ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

- Консултантске услуге: 011-3209-600
- Одговори на питања претплатника: Pitanja@privsav.rs


ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК

Носилац је сертификата и испуњава критеријуме
златне бонитетне изврсности
у 2016, 2017 и 2018. години.


Excellent SME Srbija


 

Зависна правна лица:


Партнери:

 

KРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЧАСОПИСИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АКТУЕЛНО

ТВ Емисије
Привредног саветника

Број 55     Архив

25.02. 2021.

НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОС ГОДИШЊЕГ ПРИХОДА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
У
2020. ГОДИНИ

Годишњи порез на доходак грађана за 2020. годину плаћају физичка лица – резиденти за доходак остварен на територији Републике и у другој држави и физичка лица – нерезиденти за доходак остварен на територији Републике, који су у 2020. години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у 2020. години, што износи 3 x 995.808 дин. = 2.987.424 динара.

Годишњи порез на доходак грађана за 2020. годину плаћа се по стопама од 10% и 15%, што зависи од висине опорезивог дохотка, односно ако је порески обвезник остварио опорезиви доходак у износу:
– до 5.974.848 динара (шестострука просечна годишња зарада у Републици за 2020. годину) – примењује се пореска стопа од 10%;
– преко 5.974.848 динара – примењује пореска стопа од 10% на износ до 5.974.848 динара, а пореска стопа од 15% на износ преко 5.974.848 динара.

Новоутврђени износи личних одбитака за 2020. годину износе :
– за пореског обвезника 398.323 динара (40% од 995.808 динара);
– за издржаваног члана породице по члану 149.371 динар (15% од 995.808 динара).

Просечна годишња зарада која ће се објавити у „Службеном гласнику РС“, која је утврђена рачунски на основу података о просечној годишњој заради 82.984, и износиће 995.808 (82.984 x 12) динара.

25.02. 2021.

Просечна зарада за месец
децембар 2020. године:

Бруто – 90.849,00 динара,
Нето – 66.092,00 динара

25.02. 2021.

НАЧИН ИЗВРШАВАЊА ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

1. Уплатом 50% просечне зараде по запосленом у Републиц (90.849,00 x 50%), на прописани рачун 840-745126843-22, са позивом на број одобрења (БОП) додељен од Пореске управе, у износу од:– 45.424,50 (за фебруар 2021. године). Послодавци су дужни да износ учешћа уплате до 5. марта 2021. године. Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом износи 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, по особи са инвалидитетом. Последњи објављени податак је просечна зарада по запосленом у Републици за месец децембар 2020. године која износи 90.849,00 динара.

2. Закључивањем уговора о пословно-техничкој сарадњи са предузећем за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у висини:
– 20 просечних зарада у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, у моменту закључења уговора, односно 1.816.980,00 динара ( 90.849,00 x 20) за једну особу са инвалидитетом у нареднихх 12 месеци од дана извршења обавезе.

23.02.2021.

Индекс потрошачких цена у Републици Србији - за јануар 2021: 100,4

Потрошачке цене у Србији у јануару 2021. године, у односу на децембар 2020. године порасле су за 0,4%.
Потрошачке цене у Србији у јануару 2021. године, у односу на јануар 2021. године порасле су за 1,1%.

Објављене су  најнижа и највиша основица за обрачун социјалних доприноса, које се примењују
од 1. јануара 2021. године

Најнижа и највиша основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање, које се примењују од 1. јануара 2021. године, објављене су у „Службеном гласнику РС“, бр. 154/2020, и износе:

Најнижа месечна основица: 28.402,00 динара.
Највиша месечна основица: 405.750,00 динара.

24.12.2020.

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2021. годину

У „Службеном гласнику РС“, бр. 154/2020, објављена је највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурања за 2021. годину, и износи 4.869.000 динара.

26.10. 2020.

Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом:

– 40.450,50 динара
(за октобар 2020. године)

Послодавци су дужни да износ учешћа уплате до 5. новембра 2020. године. Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом износи 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, по особи са инвалидитетом. Последњи објављени податак је просечна зарада по запосленом у Републици за месец август 2020. године која износи 80.901,00 дин.

17 .09. 2020.

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар–децембар 2021. године износи 183,93 динара („нето”), по радном часу.

27.02. 2020.

НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОС ГОДИШЊЕГ ПРИХОДА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
У 2019. ГОДИНИ


Годишњи порез на доходак грађана за 2019. годину плаћају физичка лица – резиденти за доходак остварен на територији Републике и у другој држави и физичка лица – нерезиденти за доходак остварен на територији Републике, који су у 2019. години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у 2019. години, што износи 2.729.304 динара (3 x 909.768).

Просечна годишња зарада која износи 909.768 динара објавиће се у „Службеном гласнику РС“. Новоутврђени износи личних одбитака за 2019. годину износиће:

– за пореског обвезника 363.907 динара
(40% од 909.768) ;
– за издржаваног члана породице по члану 136.465 динара
(15% од 909.768).

