ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

09.10. 2018.

 

НА САЈТУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ОБЈАВЉЕНИ СУ ОДГОВОРИ НА НЕКА ОД СПОРНИХ ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ОБАВЕЗНОМ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА О СКЛАДИШНИМ И ДРУГИМ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА

 

Пореска управа је 7. октобра 2018. године на свом сајту објавила одговоре на нека од спорних питања у вези са обавезом достављања података о складишним и другим пословним просторијама у којима се обавља регистрована делатност обвезника.

Напомињемо да одговори на ова питања представљају званичан став Пореске управе у вези са применом проблематичног, измењеног члана 25. став 1. тачка 1) ЗПППА који је у примени почев од 27. августа 2018. године, као и да се неки од одговора разликују од оних који су предстваници Пореске управе претходно давали обвезницима преко свог кол центра.

У наставку цитирамо ова питања и одговоре:

„1. Имајући у виду да је ЗПППА уредио само почетак примене наведене одредбе (од 27.08.2018. године), отворено је питање у ком року је порески обвезник дужан да Пореској управи пријави податке, почев од 27.08.2018. године?

Рок није уређен и то је датум почетка примене овог члана ЗПППА - 27.08.2018. године. Mеђутим, имајући у виду да je одредбама члана 176a ЗПППА (Недозвољено складиштење робе), између осталог, прописано да ће се казном затвора од три месеца до три године и новчаном казном казнити и лице које складишти, односно смешта добра у просторијама о којима није обавестио Пореску управу, указујемо да су порески обвезници, у циљу избегавања кривичне одговорности, у обавези да:

1)      У што краћем року, односно чим Пореска управа обезбеди техничке услове, пријави све просторије у којима складишти добра, уколико те просторије користи за складиштење добара у периоду који почиње пре 27. августа 2018. године;

2)      Обавести Пореску управу о просторијама у којима намерава да складишти добра пре почетка складиштења, у осталим случајевима.

2. Имајући у виду да ЗПППА у конкретном случају није уредио начин достављања података о пословним просторијама/складиштима, отворено је питање како порески обвезник пријављује складиште /пословне просторије?

Порески обвезници ове податке могу достављати Пореској управи електронским путем, као и у писменом облику.

3. Да ли се обавеза пријављивања података о пословним просторијама у којима се обавља регистрована делатност односи на пословне просторије у којима се обавља претежна делатност регистрована у Агенцији за привредне регистре или се односи на све делатности које обавља порески обвезник, а не само на претежну делатност?

Порески обвезник има обавезу да пријави податке о пословним просторијама у којима се обавља регистрована делатност - претежна делатност.

4. Да ли се под појмом „пословна просторија“ подразумева и отворен пословни простор, као нпр. градилиште, парцела, као и возило из кога се врши промет добара и слично?

Појам „пословна просторија“ подразумева затворену  пословну просторију, те да се у овом случају не може користити појам „пословни простор“ (обавеза  пријављивања се односи на „затворене“ пословне просторије, а не и на  отворен пословни простор, као нпр. градилиште, парцела, као и возило из кога се врши промет добара и слично).“

 

Коментар по овим питањима даћемо у наредном броју часописа.