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА
НА ЈАВНОМ ДЕЛУ САЈТА ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА
У 2014. ГОДИНИ

Напомена: У овом прегледу нису наведене редовне информације које публикујемо на сајту у вези са издањима наших часописа и публикација, као и у вези са актуелним подацима, које се увек могу прегледати са одговарајућих линкова на страницама сајта, већ је дат само преглед осталих значајнијих информације које смо објавили на сајту а за које не постоје стандардни линкови са страница сајта.

29. 12. 2014.

О Г Л А С
за радно место саветника

29. 12. 2014.

АПЛИКАЦИЈА ЗА ГЕНЕРИСАЊЕ ПОЗИВА НА БРОЈ ЗА СВАКУ ПОЈЕДИНАЧНУ УПЛАТУ НАКНАДЕ У АПР

23. 12. 2014.

УПУТСТВО ЗА ПОВРАЋАЈ НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2014. ГОДИНИ НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

23. 12. 2014.

Потписивање финансијских извештаја за 2014. годину, квалификованим електронским потписом законског заступника

22. 12. 2014.

Рок за достављање извештаја о попису надлежном органу и доношење одлуке о усвајању овог извештаја је 29. јануар 2015. године

22. 12. 2014.

ПРЕДЛОЖЕНЕ СУ ИЗМЕНЕ ПОРЕСКИХ ЗАКОНА

22. 12. 2014.

ДОНЕТИ СУ НОВ КОНТНИ ОКВИР И ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА

22. 12. 2014.

ИЗМЕЊЕНЕ СУ НАКНАДЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ЗА ЗА ОБРАДУ
И ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

16. 12. 2014.

ИЗМЕНЕ У ПАУШАЛНОМ ОПОРЕЗИВАЊУ ОДРЕЂЕНИХ ГРУПА ПРЕДУЗЕТНИКА У 2014. ГОДИНИ

12. 12. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА НИВОУ ОД 8,00%

08. 12. 2014.

Пријава предузетника о вођењу пословних књига по систему двојног књиговодства за 2014. годину

02. 12. 2014.

Доставање обавештења Пореској управи о опредељењу за исплату личне зараде

02. 12. 2014.

Прописан je уплатни рачун за уплату средстава по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава

27. 11. 2014.

Објављен је рачун за уплату разлике зарада у јавном сектору

25. 11. 2014.

 Поштовани претплатници,

 У „Привредном саветнику“, бр. 21. и 22/2014 на стр. 13–16, грешком је објављена радна верзија чланка уместо коначне коју можете скинути овде.

 Извињавамо се због учињене грешке,
 Словенко Бркић, уредник

23. 11. 2014.

Министар финансија je, на предлог Агенције за привредне регистре, донео Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја

23. 11. 2014.

Министар финансија донео је Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике

17. 11. 2014.

Саветовање на тему “Попис и припреме за састављање годишњег финансијског извештаја за 2014. годину” ће бити одржано у следећим градовима:

24. новембрар 2014.
КРАГУЈЕВАЦ Хотел Крагујевац
СУБОТИЦА Скупштина општине – нова зграда

25. новембар 2014.
ЧАЧАК Висока школа техничких струковних студија
ЗРЕЊАНИН Културни центар

26. новембар 2014.
БЕОГРАД Дом синдиката – велика сала НОВИ САД Хотел “Парк”

27. новембар 2014. ВАЉЕВО Омни центар НИШ Хотел “Гранд”

28. новембар 2014.
УЖИЦЕ Биоскоп “Арт”
ВРЊАЧКА БАЊА Хотел “Бреза”

Детаљније на наредној страни

-- ТВ реклама Студија Б о семинару --

13. 11. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА ЈЕ НА НИВО ОД 8,00%

05. 11. 2014.

АКТУЕЛНИ КУРСЕВИ, СТУДИЈЕ И СЕМИНАРИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

03. 11. 2014.

НОВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ТРАНСФЕРНИХ ЦЕНА ПОЧИЊЕ 7. НОВЕМБРА 2014. НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ

20. 10. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ ЗАДРЖАНА НА НИВОУ ОД 8,50%

10. 10. 2014.

Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма објављена је на сајту Управе за спречавање прања новца

08. 10. 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОРОДИЉЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

01. 10. 2014.

