АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА
НА ЈАВНОМ ДЕЛУ САЈТА ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА
У 2013. ГОДИНИ

Напомена: У овом прегледу нису наведене редовне информације које публикујемо на сајту у вези са издањима наших часописа и публикација, као и у вези са актуелним подацима, које се увек могу прегледати са одговарајућих линкова на страницама сајта, већ је дат само преглед осталих значајнијих информације које смо објавили на сајту а за које не постоје стандардни линкови са страница сајта.

30. 12. 2013.

Извршене су измене и допуне Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна које се примењују од 1. јануара 2014. године

Од 1. јануара 2014. године примењују се шифре плаћања из Прилога 2 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења инструмената платног промета

Детаљније у претплатничком делу сајта у колони: Актуелно.

30. 12. 2013.

Образац ИОСИ можете преузети у претплатничком делу сајта у секцији:
"Обрасци/Порези и доприноси на доходак грађана/Извршавање обавезе запошљавања особа са инвалидитетом"

18. 12. 2013.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА ЈЕ НА 9,50%

12. 12. 2013.

Објашњење које се односи на вођење пословних књига физичког лица које остварује приход од пољопривреде и шумарства почев од 1. јануара 2014. године, према закону којим се уређује порез на доходак грађана

07. 12. 2013.

СТУПИО ЈЕ НА СНАГУ СЕТ ПОРЕСКИХ И ДРУГИХ ЗАКОНА

06. 12. 2013.

Пореска управа Републике Србије објавила је на својој интернет страници Обавештење пореским обвезницима у вези поступања пореског органа у контролама промета секундарних сировина у привремено прекинутим пореским поступцима

21. 11. 2013.

Саветовање:
Примена нових пореских и других прописа и припреме за састављање годишњег финансијског извештаја
за 2013. год.

-- 9. децембар: Ваљево, Суботица
-- 10. децембар: Београд, Зрењанин
-- 11. децембар: Ужице, Нови Сад
-- 12. децембар: Чачак, Ниш
-- 13. децембар: Крагујевац, Врњачка Бања“

21. 11. 2013.

Семинар:
Актуелна питања у примени
Закона о јавним предузећима
- 26. новембар 2013. год. -

08. 11. 2013.

Обавештења Управе за спречавање прања новца у у вези са полагањем стручних испита у новембарском испитном року

08. 11. 2013.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА ЈЕ НА 10,00%

Чланци Привредног саветника у вези са нацртом Закона о рачуноводству и Закона о ревизији и сертификовању рачуновођа

 

29. 10. 2013.

ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА РАЧУНОВОЂЕ И ДРУГЕ ОБВЕЗНИКЕ ЗА ЛИЦЕНЦУ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА ЗАКАЗАНО ЈЕ ЗА 28. НОВЕМБАР 2013. ГОД.

23. 10. 2013.

КОРИГОВАНЕ И СНИЖЕНЕ ЦЕНЕ КВЕЛИФИКОВАНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРТИФИКАТА

21. 10. 2013.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА ЈЕ НА 10,50%

10. 10. 2013.

НОВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА ЗА ИНОВАЦИЈУ ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ТРАНСФЕРНИХ ЦЕНА ПОЧИЊЕ У НОВЕМБРУ 2013. ГОДИНЕ

-- 4. новембар 2013. год. у 9 часова у Привредном саветнику – полазници са средњом и вишом школском спремом

-- 8. новембар 2013. год. у 17 часова на Правном факултету – полазници са високом школском спремом

10. 10. 2013.

НОВИ СЕМИНАР О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ЗА РАЧУНОВОЂЕ ЋЕ БИТИ ОДРЖАН 6. И 7. НОВЕМБРА 2013. ГОД.

7. 10. 2013.

ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА ЗА ИНОВАЦИЈУ ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ТРАНСФЕРНИХ ЦЕНА ПОЧИЊЕ 11. ОКТОБРА 2013. НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ

19. 9. 2013.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОБУКА ЗА ПОРЕСКЕ САВЕТНИКЕ

16. 9. 2013.

