ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2016.

Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 4/2016

Реч уредника

 

 

Поштоване колегинице и колеге,

Билтен бр. 4 судске праксе привредних судова традиционално садржи одговоре на постављена питања од стране првостепених привредних судова из области парничног, стечајног и извршног поступка, материјалног права, као и привредних преступа.

Предлози одговора на постављена спорна питања, које је дао Привредни апелациони суд, разматрани су на годишњем саветовању судија привредних судова на Златибору, одржаном ове године у периоду од 7–9. септембра. Коначни одговори су усвојени на седницама Одељења за привредне спорове и Одељења за привредне преступе, одржаним 7. и 8. новембра. Приликом усвајања одговора, суд је имао у виду дискусије вођене на саветовању и изнета су различита становишта учесника саветовања.

У Билтену су и реферати, изложени на саветовању, и то:аутора Гордане Ајншпилер-Поповић, судије Врховног касационог суда, на тему „Проблем промене повериоца потраживања према стечајном дужнику“, аутора Бранка Станића, судије Врховног касационог суда, на тему „Ништавост одлука скупштине друштва и побијање одлука скупштине друштва“, аутора др Драгише Слијепчевића, судије Уставног суда Републике Србије, на тему „Примена валутне клаузуле и променљиве каматне стопе у уговору о кредиту“, аутора др Мирка Васиљевића, редовног професора Правног факултета Универзитета у Београду, на тему „Привреда и правни режим неких права мањинских акционара – јединство интереса или јединство супротности“, аутора др Милана Шкулића, редовног професора Правног факултета Универзитета у Београду, на тему „Основни кривичноправни аспекти стечаја“, аутора др Николе Бодироге, ванредног професора Правног факултета Универзитета у Београду, на тему „О неким новинама у Закону о извршењу и обезбеђењу“, и аутора Младена Николића, судије Привредног апелационог суда, на тему „Заједничка продаја непокретности и покретних ствари“.

Надамо се да ће Вам објављени одговори и реферати помоћи у раду, као и да ће допринети уједначеном поступању.

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Јелена Вилдовић Живковић

 

На почетак стране!