НОВЕ ОДЛУКЕ ВЛАДЕ У ВЕЗИ СА ПРИВРЕМЕНИМ ОГРАНИЧЕЊЕМ / ЗАБРАНОМ ИЗВОЗА

У првој половини августа Влада је донела неколико прописа и то:

  • на седници одржаној 4. августа 2022. године:
  1. нову Одлуку о привременој забрани извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију;
  2. нову        Одлуку о привременом ограничењу извоза одређених дрвних сортимената;
  3. Одлуку о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590;
  • на седници Владе одржаној 11. августа 2022. године:
  1. Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво;
  2. Одлуку о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590.

Све одлуке су донете на основу Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 – др. закон, 88/11 и 89/15 – др. закон).

1. Oдлука о привременој забрани извоза одређених дрвних сортимената

Одлуком о привременој забрани извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију је уведена привремена забрана извоза одређених дрвних сортимената за потребе производње чврстих горива на бази биомасе на домаћем тржишту у циљу спречавања критичне несташице, односно ублажавања последице несташице услед повећаног извоза и потребе становништва за повећаним снабдевањем проузрокованим светском енергетском кризом. Одлука је донета на захтев Министасртва рударства и енергетике.

Одлука се односи на свих десет тарифних ознака из тарифног броја 4401 (Огревно дрво у облицама, у цепаницама, у гранама, у сноповима или у сличним облицима; Иверје и сличне честице; Дрвена пиљевина, отпаци и остаци од дрвета, агломерисани или неагломерисани у облице, брикете, пелете и сличне облике), и то:

-           огревно дрво у облицама, у цепаницама, у гранама, у сноповима или у сличним облицима, четинарско и нечетинарско (из тарифних ознака 4401 11 00 00 и 4401 12 00),

-           иверје и сличне честице, четинарско и нечетинарско (из тарифних ознака 4401 21 00 00, 4401 22 10 00 и 4401 22 90 00) и 

-           дрвена пиљевина, отпаци и остаци од дрвета, агломерисани или неагломерисани у облице, брикете, пелете и сличне облике (из тарифних ознака 4401 31 00 00, 4401 32 00 00, 4401 39 00 00, 4401 41 00 00 и 4401 49 00 00).

Ограничење извоза се не односи на извоз робе из наведених тарифних ознака за коју је од стране царинског органа прихваћена извозна декларација пре ступања на снагу ове одлуке.

Појам пелета и брикета прописан је у складу са са Напоменама за тарифне подбројеве 1 и 2 уз Главу 44 (Уредбa о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 121/21 и 18/22)):

1.         За сврхе тарифног подброја 4401 31, под појмом „пелете од дрветаˮ подразумевају се споредни производи као што су струготина, пиљевина или иверје, индустрије механичке прераде дрвета, индустрије намештаја или других делатности обраде дрвета, који су агломерисани или директно под притиском или додавањем везивног средства са уделом у маси не већим од 3%. Такве пелете су цилиндричног облика, пречника не преко 25 mm и дужине не преко 100 mm.

2.         За сврхе тарифног подброја 4401 32, под појмом „брикети од дрвета” подразумевају се споредни производи као што су струготина, пиљевина или иверје, од индустрије механичке прераде дрвета, израде намештаја или других делатности обраде дрвета, који су агломерисани или директно под притиском или додавањем везивног средства са уделом не већим од 3% по маси. Такви брикети су коцкастог, полиедарског или цилиндричног облика, чија је најмања димензија попречног пресека већа од 25 mm.

Одлука о привременој забрани извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију је објављена у ,,Службеном гласнику РС”, број 87/22 од 4. августа 2022. године, ступила на оснагу наредног дана од дана објављивања – 5. августа 2022. године, а примењује се до 1. новембра 2022. године. 

2. Одлукa о привременом ограничењу извоза одређених дрвних сортимената 

Одлуком о привременом ограничењу извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију су уведена привремена квантитативна ограничења извоза одређених дрвних сортимената порекла из Републике Србије, у циљу спречавања критичне несташице, односно ублажавања последице такве несташице. Одлука је такође донета на захтев Министасртва рударства и енергетике.

