ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

24.06.2018.

 

ОБЈАВЉЕНЕ СУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПДВ, ЗАКОНА О АКЦИЗАМА И ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ

 


У „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 48/2018 објављене су измене и допуне:

  1. Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
  2. Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ
  3. Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ
  4. Правилника о допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве
  5. Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину

О свим овим изменама и допунама писали смо у часопису „Привредни саветник“ број 11/2018 од 23. јуна 2018. године.

Поред тога, напомињемо да су инструкције за вођење евиденције ПДВ и састављање Обрасца ПОПДВ у новом Приручнику за ПДВ дате уз уважавање ових измена и допуна Правилника којима се уређује примена Закона о ПДВ, као и да су пречишћени текстови ових Правилника садржани у новој Збирци прописа о ПДВ, који су у продаји.

Објашњења у вези са овим новинама у примени прописа о ПДВ даћемо и на Саветовању које организујемо у 11 градова у Србији у периоду од 25. јуна до 2. јула 2018. године.