ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

20.03. 2020.

 

УСВОЈЕНА ЈЕ УРЕДБА О ПОРЕСКИМ МЕРАМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

На сајту Министарства финансија објављена је вест  да је на данашњој седници Владе Републике Србије усвојена Уредба о пореским мерама за време ванредног стања која се односи на пореске обвезнике (правна и физичка лица, пољопривреднике и предузетнике) који имају одобрено одлагање плаћања дугованог пореза у смислу одредаба члана 73. до члана  74б Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Према пореским обвезницима који већ имају потписан Споразум о одлагању пореског дуга са Пореском управом, а на које се односи члан 2. Уредбе, неће се предузимати мере прописане чланом  74. став 7- 9. Закона о пореском поступку и пореској администрацији почев од рате која је доспевала  у марту месецу 2020. године. То значи да Пореска управа неће за време трајања ванредног стања по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење о одлагању плаћања дугованог пореза  и неће ради наплате спроводити поступак принудне наплате, при чему се у наведеном периоду не обрачунава камата  у смислу члана 75. и 76. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Детаљније о овоме писаћемо након објављивања Уредбе у Службеном гласнику.