СЕМИНАР О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ЋЕ БИТИ ОДРЖАН 3. И 4. ОКТОБРА 2013. ГОД

16. 9. 2013.

ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА
ЗА ИНОВАЦИЈУ ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ТРАНСФЕРНИХ ЦЕНА ПОЧИЊЕ
11. ОКТОБРА 2013. ГОД.

16. 9. 2013.

НОВИ КУРС О ВОЂЕЊУ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА У СКЛАДУ СА МСФИ ПОЧИЊЕ 19. СЕПТЕМБРА 2013. ГОД.

12. 9. 2013.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ ДРУГИ ПУТ ЗАРЕДОМ ЗАДРЖАНА
НА НИВОУ ОД 11,00%

28. 8. 2013.

Измене Правилника о утврђивању секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама, у смислу Закона о ПДВ

 

 

 

26. 8. 2013.

СТУДИЈЕ
ЗА ИНОВАЦИЈУ ЗНАЊА У ОБЛАСТИ
ТРАНСФЕРНИХ ЦЕНА

Електронску пријаву можете попунити на следећој страни.

8. 8. 2013.

КУРС ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА О ВОЂЕЊУ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПРЕМА МРС/МСФИ - СЕПТЕМБАР 2013

Електронску пријаву можете попунити на следећој страни.

8. 8. 2013.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ ПОНОВО ЗАДРЖАНА НА НИВОУ ОД 11,00%

15. 7. 2013.

Нови обрасци
се налазе на претплатничком делу
у секцији "Обрасци" сложени по групама:

ПП ДСО
- Порези на добит правних лица

ПП ОПЈ 1-8, ПП ОД-П и ПП ОД-О
- Порези и доприноси на доходак грађана

ППИ-3 и ППИ-3
- Порези на имовину

15. 7. 2013.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА НИВОУ ОД 11,00%

13. 7. 2013.

1. Прописан је Образац за порез по одбитку по стопи од 1% (за отпад и секундарне сировине) који се први пут доставља до 15. јула 2013. године;

2. Лична зарада предузетника исказује се на Обрасцу ПП ОД-П и измењеном Обрасцу ПП ОПЈ);

3. Предузетници који су се определили за личну зараду неће морати пореској управи достављати порески биланс за период јануар–јун;

4. Привредно друштво је дужно да уплати социјални доприноси за своје осниваче који нису засновали радни однос у свом друштву до 15. у месецу за претходни месец (Прописан је нови Образац ПП ОД-О);

5. Нема потребе састављања периодичног обрачуна јануар–мај ради утврђивања основице за коначно задужење доприносима оснивача привредних друштава који нису засновали радни однос у свом друштву;

6. Измене ПП ОПЈ Образаца

15. 6. 2013.

ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ОТКУПА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

7. 6. 2013.

Уплатни рачун за порез по одбитку на накнаду исплаћену по основу промета секундарних сировина и отпада

7. 6. 2013.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА НА 11,00%

31. 5. 2013.

САОПШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ У ВЕЗИ СА СМАЊЕЊЕМ ПОРЕСКЕ СТОПЕ И ПРЕКЊИЖАВАЊЕМ

30. 5. 2013.

ПРЕРАЧУН СА НЕТО НА БРУТО
НА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

30. 5. 2013.

ОД ДАНАС СЕ ПРИМЕЊУЈЕ
НОВИ ОБРАЧУН ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ

30. 5. 2013.

ПОПИС ЗАЛИХА
БИОГОРИВА И БИОТЕЧНОСТИ НА ДАН СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА

28. 5. 2013.

Привредни саветник организује
у периоду од 3. до 7. јуна
саветовања на тему:

ОБРАЧУН ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА И ИЗМЕНЕ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА

Mесто и време одржавања:

СУБОТИЦА и УЖИЦЕ - 3. јун 2013.
НОВИ САД и ЧАЧАК -
4. јун 2013.
ЗРЕЊАНИН и БЕОГРАД -
5. јун 2013.
НИШ и ВАЉЕВО -
6. јун 2013.
ВРЊАЧКА БАЊА и КРАГУЈЕВАЦ -
7. јун 2013.

