ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2019. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

21. јануар 2019.

ДВОБРОЈ 3 и 4
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 3 и 4 "Привредног саветника" за 2019. годину изашао је 20. јануара 2019. године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2019. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2019. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 3 и 4 могу преузимати од понедељка, 21. јануара 2019. године у 10 часова.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 3 и 4 СУ:

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ПОРЕСКИ БИЛАНС ПРАВНИХ ЛИЦА

Актуелности у вези са утврђивањем пореза на добит за 2018. годину

Утврђивање основице пореза на добит на Обрасцу ПБ 1 за 2018. годину

1. Резултат у билансу успеха

2. Добици и губици од продаје капиталне имовине (исказани у Билансу успеха)

3. Усклађивање расхода

4. Усклађивање прихода

5. Расходи и приходи по основу трансферних цена (осим камата на зајмове, односно кредите)

6. Расходи и приходи по основу камата на зајмове, односно кредите између повезаних лица

7. Корекција расхода и прихода по основу трансферних цена, укључујући и камате на зајмове, односно кредите између повезаних лица

8. Корекција расхода по основу спречавања утањене капитализације

9. Добит усклађена на начин прописан Законом

10. Капитални добици и губици

11. Пореска основица


 

Недокументовани трошкови и расходи који нису за обављање делатности као порески непризнати расходи

Порески третман исправке и отписа потраживања

1. Исправка вредности потраживања (ред. бр. 7, 27 и 28 ПБ 1)

2. Директан отпис потраживања (ред. бр. 27 ПБ 1)

3. Директан отпис раније исправљених потраживања која су била порески призната (ред. бр. 40 ПБ 1)

4. Наплата, повлачење тужбе, предлога за извршење, односно пријаве раније исправљених и отписаних потраживања која су била призната као расход (ред. бр. 41 ПБ 1)

5. Наплата раније отписаних и исправљених потраживања која нису била призната као расход (ред. бр. 42 ПБ 1)

6. Наплата исправљеног, односно отписаног потраживања пре дана одобравања финансијских извештаја

7. Примери (не)испуњења трећег услова за признавање отписа потраживања

8. Губитак од продаје потраживања, као и расход по основу раније исправке тог потраживања признају се у пореске сврхе

9. Порески третман исправке и отписа потраживања по основу датог јемства

10. Исправка и отпис потраживања код банака у складу са измењеним чланом 22а Закона

Пореско признавање расхода по основу зарада и других примања запослених

1. Признавање расхода по основу зарада и других примања запослених у складу са чланом 9. Закона

2. Примања других лица која се сматрају зарадом у смислу ЗПДГ, а на која се не примењују одредбе члана 9. Закона

3. Признавање расхода по основу отпремнина и новчаних накнада по основу престанка радног односа из члана 9а Закона

Признавање донација и доброчиних давања у пореском билансу

1. Издаци за здравствене, образовне, научне, спортске и друге намене из члана 15. став 1. Закона

2. Издаци за улагања у област културе

3. Пример утврђивања и уноса непризнатих расхода по основу донација и доброчиних давања у порески биланс

Капитални добици и губици које остваре резидентна правна лица

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ

Повезана лица за потребе обрачуна пореза на добит правних лица и пореза на нето приход предузетника за 2018. годину

Могућност подношења извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику

Утврђивање и исказивање корекција трансферних цена по основу трансакција са повезаним лицима у пореском билансу

Утањена капитализација и обрачун камата „ван дохвата руке“

1. Порески обвезник је од повезаног лица добио бескаматни зајам и није исказао расходе камата

2. Порески обвезник је од повезаног лица добио зајам/кредит са каматом и исказао је расходе камата

3. Порески обвезник је повезаном лицу дао бескаматни зајам и није исказао приходе по основу камате

4. Порески обвезник је повезаном лицу дао зајам/кредит са каматом и исказао је приходе од камата

