ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

26. 01. 2016.


УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
КОЈИ НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ
ОД 1. ФЕБРУАРА 2016. ДО 31. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ

 

Усклађени неопорезиви износи примењују се почев од 1. фебруара 2016 године до 31. јануара 2017. године. Ови износи објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр 5/16.

Усклађено умањење пореске олакшице из члана 15а. ст. 2, 4. и 5. Закона о порезу на доходак грађана износи 11.604 динара.

Остали усклађени неопорезиви износи:

 

Ред. бр.

ОПИС

Неопорезиви износ

до 31.01.16.

од 01. 02. 16.

1

2

3

4

1

За долазак и одлазак са рада

3.612,00

3.666,00

2

За време проведено на службеном путу у земљи (дневница)

2.168,00

2.201,00

3

За коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе

6.322,00

6.417,00

4

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или
инвалидности запосленог или члана његове породице

36.123,00

36.665,00

5

Поклон деци запослених, до 15 година, поводом Нове године и Божића

9.031,00

9.166,00

6

Јубиларне награде запосленима

18.060,00

18.331,00

7

Износи премија за додатно добровољно пензијско осигурање и пензијски допринос који послодавац уплаћује за запосленог

5.420,00

5.501,00

8

Стипендије и кредити ученицима и студентима

10.837,00

11.000,00

9

Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или
пензионисаног радника

63.214,00

64.162,00

10

Накнада за исхрану – хранарину коју спортистима аматерима исплаћују спортски клубови

9.03100

9.166,00

11

Појединачно остварени добитак од игара на срећу

11.000,00

11.165,00

12

Награде, новачне помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

12.000,00

12.180,00