ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2019. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

10. април 2019.

БРОЈ 8
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 8 "Привредног саветника" за 2019. годину изашао је 9. априла 2019. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2019. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2019. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 8 могу преузимати од четвртка, 11. априла 2019. године од 10 часова.

Видео уз број

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 8 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ

Нека питања у вези са накнадом трошкова запосленима за долазак и одлазак са рада

1. Законом о раду прописано је право запосленог на надокнаду трошкова доласка и одласка са рада, независно од тога на који начин долази на посао и није прописана обавеза документовања

2. Послодавац је обавезан да запосленом обезбеди превоз или надокнади трошкове превоза за долазак и одлазак са рада, као и да општим актом и уговором о раду утврди критеријуме и мерила за исплату трошкова за долазак и одлазак са рада

3. Запослени нема право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада уколико за те потребе користи службено возило, уколико близу станује, као ни за дане када је одсуствовао са посла

4. Мишљења МФИН немају својство општег правног акта, нису обавезујућа за пореског обвезника и судове и немају „периоде важења“

5. Сва мишљења МФИН подједнако су обавезујућа за поступање надлежних органа Пореске управе према ЗПППА

6. Обавеза документовања трошкова накнада за долазак и одлазак са рада према Закону о порезу на добит и Закону о порезу на доходак грађана

7. Порески третман накнаде трошкова превоза за долазак на посао и одлазак са посла у висини стварних трошкова

8. Признавање расхода по основу исплаћених накнада запосленима за долазак и одлазак са посла у пореском билансу за 2018. годину

9. Документовање трошкова уз уважавање ставова МФИН у новом мишљењу

10. Порески третман накнаде недокументованих трошкова превоза за долазак на посао и одлазак са посла у контексту новог мишљења

11. Поступање у случају оспоравања рачуноводствене исправе у виду списка запослених


 

ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ

Консолидовани финансијски извештаји – утврђивање обавезе и круга консолидовања за 2018. годину

1. Уводне напомене у вези са консолидацијом

2. Прописи на основу којих се састављају консолидовани и појединачни финансијски извештаји правних лица у консолидацији

3. Критеријуми на основу којих се утврђују контрола и круг консолидовања

4. Утврђивање обавезе консолидовања

5. Утврђивање која правна лица улазе у круг консолидовања

6. Губитак контроле

Методе и поступци консолидовања, састављање и достављање консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину

1. Претпоставке и предуслови за састављање консолидованих финансијских извештаја

2. Рачуноводствено обухватање улагања у зависна, придружена и заједнички контролисана правна лица у појединачним финансијским извештајима матичног правног лица

3. Методе и поступци консолидовања зависних правних лица

4. Методе и поступци консолидовања придружених и заједнички консолидованих правних лица

5. Пример консолидовања финансијских извештаја

6. Састављање образаца консолидованог биланса стања и биланса успеха

7. Састављање консолидованог извештаја о осталом резултату

8. Састављање консолидованог извештаја о токовима готовине

9. Консолидовани извештај о променама на капиталу

10. Обелодањивање информација у напоменама уз консолидоване финансијске извештаје

11. Достављање консолидованих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре

12. Замена јавно објављених консолидованих финансијских извештаја и документације

Консолидовани финансијски извештаји – питања из праксе

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Годишњи порез на доходак грађана за 2018. годину – Образац ППДГ-2Р

1. Уводне напомене

2. Неопорезиви износ и износи личних одбитака

3. Порески обвезници

4. Избегавање двоструког опорезивања

5. Приходи који се укључују у доходак за опорезивање

6. Пореска основица (опорезиви доходак)

7. Пореска стопа

8. Утврђивање и наплата пореза

9. Начин попуњавања обрасца ППДГ-2Р са примерима

10. Казнене одредбе

Подношење пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД за новоосноване послодавце који користе нове олакшице од 1. јануара 2019. године

Повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за 2018. годину и престанак обавезе плаћања ових доприноса по основу уговорене накнаде у 2019. години

 

ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Примена прописа о ПДВ по уговору о заједничкој изградњи стамбеног објекта

2. Не постоји обавеза исправке одбитка претходног пореза за улагања у закупљени пословни простор у случају када закупац – обвезник ПДВ тај простор издаје у подзакуп

3. Продаја опреме обвезника ПДВ, која је набављена са ПДВ у периоду када обвезник није био евидентиран у систем ПДВ