Одговори Министарства државне управе и локалне самоуправе на питања постављена у вези са новим законским решењима у Закону о платама државних службеника и намештеника и Закону о платама у државним органима и јавним службама

01. 10. 2014.

Обавештење Пореске управе о подношењу ППП-ПД за ОВП 106 када је предузетник који се определио за личну зараду истовремено прималац прихода по другом основу (запослење, пензија)

29. 09. 2014.

Управа за трезор објавила је на свом сајту Обавештење корисницима јавних средстава у вези са ажурирањем кадровских података у Регистру запослених

16. 09. 2014.

Прописана је обавеза прeноса свих раније разграничених нето ефеката валутне клаузуле и нето ефеката курсних разлика у биланс успеха

16. 09. 2014.

Нотари и ивршитељи од 1. октобра 2104. год. oбавезно евидентирају промет преко фискалне касе

16. 09. 2014.

Примери општих аката у вези са Законом о раду могу се преузети у претплатничком делу сајта

12. 09. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ ЗАДРЖАНА НА НИВОУ ОД 8,50%

10. 09. 2014.

Нови правилници о рачуноводству

28. 08. 2014.

ДОНЕТ ЈЕ ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ ОБРАЧУНА ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДЕ ЗАРАДЕ

08. 08. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ ЗАДРЖАНА НА НИВОУ ОД 8,50%

29. 07. 2014.

Донет је Правилник о исправци грешке при евидентирању пореза и споредних пореских давања

29. 07. 2014.

У претплатничком делу - колона "АКТУЕЛНО ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ" - нашег сајта дати су примери општег акта (правилника) о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лица која примењују МСФИ за МСП, као и за лица која примењују Правилник за микро и друга правна лица, који претплатници могу бесплатно преузети.

22. 07. 2014.

Објављени су Закон о изменама и допунама Закона о раду и Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању

18. 07. 2014.

У претплатничком делу - колона "АКТУЕЛНО ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ" - нашег сајта дат је пример општег акта (правилника) о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лица која примењују Правилник за микро и друга правна лица, који претплатници могу бесплатно преузети.

17. 07. 2014.

Пореска управа је упутила позив пореским обвезницима на заједничку борбу против сиве економије

15. 07. 2014.

Обавештење о начину добијања уверења о броју запослених код послодавца које треба приложити уз захтев за остваривање повраћаја дела плаћених пореза и доприноса за новозапослена лица

10. 07. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ ЗАДРЖАНА НА НИВОУ ОД 8,50%

03. 07. 2014.

Пореска управа је на свом сајту објавила корисничко упутство које се односи на примену олакшица по основу пореза и доприноса приликом запошљавања нових лица
од 1. Јула 2014. године

01. 07. 2014.

Престала је да важи Уредба о подстицању запошљавања

28. 06. 2014.

Пореске пријаве за ПДВ се од 1. јула 2014. године подносе искључиво електронски

13. 06. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ СМАЊЕНА НА 8,50%


11. 06. 2014.

Привредни саветник организује саветовање

НОВИ ПРОПИСИ ,
ПРИМЕНА НОВОГ КОНТНОГ ОКВИРА И НОВИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОПИСА У 2014. ГОДИНИ

Детаљније

09. 06. 2014.

Објављен је нови Правилник о садржају пореског биланса за недобитне организације – обвезнике пореза на добит правних лица

02. 06. 2014.

Стопе доприноса за ПИО се повећавају, а стопе доприноса за здравствено осигурање се смањују од 1. августа 2014. године

30. 05. 2014.

ОДРЖАН ЈЕ СЕМИНАР О ТРАНСФЕРНИМ ЦЕНАМА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ

29. 05. 2014.

Одлаже се повећање стопе доприноса за ПИО и смањење стопе доприноса за здравствено осигурање за 1. август 2014. године

28. 05. 2014.

ЗАМЕНА КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОД. МОГУЋА ЈЕ ДО 3. ЈУНА 2014. ГОД.

23. 05. 2014.

САОПШТЕЊЕ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ВЕЗИ НАБАВКИ РАДИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ОСНОВНИХ ЖИВОТНИХ УСЛОВА У ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ

19. 05. 2014.

Привредни саветник“ д.о.о. уплатио је помоћ у износу од 1.000.000 динара за отклањање последица ванредних околности изазваних поплавама.
Позивамо претплатнике да у складу са својим могућностима уплате помоћ на рачун Владе Републике Србије за помоћ угроженима.

