ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2019. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

25. април 2019.

БРОЈ 9
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 9 "Привредног саветника" за 2019. годину изашао је 25. априла 2019. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2019. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2019. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 9 могу преузимати од петка, 3. маја 2019. године од 10 часова.

Видео 1 уз број 
Видео 2 уз број

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 9 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ И АКТУЕЛНОСТИ

Допуштеност индексације кредитног дуга применом курса швајцарског франка

Донет је Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима

Донесен је Закон о предметима опште употребе

Усвојене су измене и допуне Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре

Усвојене су измене и допуне Закона о планирању и изградњи

Усвојене су измене и допуне Закона о запошљавању странаца и Закона о странцима

Актуелна питања у вези са применом појединих одредаба Закона о здравственом осигурању

1. Накнада зараде за боловање на терет РФЗО по одребама новог Закона

2. Обавеза плаћања доприноса за здравствено осигурање за пензионера који је засновао радни однос

Допунски рад у здравственој делатности


 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Измене и допуне правилника којим је прописано самоопорезивање физичких лица путем пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ И ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Измена пореске пријаве за порез на добит

Пореска пријава ради измене аконтација пореза на добит правних лица

1. Састављање периодичног финансијског извештаја

2. Састављање периодичног пореског биланса

2.1. Обрачун пореске амортизације

3. Састављање пореске пријаве ради измене аконтација

Измена пореске пријаве ППДГ-1С

1. Измењена пореска пријава у складу са чланом 40. ЗПППА

2. Пореска пријава ради измене аконтација пореза на приходе од самосталне делатности

3. Пореска пријава ради измене аконтационе обавезе пореза/доприноса код промене основа осигурања, обављања делатности, односно престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође и у другим случајевима

 

ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Примена пореских прописа приликом продаје половног комбајна

2. Обвезник ПДВ нема обавезу да изда ПДВ рачун за промет добара и услуга физичким лицима која нису обвезници ПДВ

3. Промет бајатог хлеба за исхрану животиња опорезује се по стопи од 10%

4. Префактурисање плаћених авионских карата физичком нерезидентном лицу

5. Накнада штете не сматра се прометом добара и услуга и не опорезује се ПДВ

6. Право на претходни порез по рачуну обвезника ПДВ за услугу организовања стручног саветовања за које није наплаћена котизација

7. Право на претходни порез за набавку тзв. „прве помоћи“

8. Право на претходни порез за набавку радне одеће запосленима

9. За мање испоручене готове производе кривицом превозника обвезник ПДВ обрачунава и плаћа ПДВ на мањак, а превознику издаје захтев за накнаду штете

10. Преплата по основу књижних одобрења и обавеза издавања авансног рачуна по том основу

11. Не постоји обавеза обрачуна ПДВ када угоститељ у циљу промоције уз послужену храну гостима служи гратис вино

12. Поправка пумпе за воду која се налази у бунару сматра се радом из области грађевинарства

13. Основицу за интерни обрачун ПДВ чини укупан износ накнаде који страно лице потражује од домаћег лица

14. Унос података у ПОПДВ по основу исправке претходног ПДВ због смањења вредности откупљених пољопривредних производа

 

РАЧУНОВОДСТВО

Актуелности из области рачуноводства

1. Обавеза вођења робног књиговодства

2. Исправност рачуна бензинских пумпи за точено гориво

(Не)обавезност вођења класе 9

1. Када постоји обавеза вођења класе 9?

2. Циљеви обрачуна трошкова и учинака у класи 9

3. Изузеци када не постоји обавеза вођења класе 9

4. Примери кроз питања и одговоре

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Преглед и примена законских решења о већини гласова за доношење одлука од стране скупштине д.о.о., односно скупштине а.д.

 

СУДСКА ПРАКСА

Сентенце из  одлука Привредног апелационог суда

1. Примена Закона о рачуноводству (Члан 46. Закона о рачуноводству)

2. Право извођача радова на накнаду штете од подизвођача због кашњења у испуњењу обавезе (Члан 125. и 154. Закона о облигационим односима)

3. Право на законску затезну камату у случају престанка потраживања пребијањем (Члан 295. Закона о облигационим односима)

4. Прекид застарелости подношењем пријаве и одбачај предлога за отварање стечаја (Члан 392. Закона о облигационим односима)

5. Функција валутне клаузуле и затезне камате (Чланови 395. и 277. Закона о облигационим односима и члан 4. Закона о затезној камати)

6. Валута обавезе и пријава потраживања у стечајном поступку (Члан 395. Закона о облигационим односима)

7. Захтев за снижење цене у случају постојања материјалних недостатака (Члан 488. став 3. и члан 500. Закона о облигационим односима)

8. Текућа и тржишна цена (Члан 524. став 1. и 2. и члан 464. став 2. Закона о облигационим односима)

9. Уговор о закупу и стечај (Члан 99. Закона о стечају)

10. Продаја стечајног дужника (Члан 231. Закона о парничном поступку у вези члана 132. и члана 135. Закона о стечају)

11. Начин стицања својине друштва на имовини оснивача (Члан 146. Закона о привредним друштвима)

12. Уговор као основ за стицање права својине на уделу (Члан 176. Закона о привредним друштвима)

13. Ништавост одлуке о повећању капитала (Члан 294. Закона о привредним друштвима)

14. Утврђење вредности удела ради откупа по одлуци суда (Чланови 346, 444, 445. у вези члана 446. Закона о привредним друштвима)

15. Судска заштита права на откуп удела (Члан 444. у вези члана 346. став 4. тачка 6. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 125/04))

16. Принудна ликвидација друштва (Члан 546. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 125/04))

17. Последице продаје стечајног дужника као правног лица (Члан 136. Закона о стечају)

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Актуелности у вези са пословањем буџетских корисника

1. Солидарна помоћ за запослене у предшколским установама

2. Усвојен је Закон о допуни Закона о буџетском систему

3. Питања и одговори у вези са пословањем буџетских корисника

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Државни и верски празници у априлу и мају 2019. године

2. Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова

3. Парафиран је Нацрт уговора о избегавању двоструког опорезивања са Хонг Конгом

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Накнаде за коришћење јавних добара

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу мају 2019. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!