Ограничење извоза се односи на 16 тарифних ознака из тарифног броја 4403 (необрађено дрво са кором или без коре или бељике или грубо обрађено (учетворено)), и то:

  • остало необрађено или грубо обрађено дрво од четинара - бора, јеле, смреке и др. (из тарифних ознака 4403 21 10 00, 4403 21 90 00, 4403 22 00 00, 4403 23 10 00, 4403 23 90 00, 4403 24 00 00, 4403 25 10 00, 4403 25 90 00 и 4403 26 00 00) и 
  • остало необрађено или грубо обрађено дрво – од храста, букве, брезе, тополе, јасике и др. (из тарифних ознака 4403 91 00 00, 4403 93 00 00, 4403 94 00 00, 4403 95 10 00, 4403 95 90 00, 4403 96 00 00, 4403 97 00 00 и 4403 99 00 00).

Количине које су одређене на шестомесечном нивоу се разликују у зависности од врсте производа.

Ограничење извоза се не односи на извоз робе из наведених тарифних ознака за који је од стране царинског органа прихваћена извозна декларација пре ступања на снагу ове одлуке.

Одлука детаљно прописује начин расподеле прописаних количина, начин подношења захтева и пратеће документације уз захтев, поступак доношења дозвола и извештавање о реализацији истих.

Одлука представља наставак примене мера које су биле прописане Одлуком о привременој забрани извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију („Службени гласник РС”, бр. 61/22), коју је Влада Републике Србије донела на седници одржаној 26. маја 2022. године и која је била у примени до 25. јула 2022. године. Одлука се односила на 19 тарифних ознака из тарифног броја 4403 и укључивала је у односу на ову новодонесену одлуку и необрађено или грубо обрађено дрво, заштићено бојом, креозитом или другим средствима, четинарско или нечетинарско (из тарифних ознака 4403 11 00 00 и 4403 12 00) и остало  необрађено или грубо обрађено (учетворено) дрво од осталих четинара осим бора и јеле (из тарифне ознаке 4403 25 90 00). Стара Одлука је била рестриктивнија и није прописивала количинска ограничења, већ потпуну забрану извоза.

Одлука о привременом ограничењу извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију je је објављена у ,,Службеном гласнику РС”, број 87/22 од 4. августа 2022. године, ступила је на наредног дана од дана објављивања. Односи се на шестомесечни период.

3. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво 

Основном Одлуком о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво („Службени гласник РС”, бр. 49/22, 52/22, 57/22, 59/22, 61/22, 67/22, 69/22, 74/22, 76/22 и 81/22), која је била у примени од 21. априла 2022. године и која је имала неколико измена и/или допуна, иницијално уводено је привремено квантитативно ограничење извоза пшенице, кукуруза, прекрупе од кукуруза, брашна од пшенице, сировог и рафинисаног сунцокретовог уља (у паковањима за продају на мало) у количинама које је, на месечном/тромесечном нивоу и по групама производа, одредило Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. О одлуци је било речи више пута у „Привредном саветнику” (број 9/2022 у априлу 2022. године, број 10  у мају 2022. године и број 12-13/2022 у јулу 2022. године),

Одлука није прописивала период у коме се примењује привремено ограничење извоза (члан 7). На основу процена надлежног Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде домаће тржиште овим производима се нормализовало, те су се стекли услови да се одлука стави ван снаге.

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 89/22 од 11. августа 2022. године и ступила је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РСˮ - 12. августа 2022. године. 

4. Измене Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590

Одлука о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590 је имала две измене у августу месецу којима је продужена примена Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590 („Службени гласник РС”, број 73/22, 76/22, 79/22, 81/22, 83/22),  прво на укупно четрдесет и два дана (шест недеља) а потом на четрдесет и девет дана (седам недеља) од дана ступања на снагу примена (измене у тачки 2. Одлуке). Прва Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590 је објављена у ,,Службеном гласнику РС”, број 87/22 од 4. августа 2022. године, а друга у ,,Службеном гласнику РС”, број 89/22 од 11. августа 2022. године. Одлуке су ступиле на снагу на дан објављивања, а примењујусе седам дана од дана ступања на снагу.

Основна Одлука која је у примени од 30. јуна 2022. године и о којој је било речи неколико пута у „Привредном саветнику”, донета је у циљу спречавања критичне несташице и обезбеђења сигурног снабдевања домаћег тржишта горивом евро дизел EN 590 из тарифне ознаке 2710 19 43 00 (наименовање „Уља добијена од нафте и уља добијена од битуменозних минерала (осим сирових) и производи на другом месту непоменути нити обухваћени, који садрже по маси 70% или више уља од нафте или уља добијених од битуменозних минерала, тако да су ова уља основни састојци тих производа, осим оних који садрже биодизел и осим отпадних уља: Остала: тешка уља: гасна уља: за остале сврхе: са садржајем сумпора не преко 0,001% по маси”), која је проузрокована поремећајем на светском тржишту деривата нафте.