4. Подношење захтева за брисање обвезника из евиденције за ПДВ

5. Право на порески кредит застарева за пет година

6. Продаја робе инокупцу у случају када је испорука робе извршена у земљи подлеже ПДВ

7. За уговорени накнадни рабат добављач треба купцу да изда књижно одобрење

8. Примена прописа о ПДВ у случају када кривицом превозника испоручена добра купац делимично или у потпуности не прими

9. Повраћај аванса и исправка одбитка претходног пореза у вези са применом члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ

10. Право на одбитак претходног ПДВ на основу рачуна који садржи назив примаоца рачуна, обвезника ПДВ без назива његовог огранка, за чије потребе је извршена набавка

11. Датум издавања фактуре код периодичног пружања услуга надзора

12. Издавање рачуна код сукцесивне испоруке робе купцу

13. Обрачун ПДВ на услуге које обвезник ПДВ пружа страном лицу на територији Републике

14. Евиденција примљених аванса и издатих авансних рачуна

15. Евиденција примљених књижних одобрења од добављача

16. Обрачун ПДВ на промет трактора на који је при набавци обрачунат ПДВ

17. Рачун у којем је исказан ПДВ не треба да садржи напомену да промет није ослобођен ПДВ

18. Испостављање рачуна у случају када се испорука и монтажа клима уређаја сматрају једним прометом

19. Исказивање плаћене провизије страној банци у Обрасцу ПОПДВ

 

РАЧУНОВОДСТВО

Питања и одговори из области рачуноводства

1. Обрачун и књижење одложених пореза када не постоји основица за пореску амортизацију основних средстава

2. Да ли микро и мала правна лица могу да примењују нови МСФИ 16 Лизинг

3. Градско грађевинско земљиште са правом коришћења исказује се у пословним књигама као имовина привредног друштва које користи то земљиште

4. Распоређивање сопствених удела на чланове друштва с ограниченом одговорношћу

5. Како се пренета новчана средства у поступку статусне промене припајања приказују у Извештају о токовима готовине који саставља стицалац припојеног друштва

6. Рачуноводствени третман закупа путничког возила на период од 60 месеци код малог правног лица које користи МСФИ за МСП

7. Које рачуноводствене прописе примењује платна институција која има дозволу за рад издату од НБС

8. Књижење стицања сопствених акција откупом од акционара друштва

9. Процена вредности залиха пољопривредних производа у складу са МСФИ за МСП

10. Исказивање трошкова у вези са држањем пса чувара

11. Књижење обавезе по кредиту када је од уговореног износа кредита један део уплаћен у текућој години а други део биће уплаћен у наредној години

12. Књижење преноса рударске опреме из једног копа који се затвара у други коп који се отвара

13. Новоосновано микро правно лице може усвојити рачуноводствену политику да примењује МСФИ за МСП

14. Обавеза разграничења прихода од камате која се односи на текућу годину, а доспева за плаћање у наредној години

 

РАДНИ ОДНОСИ

Обавеза ажурирања података у Јединственој бази Централног регистра обавезног социјалног осигурања до краја 2019. године

 

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Пребијање дуговања и потраживања по основу кредитних послова са иностранством у девизама

1. Увод

2. Предмет пребијања дуговања и потраживања

3. Услови и начин пребијања дуговања и потраживања

4. Извештавање Народне банке Србије и чување документације о пребијању

5. Казне за непоштовање прописа о пребијању

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Питања и одговори у вези са применом прописа код буџетских корисника

1. Повраћај више плаћеног пореза на добит код обвезника који примењују Контни план за буџетски систем – књижење

2. Буџетски корисници не могу измиривати обавезе путем компензације

3. Порески третман исплате солидарне помоћи запосленима у јавним предузећима комуналне делатности

4. Права из уговора о обављању привремених и повремених послова лица које је ангажовано од стране индиректног буџетског корисника

5. Обрачун прековременог рада и рада на дан државног празника

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Ревалоризација отплатних рата за продате станове на дан 31. марта 2019. године

2. Нови Закон о здравственом осигурању примењује се од 11. априла 2019. године

3. Потврда о резидентности Чешке Републике издаје се и у папирној и у електронској верзији

4. Норвешки образац потврде о резидентности

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Акциза

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Порески поступак и пореска администрација

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!