ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

23.03. 2020.

 

 

ИЗВРШЕНЕ СУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ НАРЕДБЕ О ОГРАНИЧЕЊУ И ЗАБРАНИ КРЕТАЊА ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

 

У „Службеном гласнику РС“ бр. 39/20 и бр. 40/20 објављене су измене и допуне Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије, које су ступила на снагу 21. марта 2020. године (Сл.гл бр. 39/20), односно 22. марта 2020. године (Сл.гл. бр. 40/20).

Суштински ради се о следећим изменама и допунама Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије:

  1. Забрана кретања на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница):

- лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеним местима преко 5000 становника;

- лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима до 5000 становника

не односи се на период недељом, од 03 до 08 часова.

Другим речима, за наведене категорије лица прописана је забрана кретања на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), изузев недељом од 03 до 08 часова.

  1. И даље је прописана забрана свим лицима за излазак ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), с тим што је то почев од 22.03.2020. године у времену од 17 до 05 часова, осим суботом када забрана траје од 17 до 03 часова.
  2. Прописано је и то да се забрана кретања не односи се на домаће и стране држављане који су чланови посаде теретних моторних возила, теретних бродова, возопратно особље железничких возила, посаде и кабинско особље ваздухоплова, којима се обавља међународни превоз у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају.
  3. Непоштовање забране за наведена лица казниће се за кривично дело у складу са Кривичним закоником, а за прекршај у складу са Уредбом о прекршају за кршење Наредбе министра унутрашњих послова о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије.
  4. Поред наведеног, прописана је забрана кретања у свим парковима и јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт (са почетком примене од 21. марта 2020. године, од 20 часова).

 

У наставку преносимо пречишћени текст Наредбе:

„Наредба о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

1. Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите становништва од те болести, забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), и то:

1) лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеним местима преко 5000 становника;

2) лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима до 5000 становника.

Забрана из става 1. ове тачке не односи се на период недељом, од 03 до 08 часова.

2. Забрањује се свим лицима излазак ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), у времену од 17 до 05 часова, осим суботом када забрана траје од 17 до 03 часова.

Изузетно од става 1. ове тачке, дозвољено је извођење кућних љубимаца у периоду од 20 до 21 час, у трајању од 20 минута, највише 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.

2а Забрањује се кретање у свим парковима и јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт, почев од 21. марта 2020. године, од 20 часова.

3. Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се на:

1) здравствене раднике – са лиценцом;

2) припаднике Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, служби безбедности и Војске Србије, који су на задатку;

3) лица којима Министарство унутрашњих послова изда дозволу за кретање.

4. Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се ни на физичка лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ и највише два лица у пратњи тог лица.

4а Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се на домаће и стране држављане који су чланови посаде теретних моторних возила, теретних бродова, возопратно особље железничких возила, посаде и кабинско особље ваздухоплова, којима се обавља међународни превоз у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају.

5. Непоштовање забране из тач. 1. и 2. ове наредбе казниће се за кривично дело у складу са Кривичним закоником, а за прекршај у складу са Уредбом о прекршају за кршење Наредбе министра унутрашњих послова о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије.

6. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије.“