ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

12.06.2018.

 

У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 44/2018 ОБЈАВЉЕН ЈЕ СЕТ ЗАКОНА КОЈЕ ЈЕ УСВОЈИЛА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

 

У „Службеном гласнику Републике Србије“ , бр. 44/2018 објављени су усвојени  нови финансијски закона, као и измене и допуне постојећих закона.


а)  Усвојени су следећи закони:
  
1. Закон о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину, који ступа на снагу ступа на снагу 17. јуна 2018. године, а примењује се по истека три месеца од дана ступања на снагу, изузев  одредбе члана 2. тачка 4) подтачка (9) овог закона, која се примењује даном  приступања Републике Србије Европској унији;
   
2.  Закон о финансијском обезбеђењу, који ступа на снагу 17. јуна 2018. године, и  примењује се од 1. јануара 2019. године;
   
3.  Закон о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица, који ступа на снагу 17. јуна 2018. године, и примењује се истеком шест месеци од дана ступања на снагу, изузев  члана 9. закона, који се примењује по истеку два месеца од дана ступања на снагу овог закона.

 


б)  Усвојене су измене и допуне следећих закона:

  • Закон о изменама и допунама Закона о платним услугамакоји ступа на снагу 17. јуна 2018. године и примењује се по истеку девет месеци од дана ступања на снагу, изузев одредаба чл. 28. до 30. овог закона, које се примењују од дана приступања Републике Србије Европској унији;
  •  Закон о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије, који је ступио на снагу 10. јуна 2018. године, с тим да се  члан 1. овог закона примењује се од 1. јануара 2019. године;
  •  Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, који је ступио на снагу 10. јуна 2018. године, изузев:
  • одредаба чл. 1. до 26, чл. 28. до 78, чл. 81. до 118, чл. 121. до 128, чл. 130. до 149, чл. 152. до 158. и члана 160. овог закона, које се примењују од 1. октобра 2018. године;
  • одредаба чл. 129, 150. и 151. овог закона, које се примењују од 1. јануара 2022. године;
  • Закон о изменама и допунама Закона о стечају, који ступа на снагу 17. јуна 2018. године, и примењује се од 1. јануара 2019. године.