ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

21.03. 2020.

 

 

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА О ФИСКАЛНИМ КАСАМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

 

У овом тексту објављујемо одговоре на најчешће постављена питања која смо од ових дана добили путем нашег кол центра, односно путем мејла од корисника наших услуга у вези са применом прописа о фискалним касама за време ванредног стања.

Напомињемо да ћемо у предстојећим данима наставити да на нашем сајту објављујемо одговоре на сва питања у вези са применом прописа која су од посебне важности за све кориснике наших услуга.

 

1. Дневни извештаји фискалне касе не штампају се нерадним данима

Питање:

Због смањеног обима посла поједини организациони делови нашег хотела престају да раде (фитнес центар, коктел бар, банкет сала). У сваком од тих организационих делова имамо фискалне касе и у дилеми смо да ли ипак морамо да на њима штампамо дневне извештаје или то не морамо да радимо док су ти организациони делови затворени. Како да поступимо?

Одговор:

Дневни извештај је фискални документ који је обвезник дужан да формира и штампа једном дневно, на крају рада, у складу са одредбама члана 13. став 1. Закона о фискалним касама. Дневни извештај се не штампа у данима који нису радни. Међутим, сваког радног дана, независно од тога да ли је тог дана остварен промет, штампа се дневни извештај.

Када у организационом деловима у којима је инсталирана фискална каса не обављате делатност на основу донете одлуке да се они привремено затварају због ванредног стања, то јест када су за те организационе делове нерадни дани, тада нисте дужни да штампате дневне извештаје

Ако сте донели одлуку да ти организациони делови не раде дужи временски период (до престанка ванредног стања) онда би требало да истог дана  штамате и периодични извештај, с обзиром на то да ће последњег дана пореског периода за те организационе делове бити нерадан дан. Периодични извештај је фискални документ који је обвезник дужан да формира и штампа на крају рада, последњег дана сваког пореског периода (а може га, по потреби, формирати и штампати и у краћим временским периодима), у којем се евидентирају тотали промета добара и услуга из свих фискалних исечака сачињених у задатом извештајном периоду.

 

2. Каса која се привремено не користи за време ванредног стања не мора да се дефискализује

Питање:

Привремено смо затворили малопродајни објекат, с обзиром на то да се налази на аеродрому на којем је забрањено слетање и полетање. Исто тако затворили смо и један угоститељски објекат до престанка ванредног стања. Да ли морамо да дефискализујемо фискалне касе, да ли морамо да их однесемо кући или у седиште фирме које ради или можемо једноставно да их оставимо закључане у пословном простору који привремено не користимо?

Одговор:

Сматрамо да фискална каса треба да се налази на адреси на којој је и фискализована. Када се на тој адреси не обавља делатност и када у њој не бораве запослени, немогуће је и није потребно да се штампају дневни извештаји, с обзиром на то да није прописана обавеза да се дневни извештаји штампају нерадним данима. По нашем мишљењу, довољно је да постоји одлука да се конкретни објекат привремено затвара да би се утврдило да за тај објекат не треба штампати дневне извештаје у периоду док се не ради.

Исто тако, није потребно да се каса измешта из објекта на чију адресу је пријављена и да се преноси на другу локацију да би се штампали дневни извештаји. Међутим, ако привремени престанак обављања делатности на једном продајном месту подразумева и да је потребно испразнити тај објекат од ствари, фискална каса може се пренети у седиште привредног субјекта, али и у том случају сматрамо да не треба штампати дневне извештаје, јер фискална каса није фискализована на тој адреси и на тој адреси не обавља се промет за који је каса фискализована.

Према одредбама члана 9. тачка 5) Правилника о поступку фискализације, садржају евиденције о овлашћеним сервисима и сервисерима и изгледу, садржају и начину вођења досијеа и сервисне књижице фискалне касе („Службени гласник РС“, бр. 140/04 и 44/18, у даљем тексту: Правилник) Образац ИПУ-1 подноси се због одјаве/престанка обављања делатности.

Правилником је прописан поступак фискализације (такозване „дефискализације“) у случају престанка обављања делатности у смислу трајног престанка, а не у случају привременог престанка, односно привременог прекида обављања делатности, као што је то случај за време ванредног стања.

Према одредбама члана 18. Правилника, ако порески обвезник престане са обављањем делатности дужан је да пре подношења захтева за брисање из одговарајућег регистра поднесе захтев за одјаву/престанак обављања делатности, на Обрасцу ИПУ-1 заокружењем опције 4 – одјава/престанак обављања делатности, преко овлашћеног сервиса.

По нашем мишљењу, у условима ограниченог кретања и контаката за време трајања ванредног стања није потребно услед привременог затварања објекта спроводити поступак дефискализације који подразумева вишеструке контакте великог броја лица запослених код пореског обвезника, сервисера и у Пореској управи, с обзиром да за то није прописана обавеза.

Дефискализација подразумева и скидање фискалне пломбе и фискалног модула из фискалне касе што би био значајан трошак за пореског обвезника. Поновна фискализација подразумева постављање новог фискалног модула, чија цена није занемарљива јер представља главну компоненту фискалне касе.