16. 5. 2013.

СЕМИНАР О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ЋЕ БИТИ ОДРЖАН У СЕПТЕМБРУ

15. 5. 2013.

БЕСПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ АДРЕСЕ ЗА ПРИЈЕМ ПОШТЕ, ИНТЕРНЕТ АДРЕСЕ И КОНТАКТ ПОДАТАКА

15. 5. 2013.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА НА 11,25%

13. 5. 2013.

ПОЧИЊЕ СТАЛНА КОНТРОЛА ИЗДАВАЊА ФИСКАЛНИХ РАЧУНА

23. 4. 2013.

"Привредни саветник" организује дводневни семинар,
20. и 21. маја у Београду на тему:

ОБАВЕЗЕ РАЧУНОВОЂА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊУ ТЕРОРИЗМА

19. 4. 2013.

ПОВЕЉА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА

9. 4. 2013.

Стандардни обрасци огласа о јавним набавкама могу се преузети са интернет странице Управе за јавне набавке.

9. 4. 2013.

Владе Републике Србије је на седници одржаној 5. 4. 2013. године, донела одлуку :

МИНИМАЛНА ЗАРАДА ЗА ПЕРИОД МАРТ-ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ ОСТАЈЕ НЕПРОМЕЊЕНА И ИЗНОСИ
115 ДИНАРА ПО РАДНОМ ЧАСУ

3. 4. 2013.

Донети су подзаконски акти на основу новог Закона о јавним набавкама и постављена је нова верзија Портала јавних набавки

19. 4. 2013.

ЗАМЕНА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2012. ГОД. МОГУЋА ЈЕ ДО 9. АПРИЛА 2013. ГОДИНЕ

2. 4. 2013.

ЗАМЕНА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2012. ГОД. МОГУЋА ЈЕ ДО 9. АПРИЛА 2013. ГОДИНЕ

27. 3. 2013.

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАТИВНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ДО 30. ЈУНА 2013. ГОДИНЕ

14. 3. 2013.

РEФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА 11,75%

7. 3. 2013.

Саветовање на тему:

Састављање консолидованих финансијских извештаја
-- 4. април 2013. хотел „Зира” --

21. 2. 2013.

КУРС ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА О ВОЂЕЊУ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПРЕМА МРС/МСФИ

Електронску пријаву можете попунити на следећој страни.

19. 2. 2013.

Образац ППДГ-5 за 2012. годину
је доступан за преузимање на претплатничком делу сајта

12. 2. 2013.

ОБЈАВЉЕНЕ СУ ТРЖИШНЕ КАМАТНЕ СТОПЕ ЗА ОБРАЧУН КАМАТА ВАН ДОХВАТА РУКЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

11. 2. 2013.

НОВA ОДЛУКА О ИЗНОСИМА МИНИМАЛНИХ АКЦИЗА ЗА ДУВАНСКЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ И ОБАВЕЗА ПОПИСА ЗАЛИХА ЦИГАРЕТА

6. 2. 2013.

Референтна каматна стопа је повећана на 11,75%

28. 1. 2013.

Важећи износи акциза на све акцизне производе који се примењују од 26. јануара до 31 децембра 2013. године

24. 1. 2013.

УСКЛАЂЕНИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ ПРЕМА ЗАКОНУ О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1.2.2013. ГОДИНЕ

10. 1. 2013.

САВЕТОВАЊЕ
на тему:

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ, ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА 2012. ГОДИНУ И ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПДВ ОД 1. ЈАНУАРА 2013. ГОДИНЕ

10. 1. 2013.

ПОДНОШЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

4. 1. 2013.

ПРЕПОРУКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА СЕ 14. ЈАНУАРА – НА ДАН СРПСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ НЕ РАДИ

3. 1. 2013.

ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈАВИЛА ЈЕ КОРИ-
СНИЧКО УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ

3. 1. 2013.

ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈАВИЛА ЈЕ КОРИСНИЧКО УПУТСТВО У ВЕЗИ БРИСАЊА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБВЕЗНИКА ПДВ