ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

30.01. 2017.

 

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ
ОД 1. ФЕБРУАРА 2017. ДО 31. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ

.

Усклађени неопорезиви износи примењују се почев од 1. фебруара 2017. године до 31. јануара 2018. године. Ови износи биће објављени у „Службеном гласнику РС“.

Усклађено умањење пореске олакшице из члана 15а. ст. 2, 4. и 5. Закона о порезу на доходак грађана износи 11.790 динара.

Остали усклађени неопорезиви износи:

Ред. бр.

ОПИС

Неопорезиви износ

до 31.01.17.

од 01. 02. 17.

1

2

3

4

1

За долазак и одлазак са рада

3.666,00

3.725,00

2

За време проведено на службеном путу у земљи (дневница)

2.201,00

2.236,00

3

За коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе

6.417,00

6.520,00

4

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или
инвалидности запосленог или члана његове породице

36.665,00

37.252,00

5

Поклон деци запослених, до 15 година, поводом Нове године и Божића

9.166,00

9.313,00

6

Јубиларне награде запосленима

18.331,00

18.624,00

7

Износи премија за додатно добровољно пензијско осигурање и пензијски допринос који послодавац уплаћује за запосленог

5.501,00

5.589,00

8

Стипендије и кредити ученицима и студентима

11.000,00

11.176,00

9

Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или
пензионисаног радника

64.162,00

65.189,00

10

Накнада за исхрану – хранарину коју спортистима аматерима исплаћују спортски клубови

9.166,00

9.313,00

11

Појединачно остварени добитак од игара на срећу

11.165,00

11.344,00

12

Награде, новачне помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

12.180,00

12.375,00