27.12.2019.

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2020. годину

У „Службеном гласнику РС“, бр. 93/2019, објављена је највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурања, и износи 4.423.080 динара.

27.12.2019..

Просечна зарада у Републици Србији у периоду
oкт. 2018. године – септ. 2019. године
, објављена је у „Службеном гласнику РС“, бр. 88/2019, и износи: - 73.718,00 динара

27.12.2019.

Утврђене су нове најнижа и највиша основица за обрачун социјалних доприноса, које се примењују
од 1. јануара 2020. године
:

Утврђене су нове најнижа и највиша основица за обрачун социјалних доприноса, које се примењују од 1. јануара 2020. године.
Просечна зарада за период oктобар 2018. године – септембар 2019. године износи 73.718 динара.
На основу ове просечне зараде утврђује се најнижа и највиша основица за обрачун социјалних доприноса која се примењује од 1. јануара 2020. године.
Најнижа и највиша основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање објављене су у „Службеном гласнику РС“, бр. 93/2019, и износе:

Најнижа месечна основица: 25.801,00 динара (73.718 х 35%)

Највиша месечна основица: 368.590,00 динара (73.718 х 5)


ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
ЗА 2021. ГОДИНУ

Електронско издање

КАЛЕНДАР
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА
ЗА 2021. ГОДИНУ

Електронско издање

ЧАСОПИСИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА01. март 2021.

"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК",
број
6/2021

Издање
26. фебруар 2021.


27. јул 2020:

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
бр. 1-2/2020

- Садржај -

-Предговор уредника-


ИЗДАЊА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

ПРИРУЧНИК
за вођење евиденције ПДВ и за састављање обрасца ПОПДВ


Група аутора

- Прво издање -
Јун, 2018.

Обим: 424 странa

Детаљније                     Садржај   

Збирка
прописа о порезу на додату вредост


Група аутора

- Прво издање -
Јун, 2018.

Обим: 216 странa

Детаљније                     Садржај   

ПРИРУЧНИК
за примену контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике


Група аутора

- Друго издање -
Јануар, 2017.

Обим: 1.350 странa


Коментар
Закона о стечају


Драгиша Б. Слијепчевић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим: 612 стране.

 Пољопривредно земљиште

Стојан Јокић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим:240 стране.


Приручник за примену прописа о буџетском рачуноводству

Група аутора

- Пето измењено и допуњено издање -
Јун, 2016.

Обим: 512 стране.


ПДВ
приручник
за примену
пореза на додату вредност


Група аутора

- Шесто измењено и допуњено издање -
Октобар, 2015.

Обим: 744 стране.

Садржај приручника и предговор


Приручник за трансферне цене
Група аутора

Предговор

Садржај

- Прво издање -
Новембар, 2015.

Аналитички контни план за друга правна лица

Аутори: Иван Антић и др. Милан Неговановић

Прво издање,
Јануар, 2015.,
обим: 168 стране

Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике
-Друго измењено и допуњено издање-

Приручник за примену Контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике
- Прво издање -


РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

"ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА"

Прво издање,
720 страна
децембар 2011.

Доступно је и посебно друго издање ове публикације из 2005. године за Microsoft Office 2003.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
у издању Привредног саветника може се излистати кликом на дугме: Публикације, или са овог линка.


НОВИ ВЕБИНАРИ


УТВРЂИВАЊЕ И ИЗМЕНЕ ПОРЕСКЕ ОСНОВИЦЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА
КОД ОБРАЧУНА ПДВ

10. март 2021. године у 9,00 часова

Детаљније                   Пријава
Последњи дан за пријаву је 08.03.2021


ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ

18. март 2021. године у 9,00 часова

Детаљније                    Пријава
Последњи дан за пријаву је 16.03.2021


КУРС
РАЧУНОВОДСТВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА

25. март 2021. године

Детаљније                    Пријава
Последњи дан за пријаву је 23.03.2021

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС
ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

26. март 2021. године

Детаљније                    Пријава
Последњи дан за пријаву је 24.03.2021

03. 03. 2021.
Јавни позив за доделу субвенција за подршку раду аутобуских превозника због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV2

01. 03. 2021.
Обавештење у вези примене Уредбе о утврђивању Програма директних давања из буџета РС привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

25. 02. 2021.
Петоструки износ просечне месечне зараде за децембар 2020. године, који се примењује за потребе пореске амортизације, износи 454.245 динара

ОБАВЕШТЕЊЕ

Служба објашњења прописа „ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА“ дежураће у суботу и недељу 20. и 21., као и
27. и 28. фебруара 2021. године у периоду од 9:00 до 14:00 часова

18. 02. 2021.
Годишњи финансијски извештај за 2020. годину предузетници достављају само на обрасцима Биланс стања и Биланс успеха

12. 02. 2021.
Уредба о утврђивању Програма директних давања из буџета Републике привредним субјектима
у приватном сектору

11. 02. 2021.
Референтна каматна стопа задржана је на нивоу од 1,00%

31. 01. 2021.
Усклађени износи накнада трошкова и других примања запослених која немају карактер зараде

27. 01. 2021.
Исказивање података о порезу и доприносима које исплатилац прихода уноси у образац ППП ПО

21. 01. 2021.
Омогућено је достављање финансијских извештаја за
2020. годину у Посебном информационом систему Агенције


СНИМАК ДВОДНЕВНОГ ONLINE СЕМИНАРА (ВЕБИНАРА)

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
И ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ
ЗА 2020. ГОДИНУ

одржаног 21. и 22. јануарa 2021. године

Први део - Годишњи финансијски извештај за 2020. год.
Други део - Обрачун пореза на добит
за 2020. год.

