ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

26.03. 2020.

 

 

ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА ИЗВЕШТАВАЊЕ О КРЕДИТНИМ ПОСЛОВИМА СА ИНОСТРАНСТВОМ ВРШИ СЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

 

Чланом 24. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018) овлашћена је Народна банка Србије да пропише начин, рокове и обрасце за извештавање о кредитним пословима са иностранством. На основу овог овлашћења Извршни одбор Народне банке Србије донео је Одлуку о допунама Одлуке о извештавању о кредитним пословима са иностранством („Службени гласник РС“, број 42/2020 – у даљем тексту: Одлука) од 25. марта 2020. године. Одлука је ступила на снагу 26. марта 2020. године.

1. Достављање прописаних образаца за извештавање

Одлуком је уређен начин достављања Народној банци Србије прописаних образаца за извештавање о кредитним пословима са иностранством, затим начин достављања документације уз те обрасце као и поступање Народне банке Србије у условима ванредног стања.

У условима ванредног стања проглашеног због пандемије COVID-19 (у (ванредно стање), обрасци који се у складу са Одлуком о извештавању о кредитним пословима са иностранством („Службени гласник РС”, бр. 56/2013 и 4/2015), достављају Народној банци Србије у папирном и електронском облику могу се достављати само у електронском облику.

Подсећамо да се у складу са Одлуком о извештавању о кредитним пословима са иностранством Народној банци Србије у папирном и електронском облику достављају следећи обрасци:

1) О кредитном задужењу:

а) Образац КЗ-2 - извештај о кредитном задужењу,

б) Образац КЗ-3А - план коришћења по кредитном задужењу,

в) Образац КЗ-5 - измена или сторно извештаја о кредитном задужењу,

г) Образац КЗ-7 - спецификација уз извештај о кредитном задужењу;

 

2) О кредитном одобрењу у девизама и динарима:

а) Образац КО-2 - извештај о кредитном одобрењу,

б) Образац КО-3А - план коришћења по кредитном одобрењу,

в) Образац КО-5 - измена или сторно извештаја о кредитном одобрењу;

 

3) О гаранцијама и јемствима по кредитним пословима између два нерезидента у иностранству:

 Образац Г-1 - извештај о гаранцији/јемству по кредитном послу између два нерезидента у иностранству.

 

Дакле, сви наведени обрасци могу се достављати само у електронском облику у складу са Упутством о електронском достављању података банака Народној банци Србије о кредитним пословима са иностранством, Верзија 4.3 из фебруара 2020 године. Ово упутство се може пронаћи на линку:

https://nbs.rs/internet/latinica/20/ino/kpino_elektronsko_dostavljanje.pdf.

 

Прописано је да ће Народна банка Србије у условима ванредног стања вршити оверу, односно прихватање наведених образаца у електронском облику.

 

 

2. Достављање прописане документације уз обрасце

 

Одлуком је прописано да се у условима ванредног стања документација (уговори, одлуке, уверења, потврде) која се доставља у поступку извештавања Народне банке Србије о кредитним пословима са иностранством може достављати и у електронском облику, у pdf формату, на имејл адресу izvestavanje.kpi@nbs.rs.

Такође је прописано да ће резиденти који су у условима ванредног стања извештавали Народну банку Србије о кредитним пословима са иностранством на начин прописан Одлуком доставити Народној банци Србије документацију на основу које су оверени обрасци за извештавање о кредитним пословима са иностранством у папирном облику, у року од десет дана од престанка ванредног стања