ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2019. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

28. фебруар 2019.

БРОЈ 6
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 6 "Привредног саветника" за 2019. годину изашао је 27. фебруара 2019. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2019. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2019. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 6 могу преузимати од петка, 01. марта 2019. године од 10 часова.

Видео уз број

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 6 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ

Накнада за долазак и одлазак са рада – (не)документован трошак?
Осврт на спорно мишљење Министарства финансија

Предлог измена и допуна Закона о ауторским и сродним правима


 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Утврђивање и плаћање пореза на имовину и подношење пореских пријава за 2019. годину за обвезнике који воде пословне књиге

Пример обрачуна пореза и начина попуњавања пореске пријаве када пореска обавеза настане у првом тромесечју 2019. године

Утврђивање и плаћање пореза на имовину и подношење пореских пријава за 2019. годину за обвезнике који не воде пословне књиге

Питања и одговори у вези са утврђивањем пореза на имовину

1. Порез на имовину плаћа се и када је сувласнички удео на земљишту мањи од 10 ари, уколико је укупна површина земљишта површине преко 10 ари

2. На који начин се утврђује пореска основица за објекат у којем је смештен производни погон, а земљиште и објекат нису посебно евидентирани у пословним књигама пореског обвезника?

3. Бетониране површине земљишта се за потребе опорезивања порезом на имовину сматрају земљиштем

4. Плато, паркинг места и интерни пут се за потребе опорезивања порезом на имовину сматрају земљиштем

5. Земљиште је предмет опорезивања када је његова укупна површина преко 10 ари, рачунајући и површину земљишта под објектом

6. Привредно друштво није обвезник пореза на имовину као закупац пословног простора по уговору о дугорочном закупу који је закључен са физичким лицем као закуподавцем

7. Пореска обавеза настаје закључењем уговора о купопродаји непокретности, односно даном солемнизације уговора од стране јавног бележника

8. Када се у истом објекту налази пословни простор, гаража и магацински простор, пореска основица утврђује се посебно за сваки део простора

9. Стан у којем привредно друштво обавља делатност за потребе утврђивања пореске основице сматра се пословним простором

10. Услови за примену пореског ослобођења по основу пољопривредне делатности за објекат хладњаче у којој привредно друштво складишти воће

11. За објекат који је обвезник стекао са намером да га адаптира а затим прода није могуће остварити пореско ослобођење

12. За погрешно (више) утврђен порез на имовину за 2014, 2015. и 2016. годину на име погрешно пријављеног опорезивања права дугорочног закупа грађевинског земљишта, обвезник има право да у 2019. години поднесе измењену пореску пријаву

13. Обвезник који плаћа порез на стан у оквиру стамбене зграде и порез на припадајући део земљишта на којем се зграда налази, има право и на сразмерно пореско ослобођење за површину земљишта под објектом

14. Привредна друштва која су уписана као носиоци права коришћења грађевинског земљишта у катастар непокретности, обвезници су пореза на имовину на то земљиште (с обзиром на то да је површина преко 10 ари) и то сразмерно са својим уделом у праву коришћења

15. Начин престанка обавезе пореза на имовину инвеститору на изграђеној стамбеној згради и земљишту

16. Пореске обавезе инвеститора који је купио земљиште са старим објектом са намером рушења старог објекта и изградње новог објекта

17. Порез на имовину плаћа се на корисну површину објекта, независно од тога да ли је објекат уписан у катастар непокретности и која је површина уписана

18. Начин утврђивања пореске основице за складишни објекат који је дат у закуп привредном друштву које обавља делатност трговине на мало

19. За потребе утврђивања пореза на имовину складиште је објекат који је инвестиционо-техничком документацијом или другом прописаном документацијом (нпр. документ о промени намене) намењен за складиштење (што значи и магацин) у делу у којем се фактички користи искључиво за складиштење, независно од врсте претежне регистроване делатности пореског обвезника

20. Пореско ослобођење за непокретности јавног предузећа које обавља делатности организације пијачне продаје

21. Начин утврђивања пореске основице за објекат аутобуске станице и других објеката који служе за технички преглед и сервисирање аутобуса

22. Промена набавне вредности непокретности у пословним књигама обвезника извршена у пореској години након настанка пореске обавезе по основу пореза на имовину, а услед изведених радова у унутрашњим деловима непокретности (адаптације просторија, изградња преградних зидова и сл.) није од утицаја на већ утврђену обавезу по основу пореза на имовину

23. Привредна друштва у стечају су обвезници пореза на имовину

24. На који начин физичко лице као носилац или члан пољопривредног газдинства може остварити пореско ослобођење за објекат – сушаре за воће

25. Обвезник који нема претежну регистровану делатност пољопривредну производњу не може остварити пореско ослобођење за објекат који служи за узгој живине

26. Утврђивање пореске обавезе за пословно-стамбену зграду на којој је ималац права коришћења фондација

27. На којим објектима јавно предузеће чија је делатност управљање јавним паркиралиштима има право на пореско ослобођење по основу обављања комуналне делатности?