Одложите касу за боље дане и чувајте здравље у међувремену.

 

3. Дневни извештај се штампа на крају радног дана и онда када нема промета

Питање:

Наш продајни објекат ради сваког дана, али појединих дана немамо промет. Да ли смо дужни да сваког радног дана штампамо дневни извештај или само онда када остваримо промет?

Одговор:

Дневни извештај се не штампа у данима који нису радни. Међутим, сваког радног дана, независно од тога да ли је тог дана остварен промет, штампа се дневни извештај. С тим у вези Министарство финансија дало је мишљење бр. 430-00-00283/2006-04 од 21.09.2006. године, из којег цитирамо следеће: „напомињемо, да се дневни извештај, у складу са претходно наведеном одредбом Закона, формира и штампа једном дневно на крају рада, без обзира на то да ли је остварен промет или је тотал промета добара и услуга нула.“

 

4. У време када фискална каса не ради, обвезник није дужан да држи прикључен на фискалну касу преко њеног интерфејса

Питање:

Наш угоситељски објекта привремено не ради због ванредног стања. Одштампали смо дневни и периодични извештај на крају последњег радног дана пре привременог затварања објекта, искључили струју у целом објекту, тако да, између осталог, не може да функционише ни терминал за даљинско очитавање дневних извештаја са фискалне касе. Питамо се да ли смо ипак требали да понесемо фискалну касу на другу локацију да укључимо терминал и чекамо да Пореска управа затражи бежични пренос података до сервера Пореске управе?

Одговор:

По нашем мишљењу добро сте урадили. Терминал за даљинско очитавање се користи за бежични пренос података из формираних дневних извештаја фискалне касе за задати период до сервера Пореске управе. Према одредбама члана 7. став 3. Закона о фискалним касама, обвезник је дужан да терминал за даљинско очитавање у време рада фискалне касе држи прикључен на фискалну касу преко њеног интерфејса. То значи да у време када фискална каса не ради, обвезник није дужан да држи прикључен на фискалну касу преко њеног интерфејса.

С друге стране, обвезник је према одредбама члана 7. став 4. Закона о фискалним касама дужан да обезбеди даљинско очитавање свих дневних извештаја из фискалне касе у току задатог периода помоћу терминала за даљинско очитавање. За непридржавање наведених одредаба Закона прописана је новчана казна одредбама члана 43. Закона о фискалним касама. Бојазан да би због конкретног учињеног прекршаја (неодазивање на сигнал Пореске управе за очитавање података) обвезник могао да буде кажњен подразумева да би сваки законски заступник  требало да задужи једног или више запослених да дежурају поред фискалне касе у објекту (или више објеката) који не ради и да осматра терминал фискалне касе или да фискалну касу заједно са терминалом однесу у свој дом и тамо је прикључе на извор енергије.

Суштина пореске контроле која се односи на коришћење терминала за даљинско очитавање је у томе да се утврђује да ли се подаци из дневног извештаја за конкретан дан одштампани из базе података Пореске управе формирани на основу достављених података путем терминала за даљинско очитавање, слажу са подацима из дневног извештаја за исти дан, уложеног у књигу дневног извештаја, или за конкретан дан у књизи није евидентиран дневни извештај или се дневни извештај не налази на контролној траци фискалне касе.

То подразумева да се контрола евидентирања промета преко фискалне касе, контрола фискалних пломби, фискалне касе и сервисне пломбе фискалне касе врши у складу са одредбама члана 34. Закона о фискалним касама, то јест приликом непосредне контроле Пореске управе, а не преко аутономног даљинског очитавања, без непосредне контроле.

 

5. Када се фискална каса сели у седиште фирме ради одлагања и чувања док малопродајни објекат привремено не ради није потребно обавити фискализацију због промене адресе

Питање:

Измештамо фискалну касу из објекта на чију адресу је пријављена и преносимо је у седиште да је чувамо, јер тај објекат привремено не ради због ванредног стања. Да ли морамо да због селидбе фискалне касе вршимо фискализацију и променимо адресу у меморији фискалне касе?

Одговор:

Ако вршите промену података о објекту у којем обављате делатност, дужни сте  да најкасније у року од три дана пре промене места продаје добара, односно пружања услуга у новом објекту, односно месту промета преко фискалне касе поднесете пореском органу захтев за фискализацију, на Обрасцу ИПУ-1, заокружењем опције 3. – промена назива и адресе објекта у коме се налази фискална каса, преко овлашћеног сервиса.

Међутим, у конкретном случају, не ради се о промени адресе објекта у којем се обавља делатност, већ о одношењу фискалне касе на чување у седишту фирме док траје ванредна ситуација. Ако после престанка ванредног стања фискалну касу настављате да користите у истом објекту као и раније, није потребно да спроводите никакве додатне радње. Ако се она буде користила у неком другом објекту, онда је потребно да пре почетка евидентирања промета у том новом објекту обавите фискализацију фискалне касе.