ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

23.03. 2020.

 

 

ДОНЕТА ЈЕ УРЕДБА О ОГРАНИЧАВАЊУ МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ЗАШТИТИНИХ МАСКИ

 

На основу овлашћења из члана 200. став 6. Устава Републике Србије, Влада Републике Србије је  уз супотпис председника Републике Србије  донела Уредбу о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – у даљем тексту: Уредба, која је објављена у Службеном  гласнику Републике Србије“, број 40/2020 од 22. марта 2020. године и истог дана је ступила на снагу.

Уредбом се ограничавају малопродајне цене заштитних средстава − маски за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 које Републички фонд за здравствено осигурање дистрибуира привредним субјектима у циљу благовременог и равномерног снабдевања тржишта.

 

1. Начин дистрибуције заштитиних средстава (маски)

Одредбама члана 2. Уредбе прописано је који су учесници у ланцу снабдевања тржишта заштитним средствима (маскама) и начин испоруке маски. Учесници у ланцу снабдевања су: (1) Републички фонд за здравствено осигурање, затим (2) правна лица која се баве дистрибуцијом заштитних средстава и коначно, (3) привредни субјекти који се баве малопродајом ових средстава. Како се види, дистрибуцијом заштитних средстава у смислу Уредбе, могу се бавити искључиво правна лица, док се продајом на мало тих средстава могу бавити како правна лица, тако и предузетници.

Начин испоруке маски одвија се на следећи начин:

Републички фонд за здравствено осигурање испоручује правним лицима која се баве дистрибуцијом заштитних средстава на основу захтева, односно достављене наруџбенице – требовања у количини од најмање 500.000 комада заштитних средстава (маски). Дакле, Уредбом је прописано да је минимална количина заштитиних маски које дистрибутер наручује од Републичког фонда за здрвствено осигурање мора  - 500.000 комада!

Правна лица која се баве дистрибуцијом заштитиних средстава уз наруџбеницу – требовање достављају списак привредних субјеката који се баве малопродајом заштитних средстава за даљу продају тражених количина. Без тог списка неће бити могућа реализација наруџбине. Ово тим пре, што је Уредбом прописано да Влада Републике Србије посебним актом одобрава испоруку заштитиних маски првним лицима која се баве дистрибуциојм заштитинх средстава.

 

2. Максимална висина малопродајне цене маски и ограничење количине која се може продати једном купцу

Одредбом члана 3. Уредбе прописано је да малопродајна цена за заштитну маску која је набављена у складу са одредбама Уредбе максимално може износити 120 динара по комаду, са урачунатим порезом на додату вредност. Дакле, наведена максимална малопродајна цена од 120 динара за једну маску односи се искључиво на заштитне маске које су набављене у ланцу снабдевања: Републички фонд за здравствено осигурање – дистрибутер – заштитних средстава – трговац на мало заштитиним средствима. Уколико су заштитне  маске набављене на други начин, цене тих маски нису максимиране у малопродаји.

Поред ограничавања малопродајне цене заштитиних маски чији промет се обавља у ланцу снабдевања Републички фонд за здравствено осигурање – дистрибутер – заштитних средстава – трговац на мало заштитиним средствима, за време ванредног стања ограничена је и количина маски која се може испоручити крајњем купцу. Наиме одредбама члана 4. Уредбе прописано је да привредни субјекти који се баве малопродајом заштитних средстава за време ванредног стања по једној купопродаји могу испоручити физичком лицу – крајњем купцу највише 10 комада заштитних средстава (маски). Ово ограничење важи и када се заштитне маске  у малопродајном објекту набављају за потребе правних лица.

 

3. Казнене мере за непоштовање Уредбе

 Одредбама чл. 5. и 6. Уредбе прописане новчане казне за прекршаје у случају непоштовања одредби Уребе. Тако је новчаном казном од 300.000 до 2.000.000 динара запрећено правним лицима која се баве дистрибуцијом заштитиних средстава, уколико уз наруџбеницу – требовање коју достављају Републичком фонду за здравствено осигурање приложе списак привредних субјеката који се баве малопродајом заштитних средстава за даљу продају тражених количина – а подаци из тог списка нису истинити. За исти прекршај прописан је новчана казна од 50.000 до 150.000 динара за одговорно лице у правном лицу које се бави дистрибуцијом заштитних средстава.

Уколико правно лице које се бави продајом на мало заштитиних средстава продаје маске по ценама које су веће од 120 динара, или пак ако по једној купопродаји физичком или правном лицу испоручи више од 10 заштитиних маски казниће се  новчаном казном за прекршај од од 300.000 до 2.000.000 динара.

За исти прекршај предузетник који се бави продајом на мало заштитине опреме  казниће се новчаном казном од 200.000 до 500.000 динара, док је за исти прекршај  запрећено новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара физичком лицу или одговорном лицу у правном лицу.