ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2019. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

4. децембар 2019.

ДВОБРОЈ 22 и 23
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 22 и 23 "Привредног саветника" за 2019. годину изашао је 3. децембра 2019. године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2019. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2019. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 22 и 23 могу преузимати од четвртка, 5. децембра 2019. године од 10 часова.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 22 и 23 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ И АКТУЕЛНОСТИ

Подсетник на прошлогодишње измене Закона о порезу на добит које се први пут примењују приликом утврђивања пореза на добит за 2019. годину

Пореска амортизација за 2019. годину – нова правила обрачуна уз осврт на предлог новог Правилника

1. Упоредни преглед нових и старих правила за обрачун амортизације у 2019. години

2. Обрачун пореске амортизације сталних средства која су стечена почев од 1. јануара 2019. године

3. Обрачун пореске амортизације за стална средства која су у употреби од пре 1. јануара 2019. године

4. Обрачун пореске амортизације за стална средства на којима су почев од 1. јануара 2019. године завршена накнадна улагања

Нацрт нове Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности


 

ПДВ

Рекламни материјал, поклони мање вредности, репрезентација и пословни узорци из угла Закона о ПДВ

1. Рекламни материјал и поклони мање вредности

2. Издаци за репрезентацију

3. Уобичајене количине пословних узорака

4. Скраћени табеларни приказ основних врста давања добара без накнаде

Обрачун ПДВ на расход добара са посебним освртом на Нормативе расхода (кало, растур, квар и лом) на које се не плаћа ПДВ

1. Нормативи за утврђивање расхода који су прописани Уредбом

2. Нормативи расхода које утврђује обвезник општим актом

3. Утврђивање расхода на који се не плаћа ПДВ у складу са Нормативом расхода или нормативом обвезника

4. Обавеза вршења пописа добара у току пореског периода

5. Расход добара услед више силе

6. Расход добара због истека рока трајања производа

7. Расход и унос података у Образац ПП ПДВ, односно Образац ПОПДВ

8. Примери када није реч о расходу из члана 4. став 4. тачка 3) Закона о ПДВ

Обрачун акцизе на мањак и расход производа

1. Попис акцизних производа и достављање пописних листи Пореској управи до 31.01.2020. године

2. Мањак акцизних производа који је настао услед више силе

3. Расход акцизних производа на који се не плаћа акциза

4. Обрачун акцизе на мањак и расход акцизних производа

Обрачун ПДВ на разлике утврђене по попису

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Продаја путничког аутомобила коју врши обвезник ПДВ који се бави обуком возача

2. Повлачења лека из употребе

3. На промет услуга лимо сервиса почев од 6. новембра 2018. године ПДВ се обрачунава по стопи од 10%

4. Продаја интерно развијене интернет платформе

5. Услуга организације новогодишњег догађаја страном лицу

6. Продаја пословног објекта који је набављен уз примену одредаба члана 10. став 2. тачка 2) Закона о ПДВ

7. У укупан промет добара и услуга не узима се промет услуга за које је место промета у иностранству

8. Расход сушеног карфиола

9. Услуга уградње цевовода за проток азота

10. Услуга брушења пода дијамантском брусилицом

 

РАЧУНОВОДСТВО

Обрачун амортизације за рачуноводствене сврхе за 2019. годину

Преиспитивање и промене корисног века трајања и метода амортизације на крају 2019. године

1. Преиспитивање корисног века трајања основних средстава

2. Могуће пореске последице промене корисног века трајања

3. Шта радити са потпуно отписаним основним средствима која су и даље у употреби?

4. Пореске последице исправке грешке по основу погрешно обрачунате амортизације (из угла Закона о порезу на добит)

5. Преиспитивање методе обрачуна амортизације основних средстава

Рачуноводствени и порески аспект накнадних издатака – увећање набавне вредности или трошак периода

1. Накнадни издатак – средство или трошак?

2. Накнадни издатак – повећање вредности постојећег средства или (ново) засебно средство?

3. Накнадни издатак по основу замене – искњижење замењеног дела или не?

