ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

30.12. 2016.

 

ОД 1. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ СТОПА ПДВ НА ДРВЕНЕ БРИКЕТЕ И ПЕЛЕТ
СМАЊЕНА ЈЕ СА 20% НА 10%

.

Изменама и допунама Закона о ПДВ („Службени гласник РС“, бр. 108/16), у члану 23. став 2. тачка 10) Закона о ПДВ, прописано је да се по посебној стопи ПДВ од 10% опорезује промет и увоз дрвених брикета и пелета. Ова одредба примењује се од 1. јануара 2017. године.

У складу са наведеном изменом Закона о ПДВ, у „Службеном гласнику РС“, бр. 109/16 објављена је измена и допуна Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ, којим је у члану 9. додат нови став 2. и 3. који гласе:

„Брикетима и пелетом, у смислу члана 23. став 2. тачка 10) Закона, сматрају се добра добијена агломерацијом струготине, пиљевине, иверја и других остатака, односно отпадака од дрвне биомасе, директно под притиском или додавањем везивног средства.

Другим сличним добрима од дрвне биомасе, у смислу члана 23. став 2. тачка 10) Закона, сматрају се струготина, пиљевина, иверје, сечка и сл.”.

Према томе, од 1. јануара 2017. године на промет дрвених брикета и пелета примењује се нижа стопа ПДВ од 10%. Трговици на мало који продају ове призводе треба да изврше попис залиха ових прозвода са стањем на дан 1. јануар 2017. године  и да на основу пописаног стања у својој књиговодственој евиденцији изврше смањење ПДВ који је садржан у малопродајним ценама, на један од следећа два начина:

1) да задрже исте малопродајне цене тако што ће смањити износ укалкулисаног ПДВ са аналитичког рачуна 1344 – Укалкулисани ПДВ у промету на мало уз повећање укалкулисане разлике у цени на рачуну 1349 – Укалкулисана разлика у цени у промету на мало; или

2) да смање малопродајну цену за износ смањења укалкулисаног ПДВ, сторнирањем тог износа са рачуна 1340 – Роба у промету на мало и са рачуна 1344 – Укалкулисани ПДВ у промету на мало.