РАЧУНИ ЗА ПОМОЋ УГРОЖЕНИМА

12. 05. 2014.

У случају постојања родбинских, брачних и ванбрачних веза између оснивача различитих правних лица, где се једно физичко лице појављује као 100% власник једног правног лица, а друго физичко лице као 100% власник другог правног лица,
та два правна лица се не сматрају повезаним лицима

09. 05. 2014.

ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА ЗА НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

08. 05. 2014.

ОБЈАШЊЕЊЕ МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА У ВЕЗИ СА ГОДИШЊИМ ПОРЕЗОМ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Повраћај више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање не урачунава се у основицу за опорезивање годишњим порезом на доходак грађана за 2013. годину

08. 05. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ СМАЊЕНА НА 9,00%

07. 05. 2014.

Сви обвезници годишњег пореза на доходак грађана, осим предузетника, подносе пореску пријаву за 2013. годину на Обрасцу ППДГ-5, а обвезници који су, између осталог, обвезници пореза на приход од самосталне делатности, пореску пријаву подносе на новом Обрасцу ППДГ-2Р

05. 05. 2014.

НОВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА ЗА ИНОВАЦИЈУ ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ТРАНСФЕРНИХ ЦЕНА ПОЧИЊЕ 9. МАЈА 2014. НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ

30. 04. 2014.

Објашњење у вези са подношењем пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана за 2013. годину дато је у претплатничком делу сајта
у колони "АКТУЕЛНО"

30. 04. 2014.

Чланак: „Годишњи порез на доходак грађана за 2013. годину – Образац ППДГ-2Р“ је објављен у „Привредном саветнику“ бр. 9/14.

Комплетан текст чланка можете преузети у претплатничком делу
у колони "АКТУЕЛНО ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ"

15. 04. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ ЗАДРЖАНА НА НИВОУ ОД 9,50%

15. 04. 2014.

Обавештење за све обвезнике из јавног сектора - обвезнике Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору

14. 04. 2014.

Ново обавештење АПР-а
о могућности замене финансијских извештаја за 2013. годину по основу пореског биланса и извештаја о трансферним ценама

10. 04. 2014.

ЗАМЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОД. ЈЕ МОГУЋА
ДО 17. АПРИЛА 2014. ГОД.

Пријавите се

Привредни саветник и Правни факултет Универзитета у Београду заједнички организују

СТУДИЈЕ ЗА ИНОВАЦИЈУ ЗНАЊА У ОБЛАСТИ ТРАНСФЕРНИХ ЦЕНА

Детаљније      Пријава

Почиње 9. маја 2014. године

08. 04. 2014.

У претплатничком делу сајта је објављен нови образац ППДГ-5 у ексцел формату са израчунавањем

26. 03. 2014.

ЗАМЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОД. ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЈЕ МОГУЋА
ДО 3. АПРИЛА 2014. ГОД.

17. 03. 2014.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ

13. 03. 2014.

ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈАВИЛА ЈЕ ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУХВАТУ ПРАВИЛА ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ

07. 03. 2014.

КУРС ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА О ВОЂЕЊУ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПРЕМА МРС/МСФИ - МАРТ 2014

Детаљније      Пријава

- Почиње 25. марта 2014. године -

06. 03. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ ЗАДРЖАНА НА НИВОУ ОД 9,50%

05. 03. 2014.

Одговори на најчешће постављена питања у вези са обједињеном наплатом пореза и доприноса по одбитку на сајту Пореске управе

04. 03. 2014.

ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈАВИЛА ЈЕ САОПШТЕЊЕ О ШИФРАМА ПЛАЋАЊА

03. 03. 2014.

Обрасци ПДП, ПДН, и ПДО, као и
ППДГ-1П и ППДГ-1С се могу преузети са претплатничког дела сајта

Обрасци су истакнути црвеним (НОВО).
Молимо да их отварате десним дугметом миша у новом прозору.

28. 02. 2014.

Упутство АПР-а за достављање финансијских извештаја за 2013. годину за обвезнике који нису добили потребна документа за достављање финансијских извештаја

27. 02. 2014.

ПРОПИСАН ЈЕ РАЧУН ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ

27. 02. 2014.

