ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

21.03. 2020.

 

 

ИЗВРШЕНА ЈЕ ДОПУНА УРЕДБЕ О МЕРАМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРEДНОГ СТАЊА У ВЕЗИ ЗАБРАНЕ ПРЕВОЗА ПУТНИКА

 

 

У „Службеном гласнику Републике Србије” бр. 38/20 од 20. марта 2020. године објављена је Уредба о допуни Уредбе о мерама за време ванрeдног стања у вези забране превоза путника. Ова уредба ступала је на снагу даном објављивања, односно 20. марта 2020. године.

Наиме, у Уредби о мерама за време ванредног стања додат је нови члан 4б којим је прописано следеће:

„Ради заштите од ширења заразних болести, на територији Републике Србије забрањује се обављање:

1) међумесног превоза путника аутобусима;

2) међународног и унутрашњег железничког саобраћаја за превоз путника;

3) међународног и домаћег водног саобраћаја за превоз путника.

Забрана из става 1. овог члана не односи се на превоз за који је, у складу са епидемиолошком ситуацијом, добијена дозвола министра надлежног за послове саобраћаја.“

Превознику који је започео превоз, из члана 4б став 1. ове уредбе, пре ступања на снагу ове уредбе, омогућује се да обави започети превоз и да се врати у седиште превозника.