ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

29.05.2018.

 

ПОЧЕЛА ЈЕ ПРИМЕНА ОПШТЕ УРЕДБЕ О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА
У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ (GDPR)

 

 

Поводом почетка примене Опште уредбе (Европског парламента и Савета Европске уније) о заштити лица у вези са обрадом података о личности и слободном кретању таквих података и стављању ван снаге Директиве 95/46/ЕЗ (General Data Protection Ragulation – GDPR), Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности објавио је листу најчешће постављених питања на које је дао одговоре. Документ се може преузети овде: https://www.poverenik.rs/images/stories/dokumentacija-nova/prirucnik/GDPRQA.pdf

Општа уредба се у Европској унији примењује од 25. маја 2018. године, непосредно у свим државама чланицама. Република Србија обавезала се Споразумом о стабилизацији и придруживању да ће ускладити национално законодавство у области заштите података са правним тековинама Европске уније. Питање заштите података о личности значајно је за приступање Европској унији и тема је преговарачких поглавља 23 „Правосуђе и основна права“ и 24 „Правда, слобода и безбедност“. Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 97/08,... и 107/12) није усклађен са Општом уредбом, тако да се у наредном периоду може очекивати доношење новог закона.

Општа уредба представља битан напредак у подручју заштите личних података. Технолошким развојем и новим начинима обраде личних података, постало је нужно доношење новог инструмента који ће осигурати заштиту права и основних слобода појединаца у вези са обрадом њихових личних података. Поред тога, Општом уредбом се осигурава уједначено и једнообразно поступање надзорних тела за заштиту личних података, што ће имати за последицу једноставнију и једнаку заштиту права свих појединаца у Европској унији.

Општом уредбом о заштити података уводе се нове и поједностављују се неке већ постојеће дефиниције, одређују биометријски и генетски подаци, прецизније описују постојећи појмови, јачају права испитаника, смањују се и поједностављују поједине административне обвезе руковалаца збирке личних података, јачају надзорна овлашћења и могућност изрицања казни од стране тела за заштиту личних података.

Уз наведену Општу уредбу, саставни део усвојеног законодавног пакета је и Директива о заштити појединаца при обради личних података од стране надлежних тела у сврхе спречавања, истраге, откривања или прогона казнених дела или извршавања казнених санкција и о слободном кретању таквих података.

Општа уредба одређује која су права појединаца, а у складу са тиме и које су обвезе субјеката који обрађују личне податке попут обрађивача података, односно руковаоца подацима. Општа уредба примењује на све привредне субјекте (привредна друштва и предузетике), друга правна лица (удружења, здравствене установе и др.), као и на физичка лица када обрађују личне податке изван оквира потреба домаћинства (нпр. постављање видео надзора испред улазних врата куће/стана). Уредба се примењује на све државне институције које су дужне да обрађују личне податке у оквиру својих надлежности, осим у случајевима казненоправних активности, као што су спречавања казнених дела или прогона починитеља истих.

Текст незваничног превода Опште уредбе може се преузети са сајта Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (www.poverenik.gov.rs).