Доприноси предузетника по решењу Пореске управе плаћени у току целе 2013. године признају се као расход у пореском билансу за 2013. годину

27. 02. 2014.

Нови обрасци новог Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности ПБ 2, ПК 2 и СУ 1. Очекује се прописивање обрасца ППДГ-1

- На претплатничком делу - Обрасци/Порези и доприноси на доходак грађана - истакнути црвеним (НОВО). Молимо да их отварате десним дугметом миша у новом прозору.

26. 02. 2014.

Пореска управа је на свом сајту објавила Упутство о шифрама плаћања које се примењује код плаћања пореза по одбитку

22. 02. 2014.

Нови обрасци за утврђивање пореза на добит могу се преузети са претплатничког дела сајта. Очекује се прописивање новог обрасца ПДП, као и пореских пријава за порез на приход од самосталне делатности

21. 02. 2014.

УТВРЂИВАЊЕ И КЊИЖЕЊЕ КОНАЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ
ЗА 2013. ГОДИНУ

21. 02. 2014.

Ревалоризација за продате друштвене станове на дан 31. 12. 2013.

21. 02. 2014.

Преглед рачуна за уплату јавних прихода за обвезнике самосталне делатности објављен је на сајту Пореске управе

15. 02. 2014.

ОБЈАВЉЕНЕ СУ КАМАТНЕ СТОПЕ ЗА ОБРАЧУН ВАН ДОХВАТА РУКЕ
ЗА 2013. ГОД.

14. 02. 2014.

Модел интерног акта може се преузети са интернет странице
Управе за јавне набавке

14. 02. 2014.

Служба објашњења прописа (кол центар) радиће 15. и 16. фебруара, као и 22. и 23. фебруара 2014. године у периоду од 9:00 до 13:00 сати. Понедељак 17. фебруар 2014. године је нерадан дан.

14. 02. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ ЗАДРЖАНА НА НИВОУ ОД 9,50%

11. 02. 2014.

Објашњење Министарства финансија
о повезаности обвезника пореза на добит правних лица

10. 02. 2014.

Привредна комора Београда у сарадњи са Привредним саветником и Common Sense Group расписује упис на:

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКУ ОБУКУ ЗА
ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

Детаљније     Пријава

07. 02. 2014.

На сајту АПР-а је објављена апликација за састављање финансијских извештаја за 2013. годину

03. 02. 2014.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ППП ПРИЈАВЕ ПРОДУЖЕН ДО 7 ФЕБРУАРА 2014. ГОДИНЕ

03. 02. 2014.

НОВО ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА У СУБОТИЦИ

03. 02. 2014.

ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О ТРАНСФЕРНИМ ЦЕНАМА

25. 01. 2014.

УСКЛАЂЕНИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ ЗАРАДА, НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА

24. 01. 2014.

Саопштење Пореске управе о новим уплатним рачунима за приходе од издавања у закуп сопствених непокретности и приходе од давања у закуп покретних ствари

20. 01. 2014.

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ АКЦИЗА ИЗ ЗАКОНА О АКЦИЗАМА И НАКНАДА ИЗ ЗАКОНА О ДУВАНУ

17. 01. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ ЗАДРЖАНА НА НИВОУ ОД 9,50%

15. 01. 2014.

Преузимање EXCEL-фајла за утврђивање порески неотписане вредности за обрачун пореске амортизације код отуђења средстава II до V амортизационе групе

- На претплатничком делу у колони
"Актуелно за преузимање" -

15. 01. 2014.

Привредни саветник организује за претплатнике бесплатно саветовање на тему:

Примена нових пореских и других прописа, годишњи финансијски извештај и обрачун пореза на добит за 2013. годину

- 27 и 28.01 : Зрењанин, Ваљево, Врање
- 29 и 30.01 : Ниш
- 29, 30 и 31.01 : Београд, Нови Сад
- 03 и 04.02 : Суботица, Ужице, Врњачка Бања
- 05 и 06.02 : Чачак, Зајечар, Сента,
- 10 и 11.02 : Крагујевац, Шабац, Нови Пазар
- 12 и 13.02 : Панчево, Инђија, Јагодина

Саветовање у свим местима почиње
у 9,00 часова

15. 01. 2014.

Привредни саветник организује за претплатнике бесплатно саветовање на тему:

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2013. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

- Београд, 5. фебруар, у 9.00 часова