Електронско евидентирање обрачуна ПДВ у систему електронских фактура од 1. маја 2022. године - ажурирано 15. 6. 2022.

У складу са одредбама Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС“, бр. 44/21, 129/21), Правилником о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања („Службени гласник РС“, бр. 69/21, 132/21 и 46/22), Ажурираном верзијом Интерног техничког упутства (од 10. јуна 2022. године; у даљем тексту – ИТУ) у наставку дајемо трансакције за које постоји обавеза евидентирања електронског обрачуна ПДВ у СЕФ од 1. маја 2022. године, начин њиховог евидентирања и рокове подношења. 

Напомињемо да се обавеза субјекта јавног сектора да врши електронско евидентирање обрачуна примењује од 1. маја 2022. године. У складу са чланом 24. став 8., ова обавеза у вeзи сa трaнсaкциjaмa из члaнa 4. овог закона, oсим трaнсaкциja у кojимa je jeднa oд стрaнa субjeкт jaвнoг сeктoрa, примeњуjе сe oд 1. jaнуaрa 2023. гoдинe. 

Промет за који постоји обавеза електронског евидентирања обрачуна ПДВ од 1. маја 2022. године

Субјекти јавног сектора

1.

За промет за који се сматра пореским дужником за који не издаје ЕФ (ни фискални рачун)

2. 

Врши промет страном лицу за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ (изузев уколико постоји обавеза издавања фискалног рачуна)

3.

Има обавезу обрачунавања ПДВ на мањак и на исказани расход изнад количине на коју се не плаћа ПДВ

4. 

Има обавезу обрачуна ПДВ на давање рекламног материјала и других поклона мање вредности

5. 

Врши промет на мало, ако за тај промет (укључујући и примљен аванс) не постоји обавеза издавања фискалног рачуна преко електронског фискалног уређаја

6.

Врши промет који је ослобођен издавања ЕФ и то за промет који се односи на:

Уговорну обавезу усмерену према корисницима средстава из међународних оквирних споразума

Набавку, модернизацију и ремонт наоружања и војне опреме, набавку безбедоносно осетљиве опреме, као и са њима повезаним набавкама добара и услуга

7.

За промет за који се ово лице – у својству примаоца сматра пореским дужником, и то за:

Промет који врши страно лице на територији РС (у складу са чл. 11. и 12. Закона о ПДВ) које није именовало пореског пуномоћника и евидентирало се за обавезу плаћања ПДВ у РС 

Промет који врши обвезник ПДВ у складу са чланом 10. став 2. Закона о ПДВ

 

 

Промет за који НЕ постоји обавеза електронског евидентирања обрачуна ПДВ од 1. маја 2022. године

Субјект јавног сектора који врши промет

1.

За који издаје ЕФ или фискални рачун

2. 

За који се не сматра пореским дужником (без обзира на то да ли је издата ЕФ или не)

3. 

Услуга без накнаде у своје пословне сврхе

4.

Добара без накнаде који није предмет опорезивања ПДВ у складу са чланом 6. Закона о ПДВ

5.

Страном лицу који се сматра извршеним ван територије РС у складу са Законом о ПДВ 

6. 

За који не издаје ЕФ а исти се сматра извршеним ван територије РС, односно ослобођеним у складу са чланом 24. и 25. Закона о ПДВ

 

 

Начин електронског евидентирања обрачуна ПДВ

Збирни

За промет на мало и примљени аванс на мало, који врши обвезник ПДВ, уколико за тај промет и примљени аванс не постоји обавеза издавања фискалног рачуна

Појединачни  

У свим осталим случајевима (појединачно, по свакој обавези)

 

Рок за подношење електронске евиденције обрачуна ПДВ

Електронско евидентирање обрачуна ПДВ врши се у року за подношење пореске пријаве ПДВ:

Обвезници ПДВ

15 дана по истеку пореског периода (месец или квартал)

Порески дужници који нису обвезници 

10 дана по истеку пореског периода (односно календарског месеца) у којем је настала пореска обавеза

 

Напомињемо да обвезници ПДВ имају и даље обавезу да поступају у складу са Законом о ПДВ и са прописима који су донети на основу тог закона у погледу обрачунавања ПДВ, вођења евиденције, припреме и подношења Прегледа обрачуна ПДВ и Пореске пријаве ПДВ.