ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

15.06.2018.

 

ДОНЕТ ЈЕ ЗАКОН О ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ СТВАРНИХ ВЛАСНИКА

 


Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о Централној евиденцији стварних власника (у даљем тексту: Закон). Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 41/18 од 31. маја 2018. године и ступио на снагу осмог дана од дана објављивања закона, односно 8. јуна 2018. године.

Законом се уређује успостављање, садржина, основи евидентирања и начин вођења Централне евиденције стварних власника правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији у складу са законом (у даљем тексту: Централна евиденција), као и друга питања од значаја за евидентирање стварних власника.

Закон се примењује на следећа правна лица и друге субјекте регистроване у Републици Србији у складу са законом (Регистровани субјекти):

1) привредна друштва, осим јавних акционарских друштава;

2) задруге;

3) огранке страних привредних друштава;

4) пословна удружења и удружења, осим политичких странака, синдиката, спортских организација и удружења, цркава и верских заједница;

5) фондације и задужбине;

6) установе;

7) представништва страних привредних друштава, удружења, фондација и задужбина.

Законом је прописана обавеза регистрованих субјеката да утврде стварног власника и да то региструју у Централној евиденцији.

Постојећи Регистровани субјекти дужни су да најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, односно до 8. јула 2018. године одреде стварног власника Регистрованог субјекта, као и да обезбеде податке и документа на основу којих се одређује стварни власник Регистрованог субјекта.

Подаци о стварном власнику неће се регистровати до краја 2018. године, док Агенција не успостави Централну евиденцију.

Регистровани субјект дужан је да на захтев надлежног државног органа и Народне банке Србије учини доступним и достави ове податке и документа.

Обавеза утврђивања стварног власника односи се на све Регистроване субјекте, независно од тога да ли имају интерно или екстерно рачуноводство.

Сви постојећи Регистровани субјекти и они који буду основани до 31. децембра 2018. године биће дужни да у јануару 2019. године евидентирају податке о стварном власнику у Централној евиденцији.

Стварни власник Регистрованог субјекта је физичко лице које посредно или непосредно има у својини или контролише странку. Према одредбама члана 3. став 1. тачка 3) подтач. (1) – (5), стварни власник Регистрованог субјекта је:

 1) физичко лице, које је посредно или непосредно ималац 25% или више удела, акција, права гласа или других права, на основу којих учествује у управљању Регистрованим субјектом, односно учествује у капиталу Регистрованог субјекта са 25% или више удела;

 2) физичко лице које посредно или непосредно има преовлађујући утицај на вођење послова и доношење одлука;

3) физичко лице, које Регистрованом субјекту посредно обезбеди или обезбеђује средства и по том основу битно утиче на доношење одлука органа управљања Регистрованог субјекта приликом одлучивања о финансирању и пословању;

4) физичко лице које је оснивач, повереник, заштитник, корисник ако је одређен, као и лице које има доминантан положај у управљању трастом, односно у другом лицу страног права;

5) физичко лице које је регистровано за заступање задруга, удружења, фондација, задужбина и установа, ако овлашћено лице за заступање није пријавило друго физичко лице као стварног власника.

Изузетно, ако није могуће одредити физичко лице из тач. 1) – 4) на начин како је то прописано, стварни власник Регистрованог субјекта је физичко лице које је регистровано за заступање, односно које је регистровано као члан органа тог субјекта.

Централна евиденција садржи следеће податке о стварном власнику Регистрованог субјекта (члан 5. став 2. Закона):

1) за домаће физичко лице – лично име, јединствени матични број грађана и држава пребивалишта;

2) за странца – лично име, број пасоша и држава издавања и/или лични број за странца и/или број личне карте странца и земља издавања у складу са прописима којима се уређују услови за улазак, кретање и боравак странаца на територији Републике Србије, дан, месец, година и место рођења, држава пребивалишта и држављанство;

3) за избегла или прогнана лица – лично име, број легитимације, дан, месец, година и место рођења и држава боравишта;

4) основ за стицање својства стварног власника Регистрованог субјекта из члана 3. став 1. тачка 3) подтач. (1) – (5) и става 2. Закона.

О овој теми детаљније пишемо у „Привредном саветнику“, бр. 121/18 који је у припреми за штампу.