ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2019. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

23. март 2019.

БРОЈ 7
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 7 "Привредног саветника" за 2019. годину изашао је 22. марта 2019. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2019. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2019. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 7 могу преузимати од понедељка, 25. марта 2019. године од 10 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 7 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Донет је нови Закон о туризму

Донет је Закон о угоститељству

Прописана је нова пореска пријава – Образац ППДГ-4Р за утврђивање пореза на приход физичких лица од пружања угоститељских услуга

Донет је Закон о изменама и допунама Закона о безбедности хране

Предлог Закона о здравственом осигурању

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар

 


 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Расподела добити и покриће губитка у привредним друштвима

1. Шта је новина у расподели добити код привредних друштава?

2. Добит као предмет расподеле

3. Доношење одлуке о расподели добити остварене по годишњем рачуну

4. Намене за које се добит може распоредити

5. Расподела добити у ортачком друштву

6. Расподела добити у командитном друштву

7. Расподела добити у друштву с ограниченом одговорношћу

8. Расподела добити у акционарском друштву

9. Покриће губитка

Рачуноводствени и порески аспект расподеле добити

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Питања и одговори у вези са утврђивањем пореза на имовину

1. Утврђивање пореске основице за објекат у изградњи површине преко 500 m2

2. Када се не примењује пореско ослобођење за површину земљишта под објектом?

3. На који начин се у нове обрасце пореске пријаве ППИ–1 уносе подаци о површини земљишта под објектом за коју се остварује пореско ослобођење?

4. Када се надстрешница може сматрати складишним објектом?

5. Начин утврђивања сразмерног учешћа у грађевинском земљишту када исти обвезник има пореску обавезу по основу пословног и стамбеног простора који се налазе у две засебне зграде на истој катастарској парцели површине преко 10 ари

6. Рибњаци, зимовници, насипи и уставе као предмет опорезивања

7. Ауто-перионица као предмет опорезивања

8. Начин подношења пореске пријаве за непокретности које су набављене у јануару 2019. године

9. Настанак пореске обавезе за новоизграђени магацин за који није добијена употребна дозвола

10. Трафо-станица као предмет опорезивања

11. Начин утврђивања пореске основице за надстрешницу која се користи за складиштење готових производа

12. Начин утврђивања пореске основице за непокретности

13. Начин подношења пореске пријаве ППИ–1 када се две куће за становање налазе на суседним парцелама када је збир површина суседних парцела мањи од 10 ари

14. Пореска обавеза за порез на имовину на непокретности настаје даном закључења (солемнизације) купопродајног уговора, независно од тога када је уговорена примопредаја предметне непокретности

15. Подношење пореске пријаве и утврђивање пореске обавезе за 2019. године у случају продаје дела објекта у фебруару 2019. године

16. Подношење пореске пријаве и утврђивање пореске обавезе за 2019. године у случају настанка пореске обавезе по основу изграђеног објекта на постојећем земљишту у првом тромесечју 2019. године

 

ПДВ И АКЦИЗА

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Обрачун ПДВ на услугу пореског пуномоћника која је пружена домаћем лицу које се евидентирало у систем ПДВ у другој држави

2. Обвезник ПДВ који интерно обрачуна ПДВ на услугу превоза добара која су смештена у царинско складиште нема обавезу исправке претходног пореза ако накнада за услугу превоза накнадно буде садржана у основици приликом увоза добара

3. Обавеза интерног обрачуна ПДВ на судску таксу (накнаду за услугу покретања/ вођења судског поступка) која домаће лице плаћа надлежном органу у иностранству

4. Обвезник ПДВ нема обавезу да уз пореску пријаву достави Пореској управи обрасце ППОПДВ и ЗПППДВ, али има обавезу да достави обрасце СНПДВ и ЛНПДВ

5. Порез по одбитку обрачунава се на износ накнаде без ПДВ и када је страно лице обвезник ПДВ у Србији

6. Примена прописа о ПДВ код геодетских услуга извршених у иностранству, за које је наручилац привредно друштво – обвезник ПДВ из Србије

7. Услови за пореско ослобођење када се добра шаљу у иностранство поштом или брзом поштом

8. Местом промета услуге узимања у дугорочни закуп путничког возила за потребе представништва у иностранству сматра се иностранство и не подлеже обавези плаћања ПДВ

9. Право на претходни порез обвезника који искључиво врши услуге чије је место промета у иностранству

10. Капара плаћена по основу предуговора о промету непокретности када се урачунава у купопродајну цену сматра се авансом

11. Обвезник ПДВ има право на претходни порез за гориво које се користи за погон виљушкара који се не региструје и служи за утовар и истовар робе у стоваришту

12. Обрачун ПДВ на расход цигарета у малопродаји

13. Не постоји могућност нивелације цена цигарета у смислу промене основице за обрачун ПДВ на цигарете

14. Испоручилац добара и услуга из области грађевинарства у истој фактури може исказати промет без ПДВ, за који није порески дужник, и промет са ПДВ, за који је порески дужник

15. Исправка одбитка претходног пореза по основу књижног одобрења добављача врши се у пореском периоду у којем је измењена основица

16. Накнадно стицање права на одбитак претходног пореза по основу набављеног грађевинског објеката који се издаје у закуп са обрачуном ПДВ

17. Обвезник ПДВ који је порески дужник за набављена добра и услуге, у Обрасцу ПОПДВ исказује податак у пореском периоду у којем је извршио набавку тих добара и услуга

18. На робу намењену даљој продаји која се користи за сопствене потребе не обрачунава се ПДВ

 

РАЧУНОВОДСТВО

Пружање рачуноводствених услуга од стране правног лица/предузетника који није регистрован за рачуноводствене послове или физичког лица ван радног односа

1. Пружање рачуноводствених услуга од стране правног лица/предузетника које је регистровано за другу делатност преко огранка за пружање рачуноводствених услуга

2. Поверавање рачуноводствених послова повезаном правном лицу у оквиру групе које није регистровано за рачуноводствене услуге

3. Измештање рачуноводствених и пореских послова у иностранство

4. Пружање рачуноводствених услуга од стране физичког лица на основу уговора о делу или допунском раду

 

ТОКОВИ ОТПАДА

Извештавање Агенције за заштиту животне средине (посебни токови отпада и амбалажа)

 

СПОЉНА ТРГОВИНА

Пребијање дуговања и потраживања по основу спољнотрговинског промета робе и услуга 5

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Сазивање и одржавање редовне – годишње скупштине а.д. после измена и допуна Закона о привредним друштвима

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–март 2019. године

Извршене су измене и допуне Правилника о стандардном класификационом оквиру у Контном плану за буџетски систем

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Измењена је одлука о смањењу царинских дажбина

2. Објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу (Образац 1)

3. Право на накнаду зараде и увећану зараду за рад на дане празника – 15. и 16. фебруара 2019. године

4. Извршене су измене и допуне Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна

5. Објављене су каматне стопе министра финансија „ван дохвата руке“ за 2019. годину

6. Пореска управа омогућила је слање захтева и добијање пореских уверења електронским путем преко портала еПорези

7. Измене Правилника о пореским ослобођењима са правом на одбитак ПДВ

8. Достављање и јавно објављивање финансијких извештаја за 2018. год. јавних акционарских друштава до 30. априла 2019. год.

9. Послодавац нема обавезу достављања Обрасца М 4 за 2018. годину

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Акциза

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Накнаде за коришћење јавних добара

Фискалне касе

Рачуноводство

Избегавање двоструког опорезивања

Царине

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу априлу 2019. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

 

На почетак стране!