ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

10.03. 2017.

 

ОТПОЧИЊАЊЕ РАДА ДЕВИЗНОГ КРТ КОД УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР И МИГРАЦИЈА
ДЕВИЗНИХ РАЧУНА ИЗ НБС

 

Министарство финансија – Управа за трезор, на свом званичном сајту, објавила је пројекат „ Девизни платни промет“, у оквиру кога су садржани:

Тестни серверски сертификат

– Презентација – миграција девизних рачуна из НБС у УТ

– Тестна Web апликација за Девизни платни промет

– Корисничко упутство за рад са апликацијом

– Упутство за рад по пословним процесима

– Презентација пројекта

– Образац – Захтев за отварање корисничких налога

На овај начин коначно је извршено увођење „ девизног КРТ“ Републике Србије, код Управе за трезор, које је било прописано Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 101/11).

Почетак обављања послова између Народне банке Србије и Управе за трезор, преко система Консолидованог рачуна трезора за девизна средства, у складу са Одлуком о начину обављања послова између Народне банке Србије и Управе за трезор преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства („Службени гласник РС“, бр. 78/15), отпочиње 27. фебруара 2017. године.

Напомињемо да је министар финансија донео Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства („Службени гласник РС“, бр.13/17), којим се уређује начин и поступак обављања платног промета у оквиру система КРТ за девизна средстава.

 

1.1. Миграција девизних рачуна из Народне банке Србије у Управу за трезор

У оквиру пројекта „ Девизни платни промет“, дато је детаљно образложење под називом „ Презентација – миграција девизних рачуна из НБС у УТ“. Планирано је да се миграција девизних рачуна  обави 27. фебруара 2017. године.

Предмет миграције су само девизни рачуни за посебне намене, који су се до сада водили код НБС, што подразумева:

– Отварање новог девизног подрачуна код Управе за трезор ( за један раније постојећи девизни рачун код НБС - један нови подрачун код Управе) и

Пренос салда са претходно постојећег девизног рачуна корисника јавних средстава код НБС на новоотворен девизни подрачун корисника јавних средстава отворен код Управе.

Предмет миграције нису девизни рачуни донације и девизни рачуни отворени на основу посебног закона или међународног уговора – они остају код НБС.

После извршене миграције девизних рачуна код НБС у подрачуне код Управе, од 27. фебруара 2017. године код Управе за трезор вршиће се отварање девизних подрачуна на Обрасцу НО -2 – Налог за отварање девизног подрачуна корисника јавних средстава код Управе за трезор, у складу са чланом 14. Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор , измена података код девизних подрачуна и укидање девизних подрачуна.

Више о овој теми можете прочитати у „Привредном саветнику“ број 6/17.