28. Јавна установа као обвезник пореза на имовину на непокретностима које су јој дате на привремену употребу, односно управљање од стране општине као оснивача

29. Обвезник који је непокретност набавио са намером уношења у капитал привредног друштва као неновчани улог нема право на пореско ослобођење

30. Немогућност измене пореске пријаве због грешке пореског обвезника када је по поднесеној пријави донесено решење о пореској обавези које је постало правоснажно

31. Пореска обавеза није настала за део куће (спрат) који није оспособљен за коришћење јер нема уграђену столарију и водоводну инсталацију

32. Порески обвезник који није на време поднео пореску пријаву има право да је поднесе са позивом на одредбу члана 182б ЗПППА и тиме избегне прекршајну одговорност

33. Начин утврђивања пореске основице за подрумски простор који је купљен као самостални предмет промета а по основу уговора о купопродаји који је обвезник (стицалац) закључио са скупштином стамбене заједнице

34. Настанак пореске обавезе за зграду површине преко 500 м2 која је у изградњи а за коју је добијено решење о озакоњењу

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Књижење аконтација пореза и доприноса и утврђене разлике по коначној пореској пријави код предузетника који доприносе плаћају на стварну добит

Утврђивања основице за обрачун пореза и доприноса код предузетника који доприносе плаћају на стварни приход кроз примере

 

ПДВ И АКЦИЗА

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

Питања и одговори у вези са уносом података у Образац ПОПДВ

1. Исказивање података о откупу и продаји сопствених удела у Обрасцу ПОПДВ

2. Исказивање података у Обрасцу ПОПДВ о изведеним грађевинским радовима за које подизвођач није издао рачун

3. Исказивање претходног ПДВ из авансног и коначног рачуна у Обрасцу ПОПДВ, када је износ тих пореза једнак у оба рачуна

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ у грађевинарству

1. Уградња рампе на сопственом плацу

Остала питања и одговори из области ПДВ

1. Префактурисање пореза на пренос апсолутних права купцу употребљаваног путничког возила не подлеже обрачуну ПДВ

2. Приход од донација из иностранства не укључује се у укупан промет на основу којег се утврђује обавеза евидентирања у систем ПДВ

3. Порески и рачуноводствени аспект генералног ремонта опреме у иностранству

4. Опорезивање услуге давања у закуп и подзакуп путничких возила

5. Издавање локала и стамбених објеката и обавеза обрачуна ПДВ

6. Обавеза исправке одбитка претходног пореза по основу отписа потраживања за дате авансе

7. Промет сира и јагњећег и јарећег меса (одговарајућа ПДВ стопа, 10% или 20%)

8. Одбитак претходног пореза по рачуну адвоката

Нови износи минималних акциза за дуванске прерађевине и обавеза пописа залиха цигарета

 

РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ

Подсетник за састављање годишњег извештаја о пословању привредног друштва у 2018. години

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Прописани су нови обрасци за извештавање о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2019. години

Усвојене су измене и допуне закона из области образовања

1. Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

2. Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању

3. Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању

4. Закон о изменама и допунама о ученичком и студентском стандарду

Питања и одговори у вези са применом прописа код буџетских корисника 

1. Књижење курсних разлика на крају године код буџетских корисника

2. Буџетски корисници не могу из сопствених средстава давати позајмице запосленима

3. Исплата дневница за службено путовање у иностранству запослених у средњим школама

4. Књижење примљених донација од међународних организација

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Потврђен је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Израелом

2. Нови образац потврде о резидентности Ирске

3. На захтев за приступ централном регистру фактура (ЦРФ) не ставља се печат

4. Петоструки износ просечне месечне зараде за децембар 2018. године, који се примењује за потребе пореске амортизације, износи 360.835 динара

5. Плаћање Накнаде за заштиту и унапређење животне средине по основу коришћења стамбених и пословних зграда, станова и пословних просторија за становање, односно обављање пословне делатности, као и за коришћење земљишта за обављање редовне делатности у периоду од 1. јануара до 1. марта 2019. године

6. Ревалоризација потраживања за продате друштвене станове на дан 31.12.2018. године

7. Давања поводом 8. марта – Дана жена

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порези на имовину

Порез на добит правних лица

Остали јавни приходи

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу марту 2019. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

КУРСЕВИ

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава почиње
21. марта 2019. године

 

На почетак стране!