Трећи део - Одговори на питања

18. 01. 2021.
Водич за безбедан и здрав рад
од куће

15. 01. 2021.
Референтна каматна стопа задржана је на нивоу од 1,00%

12. 01. 2021.
Подношење образаца преко портала Пореске управе од 01.01.2021. године

12. 01. 2021.
Постојеће ограничење радног времена примењиваће се док то налаже епидемиолошка ситуација

08. 01. 2021.
Одлагање плаћања дугованог пореза и доприноса са примером

30. 12. 2020.
Ограничење радног времена
од 30. децембра 2020. године
до 11. јануара 2021. године

26. 12. 2020.
Ограничење радног времена од
26. до 29. децембра 2020. године

25. 12. 2020.
Од 1. априла 2021. године налози за наплату и плаћање робе према иностранству обавезно морају садржавати број фактуре

25. 12. 2020.
Донета је Уредба о поступку и начину одлагања плаћања дугованог
пореза и доприноса

23. 12. 2020.
Поступак и начин одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса

22. 12. 2020.
Ограничење радног времена од
21. до 25. децембра 2020. године

21. 12. 2020.
Ограничење радног времена
од 18. до 22. децембра 2020.

16. 12. 2020.
Ограничење радног времена у појединим делатностима у периоду
16 - 18 децембар 2020. године

15. 12. 2020.
НОВЕ ОЛАКШИЦЕ ОЛАКШЦЕ КОД ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

15. 12. 2020.
НОВЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ОТПЛАТУ КРЕДИТА

14. 12. 2020.
Реализација субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде – отварање
наменских рачуна

10. 12. 2020.
Референтна каматна стопа
смањена је на 1,00%

09. 12. 2020.
Списак привредних субјеката угоститељске и туристичке привреде који су остварили право на бесповратна средства

08. 12. 2020.
Подношење обједињеног захтева за привремени боравак и дозволу за рад

05. 12. 2020.
Субвенције за подршку раду угоститељске и туристичке привреде

04. 12. 2020.
ОГРАНИЧЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА

02. 12. 2020.
Губитак права на директна давања и фискалне погодности и одлагање плаћања дугованог пореза

30. 11. 2020.
Објављена је просечна зарада за период октобар 2019. – септембар 2020. године на основу које се утврђује најнижа и највиша основица за обрачуна социјалних доприноса
у 2021. години

27. 11. 2020.
Објављен је АНЕКС IV посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности

20. 11. 2020.
Влада Републике Србије усвојила је нове мере за сузбијање
епидемије COVID–19

19. 11. 2020.
ИМЕНОВАН ЈЕ НОВИ УРЕДНИК ЧАСОПИСА „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“
И ЗАПОСЛЕНИ СУ НОВИ САВЕТНИЦИ

19. 11. 2020.
На сајту Министарства финансија објављени су нацрти закона

17. 11. 2020.
Једнократна новчана помоћ свим запосленима из плана мреже здравствених установа

16. 11. 2020.
Објављен је Правилник о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника

15. 11. 2020.
Обавештење Министарства државне управе и локалне самоуправе у вези са спровођењем јавне расправе о
пет нацрта закона у периоду
од 12. новембра до 1. децембра 2020. године

12. 11. 2020.
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу од 1,25 %


АРХИВА АКТУЕЛНОСТИ

Архива објављених значајнијих информација на јавном делу сајта, може се прегледати на наредној страни!АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА

1. Приказ актуелних примедаба на
Нацрт Закона о рачуноводству

2. Нови Нацрт Закона о рачуноводству
– неуставан, коруптиван и антиевропски –

3. Предлог Закона о рачуноводству
– реквијем за рачуновође –

4. Објашњења Привредног саветника о начину билансирања девизних аванса потврђена су од стране Одбора за МРС (IASB) и прописана су као обавезујућа

5. Осврт на неаргументоване критике званичних финансијских извештаја
6. Смернице за националну
стратегију финансијског извештавања

7. Ко и зашто напада Закон о рачуноводству
8. Беседа о лажима и обманама на којима се заснива предлог за измену рачуноводствених прописа
9. Решење о верификацији процене капитала Привредног саветника
10. Примедбе на "незакониту" приватизацију Привредног саветника