4. Примена метода трошкова замене – пример обрачуна амортизације приликом накнадног улагања на основним средствима

Примена рачуноводствених и пореских прописа приликом расходовања опреме и продаје отпадног материјала од расходоване опреме

Усаглашавање обавеза и потраживања

Отпис (приходовање) обавеза

Питања и одговори у вези са применом прописа о рачуноводству

1. Пружање рачуноводствених услуга од стране физичког лица ван радног односа

2. Ванредни финансијски извештај предузетника који је у 2019. години прешао на двојно књиговодство, а до краја исте године је брисан из Регистра привредних субјеката

3. Правна лица и предузетници немају обавезу вођења робног књиговодства од 2020. године

4. Рачуноводствено евидентирање накнаде за пружену услугу од стране синдиката приликом продаје робе

5. Начин књижења дебит ноте добијене од инодобављача за набављену робу у претходном периоду

6. На основу готовинских рачуна не књижи се обавеза према добављачу

7. Трошкови обезбеђења градилишта током изградње укључују се у цену коштања објекта

8. Рачуноводствено евидентирање акција стечених конверзијом потраживања у капитал

9. Почетно признавање у пословним књигама, односно у појединачним финансијским извештајима учешћа у зависном правном лицу које је стечено без плаћања икакве накнаде

10. Новине у вези са књижењем лизинга опреме у 2019. години

11. Књижење плаћених аванса у страној валути и књижење коначних фактура издатих за извршени промет који је плаћен авансом у страној валути

12. Почетно одмеравање вредности инвестиционе некретнине

13. Књижење новчаних исплата које мењачница у својству платне институције врши физичким лицима на основу дознака из иностранства преко организације Western union

14. Књижење трошкова једнократног изнајмљивања аутобуса за превоз запослених и представника инопартнера

15. Процењивање залиха готових производа у делатности пољопривредне производње

16. Разграничење прихода од камата у годишњем рачуну за 2019. годину које доспевају за наплату у 2020. години

17. Књижење аконтација пореза на имовину које доспевају за плаћање тромесечно у року од 45 дана од дана почетка тромесечја

18. Члан пописне комисије може да буде и лице које није запослено у привредном друштву

19. Начин књижења споредних трошкова у процесу производње парфема

20. Књижење продаје учешћа у капиталу зависног правног лица

21. Књижење рефакције акцизе плаћена на гасна уља која су коришћена у индустријске сврхе

22. Код матичног правног лица учешће у капиталу зависног правног лица не мора да буде једнако вредности регистрованог капитала зависног правног лица

23. Књиговодствена евиденција производње боровница

 

ГОДИШЊИ ПОПИС

Годишњи попис имовине и обавеза на дан 31. децембра 2019. године

I. Значај, организација, рокови и поступци вршења годишњег пописа

II. Попис неуплаћеног уписаног капитала

III. Попис нематеријалних улагања

IV. Попис некретнина, постројења и опреме

V. Попис биолошких средстава

VI. Попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза

VII. Попис залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара

VIII. Попис недовршене производње и готових производа

IХ. Попис робе и сталних средстава намењених продаји

X. Попис готовинских еквивалената и готовине

XI. Дугорочна и краткорочна резервисања

XII. Попис временских разграничења

XIII. Попис ванбилансне активе и ванбилансне пасиве

XIV. Извештај о извршеном попису

Контролна листа за попис имовине, залиха робе и потраживања у складу са Законом о инспек-цијском надзору   161

Књижење резултата пописа код правних лица и предузетника

1. Постројења и опрема

2. Материјал који се исказује у финансијском књиговодству

3. Материјал који се исказује у књиговодству трошкова и учинака

4. Недовршена производња и готови производи у складишту

5. Производи у продавници произвођача

6. Роба у складишту у промету на велико која се исказује само у финансијском књиговодству

7. Роба у складишту (у промету на велико) која се исказује у књиговодству трошкова и учинака

8. Роба у продавници која се исказује само у финансијском књиговодству

9. Роба у продавници која се исказује у књиговодству трошкова и учинака

10. Књижење мањкова и вишкова код комисионара

 

ЗАСТАРЕЛОСТ

Застарелост потраживања и обавеза

1. Рокови застарелости према Закону о облигационим односима

2. Застарелост потраживања из спољнотрговинских уговора и других уговора са међународним елементом

3. Застарелост зараде и других примања из радног односа

4. Застарелост према Закону о привредним друштвима

5. Застарелост меничних потраживања

6. Застарелост према стечајним прописима

7. Судска пракса и застарелост

Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Годишњи попис имовине и обавеза код корисника јавних средстава

Повраћај неутрошених буџетских средстава Републике Србије у 2019. години

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Обавештење о почетку исплате личне зараде, односно о престанку исплате личне зараде предузетника за 2020. годину

2. Предложене измене и допуне Закона о облигационим односима

3. Подношење захтева за повраћај ПДВ путнику у случају када је тај захтев издат на документу оператора

4. Парафиран Нацрт уговора о избегавању двоструког опорезивања са Сингапуром

5. Продужење рока за ажурирање података у Јединственој бази ЦРОСО до 31. децембра 2020. године – предложене су измене Закона о ЦРОСО

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ 

Актуелни подаци

 

На почетак стране!