Инструкција Министарства финансија за плаћање по профактури за субјекте јавног сектора

ИНСТРУКЦИЈА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ЗА ПЛАЋАЊЕ ПО ПРОФАКТУРИ
ЗА СУБЈЕКТЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА

 

Инструкција за плаћање по профактури (понуди) за субјекте јавног сектора и издавање фактуре/авансне фактуре по плаћеној профактури

Инструкција за све кориснике јавних средстава који воде своје  подрачуне у оквиру консолидованог рачуна трезора Републике Србије и своја плаћања извршавају у оквиру платног система Управе за трезор:
Приликом плаћања по профактури (понуди) неопходно је користити шифру плаћања 290 – друге трансакције, а у позиву на број одобрења обавезно је навести тачан број профактуре (понуде).

Инструкција за издавање електронске фактуре/авансне фактуре плаћене на основу профактуре (понуде):
Издавалац електронске фактуре/авансне фактуре у обавези је да у одговарајуће поље у систему елекронских фактура (број наруџбенице/број фактуре/број понуде) унесе број профактуре (понуде) идентичан ономе на основу које је извршено плаћање.