5. Утврђивање тржишне каматне стопе применом општих правила о трансферним ценама

6. Укључивање зајмова и кредита са повезаним лицима у студију трансферних цена

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ПОРЕСКА ПРИЈАВА И КРЕДИТИ

Образац ПДП (обрачун пореза на добит, пореских подстицаја и аконтација за правна лица која састављају Образац ПБ 1)

Пореско ослобођење по основу улагања на рок од десет година (Обрасци СУ и СУ 1)

Утврђивање и књижење коначне обавезе пореза на добит за 2018. годину и аконтација за 2019. годину за лица која састављају ПБ 1 –

1. Утврђивање и књижење коначног износа обрачунатог пореза за 2018. годину

2. Плаћање и књижење аконтација пореза за 2019. годину

Порески кредит по основу пореза на добит и пореза по одбитку плаћеног у другој држави на приходе по основу дивиденди које нерезидентна филијала исплаћује резидентном матичном правном лицу –

Порески кредит по основу пореза по одбитку плаћеног у другој држави на приходе по основу камата, ауторских накнада, дивиденди и од давања у закуп покретних и непокретних ствари –

Порески кредит по основу добити домаћег привредног друштва остварене преко огранка у иностранству

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – КОНСОЛИДОВАЊЕ

Пореско консолидовање

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ОСТАЛИ СЛУЧАЈЕВИ

Утврђивање пореза на добит код обвезника над којим је покренут поступак ликвидације или стечаја

Обрачун пореза на добит сталне пословне јединице (огранка) страног правног лица

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА – НЕДОБИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Напомене у вези са састављањем финансијских извештаја за друга правна лица која нису основана ради обављања делатности у циљу стицања добити

Обрачун пореза на добит за недобитне организације – друга правна лица

 

ПОРЕЗ НА НЕТО ПРИХОД ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ – ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Актуелности у вези са утврђивањем пореза на приходе од самосталне делатности за 2018. годину

Утврђивање основице пореза на нето приход и основице социјалних доприноса предузетника на Обрасцу ПБ 2 за 2018. годину

Образац ППДГ-1С (утврђивање обавезе пореза на нето приход и социјалних доприноса за 2018. и аконтација за 2019. годину)

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ОСТАЛА ПРАВНА ЛИЦА

Специфичности састављања финансијских извештаја за остала правна лица

1. Специфичности састављања финансијских извештаја за друштва за осигурање

2. Састављање финансијских извештаја брокерско-дилерских друштава

3. Специфичности састављања финансијских извештаја инвестиционих фондова и друштава за управљање инвестиционим фондовима

4. Састављање финансијских извештаја давалаца финансијског лизинга

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Усклађени (нови) износи умањења основице за порез на зараде, накнаде трошкова и других примања која немају карактер зараде од 1. фебруара 2019. године

1. Нови усклађени износ умањења основице за порез на зараде који се примењује од 1. фебруара 2019. године

2. Нови прерачун са нето на бруто за исплате зараде почев од 1. фебруара 2019. године за које се примењује износ умањења од 15.300 динара

3. Бруто минимална зарада за све исплате почев од 1. фебруара за које се примењује нови износ умањења од 15.300 динара

4. Усклађени износи накнада трошкова и других примања запослених која немају карактер зараде који се примењују од 1. фебруара 2019. године

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Утврђивање пореза на добит за 2018. годину код обвезника који примењују контни план за буџетски систем

Отварање пословних књига за 2019. годину и логичка контрола образаца (1–5) финансијског извештаја за 2018. годину код корисника буџетских средстава

Обавезе корисника имовине у својини Републике Србије да достављају извештаје о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије

Износ максималне плате, односно зараде у јавном сектору за 2019. годину

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Од 1. јануара 2019. године не постоји обавеза обележавања брашна евиденционим маркицама

2. Нова листа индикатора за рачуновође за препознавање сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма

3. Подношење пријаве и утврђивање доприноса за самосталне уметнике (Образац ППД-СУ)

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу фебруару 2019. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!